(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI_HỌC_KỲ_THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGUYỀN HUY QUỲNH

NGHIÊN CỬU HỆ THỎNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIÊN HỆ THÓNG ĐIỆN TRONG CỒNG TY CỎ PHẤN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC sĩ

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT DIẸN

Thái Nguyên – 2019

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

Học viên (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Học viên

NGHIÊN CỬU HỆ THONG GIẤM SÁT VÀ ĐIÊU KHIÊN HỆ THỎNG ĐIỆN TRONG CÔNG TY CÓ PHÀN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

LỜI MỞ ĐẤU

CHƯƠNG I: TỎNG QUAN VẺ HÊ THÕNG CẮP NƯỚC

  • 1.1. huân lợi vả khó khản cho ngành (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát

Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên sản xuất nước tại nước ta

  • 1.2.1. Quá trinh hĩnh thành và phát triển cua Còng ty cô phần nước sạch Thái Nguyên …. 3

CHƯƠNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên II: QƯY TRÌNH CÔNG NGHẸ xứ LÝ SẤN XI ẢT VẢ CUNG CÁP NƯỚC SẠCH

  • 2.2 Một (Luận Văn Thạc , Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ ‘Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên số sự cố máy móc và cách khắc phục

25

  • 2.3. Yêu cầu hệ giám sát và điều khiển hệ thống điện cho nhã máy cung cấp nước sạch sinh

hoạt

CHƯƠNG III: TÌM HIẺƯ VẺ CÁC THIÉT BỊ ĐIÈV KHIẺN HỆ TIIÓNG ĐIỆN

TRONG NHÀ MÁY NƯỚC

3. ỉ. Tồng quan về điều khiển và lập trinh PLC (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên 29

  • 3.2.4. Tập lệnh cơ bân của PLC S7-2OO (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám

Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên

3.3.1 Giới thiệu bộ điều khiến PID

3.5 Biến tần INVT

  • 3.5.3. Tằm quan trọng của bien tan trong còng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên nghiệp 48

3.5.4 Biến tần Yaskawa E1000

CHƯƠNG IV : XÂY DựNG HẸ THỎNG ĐIÊU KHIẾN GIẤM SÁT TRONG NHÀ

MÁY NƯỚC

Màn hình HMI

  • 4.2.2. Lưu đồ thuật (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ

Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên toán tòng quát

  • 4.5.3 Vận hành tại tủ điều khiến ờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên chế độ tự động

70

KẺT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA LUẬN ẤN

TÀI LIỆU THAM KHAO…………………………………………………………………………………….79

LỜI CAM ĐOAN

Họ vả tên: Nguyền Huy Quỳnh.

Học viên: Lớp cao học K20. Trường Đại học Kỳ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.

Nơi công tác:Công ty cồ phần nước sạch Thái Nguyên.

Tên đề tải luận văn thạc sì: “ Nghiên cứu hệ thống giám sát và điểu khiên hệ thống điên trong công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên".

Chuyên ngành: Kỳ thuật điện.

Tôi xin cam đoan những vấn đề được trinh bày trong ban luận văn nãy là những nghiên cứu của riêng cá nhàn tỏi. dưới sự hướng dần của PGS (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên .TS Nguyễn Hữu Còng và sự giúp đờ cúa các cán bộ Khoa Điện. Trường Đại học Kỳ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên. Mọi thông tin trích dần trong luận văn nãy đà được ghi rỏ nguồn gốc.

Tòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những số liệu trong luận văn này.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

Học viên thực hiện

Nguyền Huy Quỳnh

LỜI CẤM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cửu thực hiện luận vãn này (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên tòi luôn nhận được sư hướng dẫn. chi bão tận tình cùa PGS.TS Nguyền Hừu Công, người trực tiếp hướng dẫn luận văn cho tôi. Tòi xin bày to lòng biết on chân thành và sâu sắc tới thầy.

Tòi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, cán bộ. kỳ thuật viên trường Đại học Kỳ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên đà tạo điều kiện giúp đờ tốt nhất để tòi có thê hoàn thành đề tài nghiên cứu này. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên Tòi cùng xin chân thành câm ơn những đóng góp quý báu cúa các bạn củng lớp động viên và giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các cơ quan xí nghiệp đà giúp tòi khảo sát tim hiểu thực tế và lấy số liệu phục vụ cho luận vãn.

Cuối củng, tòi xin được bày tó lòng biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bẽ đà luôn động viên, khích lệ. chia (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên sê khó khăn cùng tôi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cửu hoàn thiện luận văn này.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

Học viên

Nguyễn Huy Quỳnh

vi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Điện Trong Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Thái Nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart