(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

fff

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

LÒI CÁM ĐOAN

LÒI MỞ ĐÀƯ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÊ xử LÝ ẢNH VÀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIÊN SÓ XE

Ò TÓ ơ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÀN LÀO

 • 1.1.1.1 …………………………………………………………………………………………….

Phần tứ anh ( Pixel ( Picture Element))

 • 1.1.1.4  Sir dụng các bộ lọc: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe

Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

 • 1.1.3.3 …………………………………………………………………………………………….

Định nghĩa Chu tuyến ngoài

 • 1.1.3.4 …………………………………………………………………………………………….

Dinh nghĩa Chu luycn trong

 • 1.1.3.5  DỊnh nghía diêm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô

Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào trong vã điềm ngoài chu tuyền

 • 1.1.4.5  Biêu diễn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng

Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào đường biên bang hàm Radius – vector

 • 1.2 NHAN DẠNG BIEN SO XE o TO o CỌNG HOA DAN CHU NHAN DẢN

LÀO

CHƯƠNG II: MỘT sô VÂN DÉ TRONG NHẬN DẠNG ẢNH B1ÉN SÔ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào XE Ô

TÔ CỘNG HÒA D.ÂN CHỦ NHÂN DÂN I.ÀO

 • 2.1.2 …………………………………………………………………………………………………

Thuật toán tách cạnh, dò biên

 • 2.1.3 …………………………………………………………………………………………………

Tinh toán các số do dặc tnrng cùa dổi nrợng anh nhị phân

 • 2.2.1  (.’ác phương pháp lách ký lự và nhận dạng kỷ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận

Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào lự

 • 2.4.1 Tiền xử lý

  • 2.4.1.1 Trích (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa

Dân Chủ Nhân Dân Lào chọn đặc trưng ành

3.1. MỎ TA VÀ GIỚI TIIIẸU VE BIÊN so XE Ỏ TỎ CỦA CỘNG HÒA DÂN

CHỦ NHÀN DÂN LÀO

 • 3.4  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào HÀM OPENCV hO TRỢ XẢY DựNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG BIÊN

SÔ XE

 • 3.4.13  Hàm cvBoundingRccl«85 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số

Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

3.6. GIAO DIẸN CUA CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG BIÊN sơ XE

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÂƠ

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Ilinh 1.1. Quá trình xử lý ảnh

Hình 1.2 Kỳ thuật lọc trung vị

Hình 1.3 Kỳ thuật lọc trung bình

Hình 1.4 Ví dụ về chu tuyển cùa đối tượng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển

Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào ành

Hình 1.5 Chu tuyến trong, chu tuyến ngoài

Hình 1.6 Sơ đô giãi quyết

IIÌ1111 1.8 a) Ilàtn radius – vector

b) Vân để cùa hàm radius vector khi hình không phái là hĩnh sao

Ilinli 1.9 a) Hình sao X

b) Hàm radius vector của hình X

Ilinli 1.10 biến sổ xe cù hiện nãy…………………………………………………………………………

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào 40

Ilinlì 1.11 biến sổ xe mới

Ilinlì 2.1 Nhị phàn hoá ánh

Hình 2.2 rách cạnh Sobel, Prewill

Ilinli 2.3 Các hình ảnh trung gian xu lý bóc tách ánh biên sổ xe

Hình 2.4 Lưu đồ lách ký lự

Ilinli 2.5 Các buớc tách kỷ tụ su dụng kỳ thuật       tách nguờng

Hình 2.6 Các bước lách ký (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào lự sú dụng kỳ thuậl

53

Hình 2.7 Sơ dồ tổng quát một hệ nhận dạng

Hình 2.8 Định nghĩa bộ lọc DoG

Hĩnh 2.9 Xác định diêm cục trị

Hình 2.10 Định vị diêm hâp dan

Hình 2.11 Trích anh Gaussian

Hình 2.12 Tính độ lớn và hướng cũa gradient

Hình 2.13 Sơ đồ khối cua một hệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào thống nliận dạng

Hình 3.1 Giao diện của chương trình

Hình 3.2 Chọn ãnh trên Menu(File)

Hình 3.3 Chọn ảnh trong button (Load Image)

Hình 3.4 Anh đà được chọn

Hình 3.5 Nhận dạng biên số xe trong button (Show Result)

Hình 3.5 Phát hiện biên số xe

Hình 3.6 Tách các ký (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng

Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào tự

Hình 3.7 nhận dạng các ký tự

Hĩnh 3.8 Các Dù liệu sau nhận dạng

Hĩnh 3.9 biêu dồ cua thời gian phát hiện

Hình 3.10 biêu đô của thin gian nhận dạng

Ilinli 3.11 biểu dồ cua tòng thời gian.

92


Sớ hóa bời Trung tâm Học liệu – ĐHTNhttp: uuu.hc.rnn.echi.vft

LỜI CÁM ĐOAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Em xin cám đoan về nội dung luận van lốt nghiệp với lên đề lài: “Nghiên cứu nhận dạng biên số xc ô tô Cộng hòa dân chu nhân dân Lào” không sao chép nội dung cơ bân lừ các luận ván khác hay các sám phầm lương lự không phái do em làm ra. Sàn phàm cua luận văn Là chinh ban thân em nghiên cứu vã xây dựng.

Nêu có gi sai em xin chịu irách nhiệm Irước I rưìmg Dại học Cồng nghệ thông tin và (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Sớ hóa bời Trung tâm Học liệu – ĐHTN http: uuu.hc.rnn.echi.vft 6

Lào Truyền thòng – Đại học Thái Nguyên.

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 8 năm 20lố nọc VIÊN

K H A M p H () u M Y I ’honcvi lay

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Nhận Dạng Biển Số Xe Ô Tô Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart