(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

fff

LỜI C ÃM ƠN

Xin cám on Trường ĐHTL và các thầy cô Khoa (‘ông trinh đà đào tạo và hướng dần tác giá trong suốt quá trinh học cao học. cán bộ thư viện trường dà giúp đờ lác giá trong quá trình lim kiêm lài liệu đê thực hiện luận van.

Tãc gia luận vãn xin chân thánh cam on giáo viên hướng dằn PGS.TS Lê Vàn Hùng đà lận linh chi bão, hướng dan lác giá vê chuyên môn trong SUÔI quá trinh nghiên cứu.

rác giã xin chân thành câm on Ban Quán lý đâu tu và xây dựng thúy lợi 4 Bộ Nòng nghiệp vã Phát triền nông thôn dà tạo diều kiện cho tác gia trong quá trinh học và thực hiện luận vãn.

Cuối cũng tác gia xin chân thành cam ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi gia dinh, bạn bè và dồng nghiệp dà nhiệt lình giúp đờ động vicn đê lác giã hoàn thành luận vãn này!

Hà Nội. ngày 24 Ihảng 10 nam 2012

Tác già

Hoàng Trần Lâm

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan dề tài luận vãn: “Nghiên cứu phương pháp khoan phụt tuần hoàn áp lực cao xứ lí nen công trình thúy lợi" là kết quả nghiên cửu của lồi.

Nhùng kết qua nghiên cứu. thi nghiệm không sao chép (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi tù bất kỳ nguồn thông tin nào khác. Nêu vi phạm tòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chịu bâl kỳ các hình thức ky luật não cua Nhã trường.

/là Nội. ngày 24 tháng ì ỉ) nám 2012 rác già

Hoàng Trần Lâm

MỤC LỤC

MÓ ĐẢƯ

ỉ. Tinh cấp thiết của dề tài

 • 4. Kết (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao

Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi quá dự kiến dạt dựơc

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÉ xư LÝ NÊN CÒNG TRĨNH THỦY LỢI

1.2.2………………………………………….…………………………………………………………..

Nhóm làm chặt đai dưới sâu bang chan động và /huý chan

 • 1.2.4.  Phương (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp

Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi pháp gia cố nền bằng năng lượng nổ

1.2.5………………………………………………………………………………………………………….

Gia cố nền bằng vái dịa kỹ thuật

 • 1.2.6. ………………….……………………………………………………………………………………..

Nhóm gia co nền bang chai kểi dính

 • 1.2.7. ……………………………………………………………………………………………………..

Nhõm các phương pháp vật Ịỹ gia cố nền daryểu

1.3.1………………………………………………………………………………………………………

Giâi pháp chồng thấm bang lường nghiêng và sàn phú

ỉ.3.2.Giái pháp chồng thấm bang lường rủng kềl hợp lòi giữa

 • 1.3.3.   (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao

Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi Giãi pháp chống thấm bằng rường hào bentonite

ỉ. 3.5. Giải pháp chồng thấm bang cọc xi mang – đai

1.3.6. Các giai pháp kết hợp khác

(‘HƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ KHOAN PHựrxửl .í NÊN CÓNGTRINH 1HỦY 1.01

 • 2.1.   Xừ lý nền dá nứt ne bằng khoan phụt xi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp

Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi mãng

A ĩnướcxĩmãng)

 • 2.2.7.  Nhừng điều cần chú ý trong quá trình thi công phụt vừa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy

Lợi 33

CHƯƠNG 3: xữ LÝ NÊN ĐÁ NÚT NẺ BẢNG CÒNG NGHẸ KHOAN PHỤT TUÂN HOÀN ÁP Lực CAO

.3.1. (‘ông nghệ khoan phụt luân hoàn áp lực cao

 • 3.1.2.   Thiết bị

 • 3.1.3.  Yêu cầu kỳ thuật khoan phụt vừa xi mang tuần hoàn áp lực cao (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi 45

 • 3.1.4 ……………………………………………………………………………………………………..

Thành phần vừa xi mãng

 • 3.1.5

công khoan phụt vừa xi mãng tuần hoàn áp lực cao

3.1.7…………..…………………………………………………………………………………………

Dịnh vị hố khoan

3.1.8……………………………………………………………………………………………………..

Công rác phán doạn phụt.

 • 3.1.12

hố

 • 3.1.13 …………………………………………………………………………………………………….

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi Công lác khoan kiêm tra

 • 3.2. Giới thiêu phương án kỳ thuật xư lý nền công trinh hồ chứa nứơc ban mỏng, tinh Nghệ An 53

3.3.2

sớ lập đồ án thiết kế xủ lý nền

 • 3.3.3. …………………………………………………………………………………………………….

Thiết (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi kế khoan phụt

3.3.4……………………..

công khoan phụt

KÉT LUẬN VÀ KIEN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC HÌNH VẼ

Hình ì. ì: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi Sơ đồ thẩm qua đập cô tường nghiêng + sàn phũ……………………………… 12 Hình 1.2: Sơ dồ thấm qua dập có tường ì ôi + chán răng….. 14

Hình 1.3: Tường hào chống thấm bằng bentonite

Hình ỉ.4: Thi còng tường chống thẩm bằng biện pháp đào hào trong dung dịch bentonite hồ Dầu Tiếng

Hình 1.5: Kết cấu dập dấĩ chống thấm qua nền bằng khoan phụt vừa xi mãng

Hình (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi 1.6: Công nghệ đon pha

Hình ỉ. 7: Còng nghệ hai pha

Hình 1.8: Công nghệ ba pha

Hình 1.9: Mõ tả quá trình thi còng tạo lường chong thấm

Hình 2. ỉ: Phụt vừa một chiều

Hình 2.2: Phụt vừa tuần hoàn

Hình 2.3: Õng chèn và ống manger dùng khi khoan phụt vữa dập dá dô (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi Hòa Bình (nguồn: ỉ.è Đình Chung)

Hình 2.4: Õng manger và tampon dùng khi phụt vữa dế dã hóa nền cát soi dày > 70m ơ nền dập Hòa Bình (nguồn: Lê Dinh Chung/.

Hình 5. ỉ: Sơ đo bổ tri các đợi phụt

Hình 3.2: Mật bằng bố trí khoan phụt thí nghiệm khu       vực ỉ

Hình 3.3: Mật bằng bổ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn

Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi trí khoan phụt thí nghiệm khuvực

71

Hình 3.4: Mật bang bồ trí khoan phụt thí nghiệm khu       vực3

Hình 3.5: Mật being bồ tri khoan phụt thỉ nghiệm khu       vực4

Hình 3.6: Sơ dồ bổ tri thiết bị khoan phụt thi nghiệm và phan doạn phụt

MỤC LỤC BÁNG BIÊU

Bang 1.1: Một sổ công trình xư lý chống thấm nền (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi bằng phương

pháp khoan phụt vừa xi mãng

Bâng 2.1: Tý lệ — ứng với lượng mầt nước        đ(fnvị

Giói thiệu thõng số màn phụt nền cát sôi củacác đập lớn trên thế giới

Bang 3.1: Các trị sổ p„ và p [2j

Bang 3.2: Lưu lượng vừa lớn nhất cho phép

Báng 3.3: Lưu lượng vừa nhô nhắt (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi cho phép

Bàng 3.4: Thành phần vừa xi mủng chọn sơ bụ theo lượng mai nước đơn vị

Bang 3.5: Áp lực phụt thiết kê dự kiến

Bâng 3.6: Lựa chọn tý lệ vừa phụ! sét-xi mủng-nưởc (S-XM-N)

Bâng 3.7: Lựa chọn tý lệ vừa phụt Sét-Nước-Xi mủng-Phụ gia

MỜ ĐÀU (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi

 • 1. Tính cấp thiết cùa đề tài

Việt Nam có hệ thống công trình thủy lợi rất phong phú và da dạng, trong dỏ các công trinh đê, đập chiếm tỷ lộ lớn và phân bố không đồng đều theo vùng lành thồ. Theo thống ke của Bộ NN&PTNT năm 2002 thì nước ta có khoáng 2360 con Sông có chiểu dài trên lOkm. trong dó có 9 hệ thống sông chính và cỏ khoảng 1967 hồ (dung lích mồi hồ trên 2.105m’). trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi dó có 10 hồ thúy diện có tổng dung tích 19tỷm3.

I rong quá trình còng nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triền mạnh mè của đât nước, nhiều còng trinh xây dựng, giao thòng, thủy lọi…dược kiến thiết xây dựng, (’ác công trình chú yêu được xây dụng trên nên có địa chai và địa chài thủy vãn phức tạp. Trong dỏ có nhiều công trinh dược xây dựng trên nền dá yếu. nứt ne mạnh, nên có tàng cuội (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi sói dày. Khi gặp loại nên này, khá năng chông thâm cùng như sức chịu tái cua nền kém dần dền nhiều sự cố kill dào móng và thi còng còng trinh, làm làng kinh phí thi công, làng thời gian thi còng, ánh hường đền châl lượng còng trinh vã an toàn lao dộng. Việc nghiên cứu các giải pháp xư lý nền phù hợp. giúp cho việc hoàn thành công trình đúng yêu câu ve liên độ, chât lượng, giảm chi phí xây dựng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi lã rất cần thiết.

Vì vậy, nội dung luận vãn lập trung nghiên cứu các phương pháp khoan phụt xư lý nền mà trọng tâm Là còng nghệ và thiết bị khoan phụt xi măng tuần hoàn áp lực cao xữ lý nên đá nứt nê.

 • 2. Mục dích nghiên cứu cùa dề tài

  • 2.1.  Nghiên cứu tòng quan các phương pháp xứ lý nền công trinh thúy lợi bằng khoan phụt;

  • 2.2.  Phương pháp khoan phụt XI măng xư lý nền đá nứt ne. trong đó có công (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi nghệ khoan phụt tuần hoàn áp lực cao;

  • 2.3.  ửng dụng công nghệ khoan phụt tuần hoàn áp lực cao xữ lý nền công trinh Hồ chứa nước Ban Mồng. Nghệ An.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart