(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

LỜI CÁM ON

Sau thời gian nghiên cứu. tác giá đà hoàn thành luận vãn thạc sĩ Quân lý xây dựng với đề tài “Nghiên cửu phương pháp lập định múc đơn giá xây dựng còng trình thủy lợi chống ngập úng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh”

(‘ó được kết quà này, lời câm ơn đầu tiên, xin được bày tó lòng biết on sâu sắc nhất đen Thầy giáo (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Nguyen Hùu Hue người trực tiếp hướng dan, dành nhiều thời gian, tàm huyết hướng dần tãc gia hoãn thành luận vãn này.

rác giã xin chân thành câm (m các thầy cố giáo đà giáng dạy trong thời gian học cao học tại Trường Đại học Thuỷ lợi, các thầy cô giáo trong Khoa Công trinh. Khoa Kinh te và Quân lý – Trường Dại học Thúy lợi Hà Nội nơi tôi làm luận vãn dă tận tình giúp dờ và truyền dạt (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh kiến thức dế tòi có thê hoàn thành được luận vàn này.

Nhưng lòi sau cũng xin dành cho gia dinh, Bố, Mẹ cùng các dồng nghiệp trong phòng, cơ quan đà chia sê khó khăn và lạo điều kiện lốt nhất để lôi hoàn thành dược luận vãn tốt nghiệp này.

I uy đà có nhưng cô gang nhưng vi thời gian thực hiện l.uận văn có hạn. trinh dộ bàn thân côn hạn chế nên không thè tránh dược nhưng sai sót. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh Tác giã xin trân trọng và mong được liêp thu các ý kiên đóng góp cứa các Thây, cô, bạn bẽ và dồng nghiệp.

ỉ là Nội, ngày 10 Ihảng 3 năm 20 ỉ 5

Tác già

Đỗ Thu Thúy

LÒÌ CAM ĐOAN

rói xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu độc lập cúa hàn thân với sự giúp dở cùa giáo viên hướng dẫn. Những thông tin. dữ liệu, số liệu dưa ra trong luận vãn được trích dẫn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh rò ràng, đầy đu về nguồn gốc. Nhùng số liệu thu thập và tống hợp cua cá nhân dăm bao tính khách quan vã trung thực.

Hà Nội. ngày ì() tháng 3 năm 20 ỉ 5

Tác gia

Đỗ Thu Thúy

MỤC LỤC

MỚ ĐÁU

CHƯƠNG 1. TỎNG Ql AN VÈ CÔNG TÁC XÂY DƯNG ĐỊNH MỬC ĐƠN

GIÁ TRONG XÂY DựNG

 • 1.1.1.  Định mức trong xây dựng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho

Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 5

 • 1.3. Tình hình xây dụng và áp dụng dịnh mức don giá xây dụng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh trong

xây dựng công trinh ừ Việt Nam

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: NHỮNG VÂN ĐẺ TRONG XÂY DựNG ĐỊNH MỨC, ĐƠN

GIÁ XÂY DỰNG công trình

Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

 • 2.4.1.  Điều chinh các thành phần hao phi vật liêu, nhân công, máy thi công khi

vận dụng các dinh mức xây dựng còng bố

 • 2.4.2.  Đối với nhùng dinh mức chưa dược công bổ đươc xây dựng như sau… 32

 • 2.5.    Các ph iron g pháp thu thập số liệu phục vụ công tác xây (lựng định

mức  

 • 2.5.2. Phương pháp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành

Phố Hồ Chí Minh     chụp ành quá trình

 • 2.6.    Quy trinh lập, thâm tra, thâm định, phê duyệt vã ban hành định

mức don giá

 • 2.7.1. Nội dung của đ<m giá xây dụng công trinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống

Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

KÉT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3. ÁP DỤNG LẠP ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ XÂY DựNG CÔNG

TRÌNH THỦY I.ỢI PHỤC vụ CHÓNG NGẬP ỦNG CHO KHI vực THÀNH

PIIÓ IIÕ CHÍ MINH

 • 3.1.1. Quy hoạch hệ thống công trình thú) (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh lợi phục vụ chống ngập ủng khu vực

thành phở IIỒ Chi Minh

 • 3.2.    Giói thiệu về công nghệ jet – grouting trong xây dụng công trình hệ

thống kiểm soát triều

 • 3.2.2.  Quy trình thi công còng nghệ Jet Grouting 3.3. Xây dụng dinh mức don giá công tác khoan tạo lỗ và phụt vữa tạo cọc xi mảng đất (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh (.let-Grounting) dưới nước cho công trinh thủy lựi chống

ngập úng cho khu vực thành phố IIÕ Chí Minh

 • 3.4.   Kết quà xây dụng định múc công tác khoan tạo lỗ và phụt vữa tạo

cọc xi màng đất cho công trinh Ihùy lựi chống ngập úng cho khu vực thành phố nồ Chí Minh

 • 3.5.    (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh Xây dựng đưn giá cho cóng lác khoan lạo lồ và phụl vừa lạo cọc xi mãng dất cho công trinh thủy lọi chống ngập ủng cho khu vực thành phố nồ

Chí Minh

 • 3.5.4.  Chi phi tiền lương thợ diều khiến máy (CTL)82 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

 • 3.7.    Quy trình lập, thẩm tra, thẩm dinh phê duyệt và ban hành dịnh mức đưn giá xây dựng công trình thủy lọi chống ngập úng cho khu vực TE Hổ

Chí Minh

 • 3.7.1.  Quy trinh Lập. thâm tra. thấm định và phê duyệt và ban hành định mức

đon giá

 • 3.8. Diêu chinh định mức trong áp dụng thực tê (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 90

KÉT luận chương 3

KÉT luận và KIÉN nghị

Kết luận:

Kiến nghị:

TÀI LEẸƯ THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Định Mức Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Chống Ngập Úng Cho Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart