(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra

fff

DẠI IIỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG —————-oOơ—————–

VŨ THỊ LAN ANH

NGHIÊN cửu PHƯƠNG PIIÁP PĨIÂN TÍCH HỜI QUY ƯNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH DƯLIẸU KÊ KHAI NỌP THI É PHỤC VỤ THANH TRA

LUẬN VÂN THẠC sì KHOA HỌC MẤY TÍNH

THÁI NGUYÊN-2016 ĐẠI nọc THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ THÔNG TIN VÀ TRI YÊN THÔNG

—————-0O0—————–

VÙ THỊ LAN ANH

NGĨĨĨÊN C ỨU PHƯƠNG PHẤP PHÂN TTCTT ĨĨÒT QUY ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍC H DÙ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra LIỆU KẺ KHAI Nộp

THI É PHỤC VỤ THANH TRA

Chuyên ngành; Khoa học máy linh

Mà số: 60480101

LUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌC MÁY IÍNH

Người hướng dần khoa học

GS.TS.VŨ Đức Thi THÁI NGUYÊN-2016

LỜI C ẤM ƠN

Trong thời gian hai năm cúa chương trình đào tạo thạc sỳ, trong đó gần một nứa thời gian dành cho các mòn học. thời gian còn lại dành cho việc lựa chọn để tài (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra . giáo viên hướng dần, tập trung vào nghiên cửu, viết, chinh sứa và hoàn thiện đề tài. Vói quỳ thời gian như vậy và với vị tri còng việc dang phái đàm nhận, không riêng ban thân em mà hầu hết các sinh viên cao học muốn hoàn thành lốt luận vãn cùa minh trước hết đều phài có sự sáp xếp thin gian họp lý. có sự tập trung học tập vả nghiên cứu với tinh thằn nghiêm túc, nồ lực hết mình; tiếp đen (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra cần có sụ ủng hộ về linh thần, sự giúp đờ về chuycn môn một trong nhùng điều kiện không thể thiếu quyết định dền việc thành công cua dể tài.

Dè hoàn thành được đe tài này trước liên em xin gùi lời cám em đên thây giáo hưởng dần GS.TS Vù Đức Thi. thầy dà có nhừng dịnh hướng cho em về nội dung và hướng phát men. đà có nhùng đóng góp quý báu cho em ve nhùng vân đê chuyên môn cua dể tài (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra . giúp em tháo gò kịp thời nhừng vưởng mắc trong quá trinh làm luận vãn.

Em xin gũi lời cám om lới l ập thề cán bọ nghiên cứu nhóm thực hiện đề lài do TS Nguyền Long Giang Viện Còng nghệ Thòng tin. Viện Hãn làm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chú nhiệm đà cung cấp đây đũ các sô liệu thu được lừ (‘hi cục thuê Ilâ Nội hồ trợ và giúp dờ Em tiến hành các thứ nghiệm thành công.

Em cùng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra xin cám om các thày cò giáo Trường Dại học công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, cùng như bạn bê cũng lớp dà có nhừng ý kiến dóng góp bố sung cho đe tài luận văn của em. Xin câm om gia đình, người thân cùng như đông nghiệp luôn quan làm. ùng hộ hồ trọ về mặt linh thân trong suôi thời gian lừ khi nhận đề lài đen khi hoàn thiện đê lài này.

Trong nội dung cua luận vãn chắc chắn còn nhiều (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương So hóa bời Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www, ì re. tmt. edit. vn

Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra thiếu sót. Em rầt mong các Thủy cô cùng bạn bè đó góp đê bân luận văn cúa Em được hoàn thiện lum.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 nửm 20 ỉ 6

Sinh viên

lu Thị Lan Anh

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan dây là còng trình nghiên cứu của riêng em.

Các số liệu, trong luận vãn dược sử dụng từ nguồn sổ liệu được cung cap bởi chi cục thuế Hà Nội thực (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra hiện nam 2014. Kỏt qua nghiên cứu này chưa được sư dụng trong bat kê nghiên cini não khác.

Thái Nguyên, ngày 20 thủng 8 nâm 2016

TÁC GIẢ

Vũ Thị Lan Anh

ii

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1. Tỏng quan hỏi quỵ. bài toán tính điểm rủi ro thuế

ỉ. 1. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra 2 Ròi toán hồi quy

Chương 2. Mõ hình hôi quy tuyên tinh

2.ỉ. 1 f an đè mò hình hời quy

  • 2.1.3 Tính char cùa ước lượng cùa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra các hệ so hồi quy / 9

2. 2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra .5Phân     rích     phần

38

Chương 3. Bài toán tính diêm rui ro cùa doanh nghiệp phục vụ thanh tra. kiêm tra thuê 53

  • 3.1.      T ính cấp thiết xây dựng hệ thong tính diêm rũi ro của doanh nghiệp phục vụ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Sô hóa bời Trung ỉâm Học liệu – ĐHTN http://www, ỉrc. ínu. edit. vn

Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra thanh tra. kiểm tra thuế

iii

Sổ hóa bời Trung ỉâm Học liệu – ĐHTN http://www, ỉrc. ínu. edit. vn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phân Tích Dữ Liệu Kê Khai Nộp Thuế Phục Vụ Thanh Tra
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart