(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc

fff

1

LỜI CẤM ƠN

Luận van thạc sỉ chuyên nghành Xây dựng công trinh thuỷ với đê tài “Nghiên cứu phương pháp thiết kế ồn định mái dốc bằng cọc " được hoãn thành với sự cố gang nổ lực của bàn thân cùng với sự giúp đờ nhiệt lình của Khoa công trình, các thây cô giáo trường Đại học Thuỷ Lợi. Tòng công ty Tư vấn Xây dựng Thúy lợi Việt nam – cTCP (HEC) đà lạo mọi điêu kiện và động viên giúp đờ vê mọi mặt. lác giá xin chân thành cam ơn các cơ quan, dơn vị và cá nhân nói trên (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc .

Dặc biệt, lác giã xin bày lõ lòng bicl on sâu sac lới thầy giáo hưếmg dần PGS. TS Nguyền Cành Thái dà trực tiếp hướng dần và tận tinh giúp dờ trong thời gian thực hiện luận vãn.

Sự ihành cồng cùa luận vân gan liên với quá trình giúp đờ, động viên cô vù cùa gia dinh, bạn bè và dồng nghiệp. Tác gia xin chân thành cám ơn.

I rong khuôn khô luận vân thạc sĩ, do điêu kiện ihòi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc gian có hạn nên không thê tránh khói nhừng khiếm khuyết, rất mong nhận dược ý kiến dóng góp quỷ báu cua các thây cô giáo, các anh chị và bạn bè đông nghiệp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Tác giả

Tảng Tụ Trung

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi ỉà Tảng Tự Trung, tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Nhùng nội dung vã kết qua trinh bày trong luận vãn là trung thực và (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc chưa dược ai công bô trong bâl kỳ công trình khoa học nào.

Tác giá

Táng Tự Trung

Ill

MỤC LỤC

LỜI CẤM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VÈ

DANH MỤC BÀNG BIỂU

PHÀN MỎ DÀU

CHƯƠNG 1: TỒNG KÉT CÁC HIỆN TƯỢNG LỜ DÁ I TRONG I Hực TÉ, HẬU QUÀ, CÁC PHUONG PHÁP xù’LÝ CHUNG VÀ GIỚI THIỆU

PHUONG PHÁP NGHIÊN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ỏn Định Mái Dốc Bằng Cọc cưu

 • 1.1.  TỎNG KÉT CÁC HIỆN TI ÍỢNGSẠT I RƯỢT MÁI DÓC I-RONG I HI ‘c

IT

 • 1.2.  CẤC HÌNH THỨC GIA CÔ MÁI DÓC ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

TRONG Tllực TÉ

 • 1.2.2………………………………………………………………………………………..

Tăng khá năng ồn định thân mái dốc

 • 1.3.  CÁC YÉU TÕ ANH HƯỞNG ĐÉN ON ĐỊNH MÁI DÓC VÀ ĐIÊU

KIẸN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÓ MÁI DÓC

 • 1.3.1. rinh hình chịu lực cùa các (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết

Kế Ỏn Định Mái Dốc Bằng Cọc mái dốc

CHƯƠNG 2: Cơ SỜ LÝ LUẶN

 • 2.1. Cơ SÒ LÝ THUYẾT CHUNG PHÂN TÍCH ỒN ĐỊNH CÙA MÁI

DÓC

16


 • 2.1.1.2. Quan diem dùng hệ số (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Õn Định Mái Dốc Bằng Cọc huy dộng cường độ chống cắt cùa dất

làm hệ số an toàn

 • 2.1.3 (‘ác phương pháp phân thòi đề linh hệ sô an toàn ôn định mãi dốc..27

 • 2.2.   Cơ SỞ LÝ TIIUYÉT CỦA PHƯƠNG PHÁP PHẢN TÍCH ƠN ĐỊNH

MÁI DÓC GIA CÓ BẢNG cọc

 • 2.2.1. I (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Õn Định Mái

Dốc Bằng Cọc )ể xuất và CO’ sờ cùa phương pháp gia cố mái dốc hảng cọc 28

 • 2.2.3.  Quan hệ giừa các thông sổ thiết kế hệ cọc đển sự ôn định mái dốc….34

2.3. PHÂN TÍCH ÔN ĐỊNH BÂNG PHƯƠNG PHÁP PHAN TƯ HƯU

HẠN

 • 2.3.1. Lựa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Õn Định Mái

Dốc Bằng Cọc chọnphương                pháp

46

CHƯƠNG 3: ẤP DỤNG KÉT QUẢ NGHIÊN cưu, PHÂN TÍCH ON ĐỊNH CHO MÁI DÓC ĐÀO TRÀN IIÓ CHƯA NƯỚC NÀ LÁI. IIUYẸN QUÃNG UYÊN, TÍNH CAO BÂNG

 • 3.1   GIỚI TIIIẸU VÉ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết

Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc CÔNG TRÌNH

 • 3.2.2. Các tổ họp tính (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết

Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc toán:

 • 3.3.2.2. Kốt quá phân tích ôn định cho tất cá (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Õn Định Mái Dốc Bằng Cọc các tô họp tính toán

74

 • 3.4  ĐẺ XUẤT GIẤI PHÁP XỬ LÝ TĂNG ĐỌ ON ĐỊNH MÁI DÓC…. 75

 • 3.5  PHẤN TÍCH ưu, NHƯỢC DIỀM VÀ LỤA CHỌN PHƯƠNG ÁN

TỎI Ưu

KÉT LUẶN VÀ KIÉN NGHỊ

 • II. TON TẠI VÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Õn

Định Mái Dốc Bằng Cọc KIÉN NGHỊ

TÀI LIẸU THAM KHẢO

PHỤ LỤC: sự ANTI HƯỞNG CƯA CƯỜNG ĐỌ, THỜI GLkN MƯA ĐOI VỚI

Sự ON ĐỊNH CƯA MÁI DÓC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Thiết Kế Ổn Định Mái Dốc Bằng Cọc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart