(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

IRAN THỊ HƯỜNG

NGHIÊN cúư PHƯƠNG PHÁP TRA cứư ẢNH DỰ A TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM ĐÒ THỊ

LUẠN VĂN THẠC ST KĨĨOA nọc: MẢY TÍNĨĨ

tRấN thị HườnG

NGHIÊN cứ’u PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH DựA TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM ĐÓ THỊ

(‘huyên ngành: Khoa học máy lính Mà số: 8 48 0101

LIJAN VĂN THẠC ST KTĨOA nọc MẢY TÍNĨĨ

Giáo viên hưóng dần: PGS. I S. Ngô Quốc l ạo

LỜI CẤM ƠN

Luận van này được hoàn thành tại Trường Dại học Còng nghệ Thòng tin và Truyền thông dưới sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị hướng dần của PGS. TS. Ngô Quốc Tạo, sự hồ trợ của các đề tài NVCC02.01/20-20 và VASTO 1.07/19-20. Tác gùi xin bày tô lòng biết ơn lới các thây cô giáo thuộc Trưởng Dại học Công nghệ Thòng tin và Truyền thòng, các thầy cô giáo thuộc Viện Còng nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dà tạo diều kiện, giúp dờ tác giã trong quá trình học tập (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị và kìm luận văn tại Trường. Dặc biệt lác gia xin bày lo lòng biết ơn tới PGS. TS. Ngô Quốc Tạo đà lận linh hướng dan và cung cấp nhiêu tài liệu can thiết, cám ơn TS. Ngỏ Trường Giang dà nhiệt tinh hồ trợ. de tác giã có thè hoàn thành luận van đúng thời hạn.

Xin chân thành cam ơn anh chị em học viên cao học và bạn bè đông nghiệp dà trao doi. khích lệ tác giá trong quá trinh học (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị tập vả làm luận vãn tại ‘Trường Dại học Công nghệ ‘Thông tin vả Truyền thòng – Dại học ‘Thái Nguyên.

Cuối cùng lác già xin gửi lời cam ơn đến gia đì nil. những người đà luôn bèn cạnh, động viên và khuyển khích lôi trong quá trinh thực hiện để lài.

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2020

I lọc viên

‘Trần Thị Ilường

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận vãn này do chí 1111 tỏi thực hiện, dưới (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Ngô Quốc Tạo, các kết quả lý thuyết dược trinh bày trong luận vãn là sự tong hợp rtr các két quá dà dược công bo và có trích dần đày đu. kết qua của chương trình thực nghiệm trong luận vãn này được lác gia thực hiện là hoàn toàn trung thực, nếu sai tỏi hoàn loàn chịu trách nhiệm.

Thái Nguyên, tháng 9nâm 2020

Học viên

I ran Thị Ilường

MỤC LỤC

LỜI (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân

Cụm Đô Thị CAM ƠN……„……………………………………………………………………………..’

LỜI CAM ĐOAN

ĐANH MỰC CÁC TỪ VIÉT TÀT

DANH MỰC CÁC IIĨNII

ĐANH MỤC BÂNG BIÊU

MỚ ĐÀU

CIIIJ’ONG 1. TỎNG QUAN VÈ TRA cúì’ ẢNH

  • 1.1  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp

Phân Cụm Đô Thị Tra cthi anil dựa trên nội dung

/. /. / Khái niệm tra cứu ảnh

ỉ.2.3 Trích chọn đặc trưng hỉnh dạng (shape)

  • 1.3.1  Khoảng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên

Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị cách ngừ nghĩa

/.3.2 Các phương pháp làm giám khoáng cách ngừ nghĩa

CHƯƠNG 2. TRA CỨU ẢNH DựATRÊN PHÂN CỤM Ễ)Ỏ THỊ

2. ỉ. ỉ Giới thiệu đồ thị

  • 2.2.1 ……………………………………………………………………………………………….

Phát biếu bài toán

  • 2.2.3  Phân cụm phò vói phân (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu

Ánh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị hồi Hèn quan

CHƯƠNG 3. CHU ONG TRÌNH THỬ NGHIỆM

  • 3.1.2 ……………………………………………………………………………………………….

(’huân bị dữ liệu

3.3. ỉ Tiêu chỉ đánh giá hiệu năng

  • 3.3.2  Đánh giá (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ánh Dựa Trên

Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị định tinh

KÉT LUẬN VÀ HƯỚNG PHẤT TRIẺN

TÀI LIỆU TH AM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Phương Pháp Phân Cụm Đô Thị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart