(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HọC BÁCH KHOA HÀ NỌI

c.

TỊ

z                 ĐẶNG khánh linh

r-z

É    NGHIÊN cừu PHƯƠNG PHÁP VÀ TÍNH TOÁN LựA CHỌN NHÀ

X         MẢY ĐIỆN MỚI TỎT NHÁT THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Z

X

>

Z

»


LUẬN VĂN THẠC sì KỲ THUẬT QUÀN TRI KINH DOANH

TỊ

S’ >•

<5

c

Hà NỘI -2013

LUẬN VÀN THẠC (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện SỲ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHẤP VÀ TÍNH TOÁN LựA CHỌN NHÀ MẤY ĐIÊN MỚI TỎT NHÁT THỊ TRƯỜNG ĐIÊN

MỤC LỤC

MỰC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

LỜI CAM ĐOAN

PHẢN MỞ ĐẢƯ

LỜI MỜ ĐÀU

 • 5. Nhừng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn

Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện đóng góp của đề tài

PHẢN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: TÓNG QUAN VÈ THỊ TRƯỜNG ĐIẸN Lực TẠI VIỆT NAM VÀ Lộ

TRĨNH PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG PHÁT DIỆN CẠNH TRANH TẠI

VIỆT NAM………………………….’………………………………………

 • 1.2.1. Điều kiện hình thành thị trường điện lực Việt Nam 14 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

 • 1.4. Vai trò cúa nhiệt điện trong thị trường điện………………………………………..25

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LựA CHỌN NHÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện MÁY ĐIỆN MỚI TÓT NHÁT THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM

 • 2.2. Nguyên tác tinh lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhát trong thị trường điện

Việt Nam

2.3 Xác định giá đàm phán hợp đong mua bán điện cùa nhà máy nhiệt điện

 • 2.3.1. Giá đàm phán hợp đồng mua bán điện cúa nhà máy nhiệt điện (g):….29

 • 2.3.2. Giá cố định công nghệ binh quân của nhà máy (FCcn) (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị

Trường Điện 30

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN LựA CHỌN NHÀ MÁY ĐIẸN MỚI TÓT NHÁT THỊ

TRƯỜNG ĐIỆN

 • 3.1. Giói thiệu về Nhà máy nhiệt điện Mạo Khè (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện 42

3.2 Tính toán giá hợp đồng và chi phí phát điện toàn phần trung binh cùa nhã máy

nhiệt điện Mạo Khê

3.4 Tính toán giá hợp đồng và chi phí phát điện toàn phần trung binh cùa nhã

máy nhiệt điện cấm Phcã

 • 3.4.4.  Chi phi phát điện toàn phan trung binh hăng năm63 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện

 • 3.6. Tinh toán giá hợp đồng và chi phí phát điện toàn phần trung binh cùa nhã

máy nhiệt điện Quang Ninh 1

 • 3.6.4.  Chi phi phát điện toàn phan trung binh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện hăng năm 74

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dần: PGS TS Nguyền Minh Duệ

Học viên: Đặng Khánh Linh – QTKD2010B

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Và Tính Toán Lựa Chọn Nhà Máy Điện Mới Tốt Nhất Thị Trường Điện
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart