(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_ THÚY_ LỢI

NGUYÊN TRUNG NGHĨA

NGHĨÊN CƯU PHƯƠNG PHÁP XÂY DựNG ĐỊNH MỨC KINH TÉ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢ1 VÙNG TRIỀU CHỊU ẢNH HƯỜNG CỦA B1ÉN ĐÒI KHÍ HẬU

LUẬN VĂN THẠC sĩ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG DẠI HỌC THÚY LỢI

NGUYỀN TRUNG NGHĨA

NGHIÊN cửu PHU ONG PHÁP XÂY DựNG ĐỊNH MỨC KINH TÉ KỸ THUẬT TRONG QUÂN LÝ KHAI THÁC (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢ1 VÙNG TR1ẺU

CHỊU ÂNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÓI KHÍ HẬU

Chuyên ngành: Quân lý xây dựng

Mã số : 605.803.02

LUẬN VĂN TĨĨẠC sĩ

Người hướng dần khoa học: PGS.TS. Nguyễn IIiTu Hue

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian nghiền cứu, tác gia đà hoàn thành luận vãn thạc sĩ Quàn lý xây dựng với đề tài “Nghiên cửu phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỳ’ thuật trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu quán lý khai thác và báo vệ còng trinh thủy lọi vùng triều chịu ảnh hướng cua Bien đôi khi hậu’’

Có dược kết quà này, lời cám oil dầu tiên, xin dược bày tó lòng biết ơn sâu sac nhai đen Thầy giáo PGS.TS. Nguyen Hữu Hue người trực liếp hướng dần, dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dần tác giã hoàn thành luận vãn này.

l ác giả xin chân thành căm OM các thay cò giảo dà giáng dậy trong thòi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu gian học cao học lại Trường Dại học Thuý lợi. các thay cô giáo trong Khoa Công trinh Trường Đại học Ihuỷ lọi I là Nội nơi tôi làm luận vãn dà tận tình giúp dờ vã tmyền dạt kiên thức de tôi có thê hoàn thành dược luận vàn này.

Những lòi sau cùng xin dành cho gia dinh, Bo, Mẹ củng các dong nghiệp trong phòng, cơ quan dã chia sé khó khăn -và tạo diều kiện tot nhất dè lôi hoàn thành được luận van (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu lòl nghiệp này.

Tuy dà có nhưng co gang nhưng vì thời gian thực hiện Luận vãn cỏ hạn. trình độ ban thân còn hạn chè nên không ihê tránh được nhùng sai SÓI. l ác giã xin trân trọng và mong dược tiếp thu các ỷ kiên dóng gỏp của các Thầy, Cô. bạn bè và đong nghiệp.

Ilà Nội. ngày tháng nam 2014

Tác gia

Nguyên Trung Nghĩa

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu nghiên cứu độc lập cùa ban thân với sự giúp đờ cua giáo viên hướng dan. Những thông tin. dữ lieu, so liệu đưa ra trong luận vãn dược trích dần rõ ràng, day đủ về nguồn gốc. Nhừng so liệu thu thập và tòng hợp cua cá nhân dam bao linh khách quan và trung thực.

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ỉ 4

l ác giá

Nguyên Trung Nghĩa

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÈ CÔNG TÁC XÂY DựNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu ĐỊNH MỨC KINH TẾ – Kỷ thuật TRoNg quấn ly KHAI THÁC CÔnG trình thủy lợi……………………‘……………………………..1

ỉ. ỉ. ỉ. Đặc điếm xây dựng định mức kinh tể kỹ thuật quàn lý khai thác công trình duty

lợi…………………………………………………………………………………………………………….ỉ

I……………………………………………………………………………………………………….ỉ


. 2. Một sổ khái niệm rề định mức

ỉ.2.1. Vai (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu trò và sự cần thiết cua công tác xây dựng định


 • 1.5.2. Kết quà xây dựng dịnh mức KTKT. 12 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu

Kct luận chtrong 1

CHƯỜNG 2: CÒNG TẤC ỌỤÁN LÝ KHAI THÁC VÀ PHƯƠNG PILVP XÂY DỰNG định Mức kinh tè kỹ thuật c ông trình thủy lợi vùng tRieu cỉiịu ảnh hưởng của bièn đoi khí iiạu………………..’ .

 • 2.2.1. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Các dặc thù trong hoạt dộng sân xuất kinh doanh

  cua                  doanh                  nghiệp                   ĩhuỳ

  nông……………………………………………………………………………………………………………22

  2.2.2. Thực trạng chi phi săn xuất cho dịch vụ công ich cùa các Doanh nghiệp rhuỳ

  nóng……………………………………………………………………………………………………….26


 • 2.3. Phưưng pháp xây dựng định mức kinh tề kỳ thuật trong quàn lý khai thác

và bào vệ công trình thủy lại

 • 2.5.2. Quy trình và phương pháp xây dựng định mức chi phí sữa chừa thường xuyên (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật

Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu tài sàn cố định

 • 2.5.4.  Quy trình và phương pháp xây dựng định mức riêu hao diện năng cho bơm

tưới

 • 2.5.5.  Quy trinh và phương pháp xây dựng định mức riêu hao diện năng cho bơm

riêu

 • 2.3.6. Quy trình và phương pháp xây dựng định mức tiêu hao vật lư nguyên nhiên

liệu cho vận hành, bao dường máy móc, thiết bị công trinh thúy ỉợi…………………..50

 • 2.3.7.  Quy trinh và phương pháp xây dựng định mức chi phí quàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến


Đổi Khí Hậu ỉỷ doanh nghiệp

2.3.8. Phương pháp xây dựng định mức duy lu sữa chừa máy bơm và động cơ ….60

CHƯƠNG 3: XÂY l)Ụ*NG DỊNH MƯC KINH TÉ KỸ THUẬT TRONG QUÀN LÝ KHAI THAC KỸ_ THUậT và bào vệ công TRÌnH thủy lợi cho CÔNG TY r.NHH MỘ I THÀNH VIÊN KtCtTL nghía hưng – TÌNH NAM DỊNH TRƯÓC VÀ SAU khi có ảnh hưởng biến dồi

7

 • 2.4.2.  Tình hình biển đôi khí hậu ở Việt Nam……………………………………………….69

 • 2.4.3. Phương pháp xây dụng định mức xét đen ánh hường cùa biên đôi khí hậu… 73

Kết luận chưưng 2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy

Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu ………………………….76

kHí Hậu…………..‘…………………  ‘……………………………….77


3.1. Hiện trạng quàn lý vận hãnh, khai thác hệ thống cóng trinh Ihùy lựi do (’ông ly TNHH một thành viên KTCT I L Nghía Hưng – linh Nam Dịnh quàn lý


………………………………………………………………………. 77

3. ỉ. ỉ. Hiện trạng về lò chức quán Ịỷ khai thác hệ thong còng trình thúy lọi………..77

3. ì.2. Hệ thằng còng trình llìitý lợi thuộc (‘ông ly…………………………………………..78

 • 3.2. Xây (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu (lụng dịnh mức kinh tế kỹ thuật cho Công ty trước và sau khi có ánh

hướng của BĐKII

 • 3.3.   Quy trinh thâm định, phê duyệt ban hành, hưứng dần áp dụng định mức95

 • 3.3.2. Hướng dần áp dụng định (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Anh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu mức …………………..96

Kết luận chưong 3

KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

TÀI LIẸU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Trong Quản Lý Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Vùng Triều Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart