(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

fff

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG BẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGUYÊN HƯU THỨC

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP KHI QUYẺN CHO TRẠM BIÉN ẤP 110 KV SƠN LA

LUẬN’ VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC KỲ THUẬT BIỆN

NGUYÊN HỮU THỨC

NGHIÊN CỪU PHƯƠNG THƯC BẢO VẸ QUÁ DIẸN ÁP KHÍ QUYÊN CHO TRẠM B1ÉN ẤP 110 KY SƠN LA

NGÀNH: KỸ THUẬT DIẸN

MÃ SÓ: 8520201

LUẬN VÀN THẠC sỉ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: TS. Nguyền Dức Tưòng

CỌNG HÒA XÃ HỌ1 CHỦ NGHĨA MẸT NAM

Dộc lập-Tự do – (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La Hạnh phúc

BÀN XÁC NHẬN CĨĨÌNĨI SỬA LUẬN VĂN THẠC sì

Họ và lên liíc giá luận vãn: Nguyền Ihìu Thức

Người hưứng dần khoa học: TS. Nguyền l)ức Tường

Đề lài luận vãn: "nghiên cứu phương thức bao vệ quá diện áp khí quyến cho trạm biển ã]) ỉ ì Okv Sơn La

Ngành: Kỳ thuật diện

Mã ngành: 8520201

Tác giã. Người hướng dần khoa học và lỉội dồng chấm luận vãn xác nhận tác (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La già đà sứa chừa, bố sung luận vãn theo biên bàn họp Hội đồng ngày 10/10/2020 vói các nội dung sau:

  • –  Đà sữa một số lồi chính tả. lồi chế bán trong luận văn.

  • –  Đă chinh sửa một sổ nội dung theo ý kiến của Hội đồng bào vệ.

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Người hướng dẫn khoa học                   Tác giá luận vãn

TS. Nguyền Dức l ường


em’ TỊCĨĨ HỘI DỎNG


Nguyền ĩĩừu Thức


TS. Đỗ Trung Hãi

LỜI (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La CAM ĐOAN

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thức

Học viên: Lóp cao học K21. Trường Đại học Kỳ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.

Nơi công tác: Còng ty Điện lực Sơn La

Tên đề tài luận văn thạc sĩ: "Nghiên cứu phương thức hào vệ quá điện áp khí quyến cho trạm hiến áp 110 kỉSơn La. ".

Chuyên ngành: Kỳ thuật điện

Tôi xin cam đoan nhùng vấn đề được trình bày trong ban luận văn này (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La là nhừng nghiên cứu cua riêng cá nhân tòi. dưới sự hướng dần của TS. Nguyền Đức Tường và sự giúp đờ của các cán bộ Khoa Điện. Trường Đại học Kỳ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên. Mọi thông tin trích dần trong luận văn này đã được ghi rỏ nguồn gốc.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sổ liệu trong luận văn nảy.

Thái Nguyen, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Học viên thực hiện

Nguyền Hữu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La Thức

LỜI CẤM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cứu thực hiện luận van này tôi luôn nhận được sự hướng dần, chi hào tận tình cùa TS. Nguyền Đức Tường, người trực tiếp hướng dơn luận văn cho tỏi. Tôi xin bày lõ lòng biểt ơn chân thành và sâu sác tới thầy.

Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo, cán bộ, kỳ thuật viên trường Đại học Kỳ thuật Công nghiệp – Đại học Thãi Nguyên dà tạo điều kiện (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La tốt nhất đế tôi có thể hòơn thành đề tài nghiên cứu này. Tôi cùng xin chán thành cám ơn nhừng đóng góp quý háu của các hạn cùng lớp động viên và gùỉp đờ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin gưi lòi chân thành câm ơn đến các cơ quan xi nghiệp đờ giúp tòi kháo sớt lìm hiếu thực tế và lầy số liệu phục vụ cho luận vàn.

Cuối cùng, tôì xin được bày tó lòng biết ơn chân thành tới gia đình, (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La đồng nghiệp và hạn bè dà luôn dộng viên, khích lệ. chia sỏ khó khán cùng lôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thiện luận ván này.

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Học viên

Nguyễn Hũ 11 Thúc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TÁT

DANH MỤC HÌNH ÁNH

DANH MỤC BÀNG BIÉU

PHẤN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển

Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La MỞ ĐẤU

CHƯƠNG 1. TÓNG QUAN VẺ TÌNH HÌN H DÔNG SÉT VÀ PHƯƠNG THỬC

BẢO VỆ CHÓNG SÉT CẤP 2 CHO TRẠM BIÉN ÁP

  • I.  Cơ chế hình thành và phát triển dòng sét4 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La

  • IV.  Phương thức bão vệ chông sét cho trạm biến áp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La 14

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1

20


5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Quá Điện Áp Khí Quyển Cho Trạm Biến Áp 110 Kv Sơn La
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart