(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYÊN THỊ HƯƠNG

NGHIÊN CƯU sự CỌNG HƯỞNG TƯ BẠC C AO DẺ TẠO RA CHTỀT SUẤT ÂM TRONG CẤU TRÚC CẠP DĨA DƯA TRÊN SIÊU VẠT L1ẸU

Chuyên ngành: Quang học Mã SỐ: 8440110

LUẬN VĂN THẠC sỉ VẬT LÝ

Người hướng (lẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hiền

THÁI NGUYÊN – 2019

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết

Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu LỜI CẤM ƠN

Em xin bày ló lòng căm ơn sâu sắc (ới cô giáo TS. Nguyễn Thị Hiền – Khoa Vật lý và Công nghệ – Trường Dại học Khoa học Thái Nguyên đà hướng dẫn. chi bão hel sức lận lình, irách nhiệm dẻ em có ihê hoàn ihành luận vãn toi nghiệp này.

Em xin gứi lời câm ơn tới các thầy, cô giáo irong Khoa Vậi lý và Công nghệ -Trường Dại học Khoa học Thái Nguyên – những người đà trang (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu bị cho cm nhùng kiên ihức quý báu Irong ihời gian em học lập. nghiên cửu lại trường.

Dê thực hiện đề tài này. cm xin cam on sự hỗ trự kinh phí từ đề tài nal’oslcd “Chế tạo và nghiên cứu siêu vật liệu đa dai tần dựa trên các mô hình tương tác”, mã số: 103.99-2018.35

Cuối cùng, cm xin gưi lời cam on chân thành đen bạn bè. người thân – nhùng người luôn bên cạnh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu dộng xiên, giúp dờ Irong ihời gian em học lập và ihực hiện luận văn lốt nghiệp này.

Thái Nguyên, tháng 09 năm 2018

Học viên

Nguyễn Thị Hương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN VÈ SIÊU VẠT LIẸU

LI. Giới thiệu chung về siêu vật liệu. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu 3

  • 1.3.   Phương pháp xác định cộng hưởng diện và cộng hường ừr trong cấu

trúc cặp dây bị cat

  • 1.4.1.  Phương pháp tạo vật liệu cớ chiết suất âm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự

Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu cùa Kanlc

1.4.2……………………………………………………………………………………………..

Phương pháp dựa trên cộng hướng bậc cao

  • 1.4.3. Siêu vật liệu có chiết suất âm dựa Iren câu trúc kết hợp và cấu trúc

lưới cá

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ

2.1.1 -ựa chọn cấu trúc vã vật liệu

  • 2.2.1.  Phương pháp tính toán dựa trên mô hình mạch LC ứng vời cấu trúc

cặp đĩa

  • 2.2.2.  Phương pháp tinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc

Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu toán dựa trên thuật toán của Chen

CHƯƠNG 3. KÉT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

  • 3.1.  Nghiên cứu sử dụng cộng hường bậc cao đê tạo ra chiết suất âm trong

cấu trúc cặp đĩa ơ vùng GHz

  • 3.1.1.  Nghiên cứu ánh hường cùa phân cực sóng diện từ đen vùng chiết

suất âm được tạo ra

  • 3.1.2.  Nghiên cứu ảnh hưởng cũa các tham so cấu trúc đen vùng chiết suất

âm được tạo ra (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

  • 3.1.3.  Nghiên cứu ảnh hướng của tôn hao diện môi vã ton hao ohmic den

vùng chiết suất âm được lạo ra

KÉTLUẠN

IIUỚNG NGHIÊN cúu TIẾP THEO

CÔNG TRÌNH CÔNG BỎ

TÀI LIÊU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆƯ VIÉT TẤT

<<<123>>>

Ký hiệu

Ten (Luận Văn

Th™ Sĩ) Nghiên Cứu Q..

Tên Tiếng Việt

SRR

Split – Ring Resonator

Vòng cộng hưởng

CW

Cut – Wire

Dây kim loại bị cắt

CWP

Cut – Wire Pair

Cặp dây bị cắt

Meta

Metamaterial

Siêu vật liệu

Ĩ.H

I.eft – Handed

Quy lắc bàn tay trái

RH

Right – Handed

Quy tắc bàn tay phai

LHMs

Left – Handed

Vật liệu tuân theo (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sư Cộng Hưởng Từ Bậc Cao

/■OM

figure of merit

ỉĩệ so phẩm chất

FN

fishnet

Cấu trúc dạng lưới cá

DP

dish pair

Cặp đĩa tròn

DN

dishnet

1 .ười dĩa

Phần mềm mô phong

CST


Computer Simulation


Technology

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Hình ảnh so sánh giữa cấu trúc vật liệu truyền thống và siêu vật liệu 3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu

Hình 1.2. Nguyên lắc hoạt dộng của siêu thấu kính dựa trên siêu vật liệu có chiết suất âm. nó hoạt động như một thấu kính hội tụ và có khá năng khôi phục không chi thành phần truyền qua mà cá thành phần dập tắt nên độ phân giai tăng lên rất nhiều so với thấu kính thông thường……………………………………4

Hình 1.3. Nguyên lý hoạt động cua áo choàng tàng hình, nhừ cách sắp xếp các lớp siêu vật liệu có chiết suấl (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu khác nhau (hình a) một cách họp lý xung quanh vật thè cần giấu, ánh sáng có the bị bẻ cong không phan xạ (hình b) vì vậy vật thế đưực“iàng hình” ……………………………………………………………………….5

Hình 1.4. Gián do biêu diễn moi liên hệ giừa E và p…………………………………………6

Hình 1.5 a) Vật liệu có chiết suất âm hoạt động ở tần số GHz; b) Phò phán xạ và truyền qua của vật liệu có cấu trúc (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu ỡ hình (a).Tính chất chiết suất âm (n < 0) cua vật liệu the hiện ớ vùng tần số 4.7 dến 5.2 GHz……………………………………7

Hình 1.6. (a) cấu trúc lưới dây kim loại mong sắp xếp tuần hoàn V à (b) độ điện thâm hiệu dụng của lưới dây bạc theo tan so với r = 5 um.a = 40 mm và độ dần của bạc là ơ – 6,3 X107 Sm1………………………………………………………

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu 9

Hình 1.7. Sơ do cấu trúc của vòng cộng hường có rãnh (Split Ring

Resonator SRR) và các cấu trúc SRR trong dãy tuần hoàn………………10

Hình 1.8. Nguyên lý hoạt dộng của SRR de lạo ra LI < 0 ……………………………….11

Hình 1.9. Dạng tông quát cua độ từ thâm hiệu dụng cho mô hình SRR với già thiết là

vật liệu không có tốn hao………………………………………………………….12

Hình 1.10. a) cấu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu trúc SRR và phân cực của sóng điện từ. b) Sự biến đối từ cấu tnícSRR thành cấu trúc cặp dây bị cat (cut-wire pair – CWP)……………………….12

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Cộng Hưởng Từ Bậc Cao Để Tạo Ra Chiết Suất Âm Trong Cấu Trúc Cặp Đĩa Dựa Trên Siêu Vật Liệu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart