(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

ĐỎ THỊ BÍCH MỸ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG AMMONIUM SULFATE VÀ UREA TRONG NUÔI TRÒNG SPIRULINA PLATENSIS TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ TỈNH ĐÁK LẮK

LUẬN VÃN THẠC sì: NGÀNH SINH HOC

BTỎN MA THI ỌT. NĂM 2010

LỜI CẢM ƠN

Để (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk hoàn thành luận ván cao học này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sáu sắc đến:

TS. ỉo Thị Phương Khanh, người đả dạy dồ, gần gùi, tận rình hướng dần, tạo mọi diều kiện thuận lợi, giúp đờ tôi trong suốt thời gian học rập tại trường cùng như thòi gian thực hiện luận văn thạc sỹ.

Quý thầy cô Phòng đào tạo sau dại học. Khoa KHTN và CN, Khoa Xông Lâm nghiệp – Trường Dại (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk học Tây Nguyên và quỷ thầy cô dà giăng dạy cho tôi trong cá khóa học.

Ban giám hiệu trường Đại học Tây Nguyên đà tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập.

Ban lành dạo và cán bộ Sớ Khoa học và Công nghệ tinh Đủk Lak, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tính Đắk Lấk dà tạo diều kiện, quan tám, động viên, giúp dờ về mọi mặt đế tòi vừa hoàn thành cóng việc được (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk giao và luận ván cùa minh.

Tôi cùng xin gới lời câm ơn sâu sác này đến gia dinh, bạn bè, các học viên lớp Cao học Sinh học thực nghiệm khóa 2 dà dộng viên, giúp đờ kip thời tôi trong thời gian học tập và thực hiện đề tài.

Xin chân thành câm ơn ĩ

BÍT. ngày 29/11/2010

Học viên

Đồ Thị Bích Mỳ

<<<123>>>

TT

HIỆU

TÊN BẢNG

Thành phần một sổ chất dinh dường chính của vi khuân lam

TRANG

1

1.1

Spirulina platensis (theo chất khô)

24

7

1.2

Thành phan acid amin cúa VI khuân lam Spirulina Nhu cẩu acid amin thiết yếu cua người trường thành

25

3

1.3

(EAA) và kha nâng cung cap cúa 10g vi khuẩn lam Spirit lina platensis

26

4

1.4

Thành phần một số (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Tronơ Nuôi Trồng Sniniliníi

27

5

1.5

Thành phan các sac tố tự nhiên trong Spirulina platensis Thành phần các vitamin trong 10g Spirit ỉina pìatensis so

28

6

1.6

sánh với tiêu chuẩn hàng ngày cua một người (theo ƯS Daily Value).

Khối lượng ammonium sulfate từ 0.1 – 0.9 g/1 thay thế NaNO3

30

7

2.1

trong mòi trường Zarrouk (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Khôi lưoaig ammonium sulfate từ 0.1 – 0.3 g 1 thay thế NaNO 3

38

8

2 2

trong môi trường Zarrouk

Khối lượng urea từ 0.1 – 0.9 g i thay thế NaNO3 trong môi

39

9

2.3

trường Zarrouk

Khối lượng urea tử 0.1 – 0.3 g i thay thể NaNO3 trong mòi

39

10

2.4

trường Zarrouk

40

11 (Luậ n

2.5

Bâng tóm tăt quá trinh thực hiện phân ứng DNS

Ánh hường của nồng độ A.sulfate tử 0.3 – 1.8g. 1 thay thế

43

12

3.1

hoàn toàn NaNO3 trong mòi trường Zarrouk đen sinh trường

Spirulina pìatensìs

Ánh hướng cùa nồng độ A sulfate từ 0.1 – 0.9g 1 thay thế

46

13

3.2

không hoàn toàn NaNO3 trong môi trường Zarrouk (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea

48

14


3.3


Ánh hưởng của nồng độ A. sulfate từ 0.1 – 0.3g 1 thay thế NaNO3 trong mỏi trường Zarrouk đến sinh trưởng


52


Ki


TEN BANG

TRANG


HIẸU V platensis

Ánh hướng cúa nồng độ urea (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công

 • 3.4   NaNO3 không hoàn toàn trong mỏi trường Zarrouk đến sinh 54

trường 5. pỉatensis

Ánh hưởng của nồng độ urea tử 0.1 – 0.3g 1 thay thế

 • 3.5   NaNO3 trong mỏi trường Zarrouk đến sinh trưởng s. pìatensis      58

  <<<123>>>

  3.6

  Sinh trướng của spiniỉina pỉatensis trên mòi trường có nguồn nitơ   6Q

  thay the ờ điều kiện phòng thi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Anh hướng thê tích bê nuôi đen sinh trưởng của s. pìatensis trên

  3.7

  63 mòi trường có nguồn nitơ thay the

  3.8

  Anh hướng cua thời điểm nuôi cấy đen sinh trương cua 5.          66

  pỉatensis trên môi trường có nguồn nitơ thay thế Anh hường của che độ chiếu sáng và che chắn đến sinh

  3.9

  trưởng của spiral ina pỉatensis trên mòi trường thay thê nguồn   68

  (Luận

  nitơ                                                   Văn Thạc

  Anh hướng cua chế độ khay trộn đen sinh trường s. platensis trên

  3.10

  X.’aLILí               70

  môi trường có nguồn nitơ thay thế

  3.11

  ……….. t A                                .                     73

  Thành phan dinh dường cơ bân cua Spirulina platensis

  3.12

  3.13

  TT’     .           1 .       1   n           r. ~           >  ,      ■                                     74

  Hàm lương chlorophyll a cua Spữuìinapỉatensis

  _ .  ,    , ,AA    ,              A.            . . rr      ,       .               75

  Chi phí nhiên liệu, dụng cụ nuôi trong spirit H na platensis

  3.14

  Chi phí hỏa chất nuôi trong spirtilina platensis (Luận Văn Thạc     76

  Giá thành sinh khối khò spirulina pìatensis nuôi trỏng trong môi

  3.15

  ,              ’ ,   .            ,       ,                                                      77

  trường có A. sulfate hoặc urea thay thê

  <<<123>>>

  TT

  HIỆU

  1.1

  TÊN ĐÒ THỊ

  TRANG

  1

  Thành phần dinh dường cua táo Spirulina

  23

  2

  3.1

  Ảnh hường cùa nồng độ A.sulfate từ 0.3 – 1.8gl thay thê NaNOs trong mòi trường Zarrouk đến sinh trưởng (Luận

  46

  3

  3.2

  Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

  thê không hoàn toàn NaNO3 trong môi trường Zarrouk đen sinh

  49

  4

  3.3

  trưởng s. pỉaĩensis

  Ảnh hường của nồng độ A. sulfate từ 0.1 – 0.3g 1 thay

  thê NaNO3 trong môi trường Zarrouk đến sinh trường 5.

  52

  5

  3.4

  pìatensis

  Ánh hướng cúa nồng độ urea (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu

  NaNO3 trong môi trường Zarrouk đến sinh trưởng spiruìina

  55

  6

  3.5

  pỉaĩensis

  Ánh hướng cúa nồng độ urea từ 0.1 – 0.3g 1 thay thế

  58

  7

  3.6

  NaNO3 trong môi trường Zarrouk đen sinh trường s. pìatensis Sinh trường cúa spimỉina pỉatensis trên mói trường có nguồn

  61

  8

  3.7

  nito thay the ở điều (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina platensis trên môi trường có nguồn mtơ thay thê

  63

  9

  3.8

  Anh hường của thời diêm nuôi cấy đen sinh trường của

  66

  10

  .

  3.9

  spirulina pỉatensis trên môi trường thay thế

  Anh hường của chê độ chiêu sáng và che chẩn đen sinh trương cua s. platensis trên các môi trương thay (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi

  69

Spirulina pỉatensis trên môi trường có nguồn nitơ thay thế

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Ammonium Sulfate Và Urea Trong Nuôi Trồng Spirulina Platensis Tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart