(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

fff

ĐẠI HỌC THAI NGUYEN " TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÒNG KHÁNH TOÀN

NGHIÊN CỨU Sư DỤNG MỘT SỎ THLÓC TRƯ SÂU THẢO MỌC TRONG SẢN XUẤT RAU CẢI BẢP TẠI HÀ GIANG

NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRÒNG Mã số: 60 62 01 10

LUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC CÂY TRÒNG

Người hưởng dẫn khoa học: TS. Bùi Lan Anh

Thái Nguyên, 20/6

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính (ôi thực hiện (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang . Các thông tin trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc trích dẫn. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bat cứ công trình nào khác.

Tác già

Nông Khánh Toàn

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Đào tạo Sau đại học. Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm. Phòng Quân lý Đào tạo sau đại học. các cán bộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang & giáo viên Khoa Nông học thuộc trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp dở tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cửu.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Bùi Lan Anh – người giáo viên tâm huyết đã tận tình hướng dần. động viên khích lệ. dành nhiều thời gian đinh hướng và chí bâo em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài tốt nghiệp.

Tòi xin gứi lời cảm ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang chân thành tới ủy Ban nhân dân huyện V Xuyên, ủy ban nhân dân huyện Quán Bạ và Phòng Nông nghiệp huyện Vị Xuyên – tinh Hà Giang đả giúp đờ và tạo điều kiện cho tôi tiến hành thực hiện để tài.

Xin gửi tấm lòng tri ân tới Gia đình của tôi. Những người thân yêu trong Gia đình đã thực sư là nguồn động viên lớn lao. là nhùng người truyền nhiệt huyết, luôn dành cho tôi sự quan tâm. sự trợ giúp trên mọi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang phương diện đề tôi yên tâm học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận án.

Xin trân trọng cam ơn!

Tác gỉả

Nông Khánh Toàn

MỤC LỤC

MỚ DÀU

Chương 1

TÔNG QUAN NGHIÊN CỨC

 • 1.1. Cư sở khoa học (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ

Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang của đề tài

 • 1.4.  lình hình san xuất rau họ hoa thập tự (Brassicas) trên thế (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang giới và Việt

Nam

 • 1.5. lình hình nghiên cứu. sư dụng thuốc trừ sâu thao mộc trong phòng

trừ dịch hại cây trồng trên thề giới và Việt Nam

 • 1.6.  Tổng quan tình hình nghiên cứu sâu hại rau trên the giới và Việt

Nam

 • 1.6.1.  Sâu ĨƯ (Plutclla maculipennis Curtis) (Còn gọi sâu nháy dù. sâu kén

mong)22 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

Chương 2

ĐÓI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 31

 • 2.1.2. Dụng cụ nghiên cứu32 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang

Chương 3

KÉT QUẢ NGHIÊN cửu VÀ THÀO LUẬN

 • 3.1.  Tình hình sân xuất rau và sử dụng thuốc bão vệ thực vật trừ sâu trên

rau tại Hà Giang

3.1.2……………………………………………………………………………………………..

Tinh hình sử dụng thuốc Bao vệ thực vật trên rau tại Hà Giang

 • 3.2. Ánh hương cua thuốc trừ sâu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà

Giang thao mộc đến sinh trường của rau cái bấp

 • 3.2.1.  Anh hường cúa việc sứ dụng một số thuốc trừ sâu tháo mộc đến thời

gian sinh trướng cùa rau cái bắp

 • 3.2.2.  Nghiên cứu ánh hướng cùa thuốc trừ sâu thào mộc đến khà năng ra

lá và đường kính tán rau bấp cải

Hiệu quá của thuốc trừ sâu thào mộc Hiệu quá của thuốc trừ sâu thào mộc Hiệu quá của thuốc trừ sâu thào mộc Hiệu quá của thuốc trừ sâu thào mộc

trong phòng trừ sâu tơ

trong phòng trừ sâu khoang

trong phòngtrừ bọ nhay

trong phòng trừ rệp

 • 3.4. Nghiên cứu ảnh hường của thuốc (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang trừ sâu thao mộc đến năng suất và các yếu tố cấu thành nàng suất rau cai bắp vụ đông xuân 2015 tại Hà Giang……………………………….67

  • 3.4.1.  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sư dụng thuổc tiìr sâu tháo mộc

đển khối lượng trung bình bắp

 • 3.4.2.  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sư dụng thuổc tiìr sâu tháo mộc

đển tỷ lệ cuốn bắp

 • 3.4.3.  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sư dụng thuổc tiìr sâu tháo mộc

đển nâng suất bắp cãi

 • 3.5.2. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang Năng suất bắp cãi ờ các mô hình 72

KÉT LUẬN VÀ ĐÈ NGHỊ

TÀI LIẸU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Thuốc Trừ Sâu Thảo Mộc Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Cải Bắp Tại Hà Giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart