(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

fff

Bộ GIÁO DỤC

VÀ DÀO TẠO


VIỆN HÀN LÂM KHOA nọc VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Trầu Thị Iliroug

NGHIÊN CỬU SỬ DỤNG VI SINH VẠT PHÂN HỦY NIIựA C ÂY

ỉ RÊN NGUYÊN LIÊU DÁM MÁNH KEO NHẢM ƯNG DỤNG

TRONG SẢN XUÁT BỌT GLÃY THẢN TIIIẸN VỚI MÓI TRƯỜNG

LUẬN VÃN THẠC sì: SINH HỌC

Bộ GIÁO DỤC        VIỆN HÀN LÂM KHOA nọc

VÀ DÀO (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ưng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I ran Thị Hưưng

NGHIÊN cú’u SỬ DỤNG VI SINH VÁ I PHÂN HỦY NHỤA CÂY TRÊN NGUYÊN LIẸU DĂM MẨNII KEO NIIẢM ỨNG DỤNG TRONG SẤN XUẤT BỘ I GIẤY THÂN THIỆN VÓI MÔI TRƯỜNG

Chuyên ngà 1111: Sinh học thực nghiệm Mã số: 8420114

LƯẠN VÀN THẠC SÌ: SINH HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC

Hướng dần : Phan Thi Hồng Thao

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nham ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân

Thiện Với Môi Trường Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan dề tài ‘’Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật phân hủy nhựa cây trên nguyên liệu dăm mánh keo nhẩm ứng dụng trong sán xuất bột giấy thân thiện với môi trường” là kết quả nghiên cứu của minh không có sự sao chép cùa người khác. De tài là san phầm mà tôi đà nồ lực nghiên cửu trong quá trinh học tập tại Học viện và làm việc tại phòng Vi sinh vật đất.

Số liệu và kết qua nghiên (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường cứu thực hiện trong luận vãn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng sử dụng và công bố ớ bất ki công trình nào khác, rất cá các tài liệu tham khảo sử dụng dế viết bài đều cỏ nguồn gốc rõ ràng, dưới sự hướng dần cùa TS. Phan Thị Hồng ‘llião Trường phòng Vi sinh vật đất Viện Công nghệ Sinh học. Viện Hàn lãm Khoa học và Còng nghệ.

Tôi xin cam đoan lất ca các điều trên là sự thật, nếu có (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường vấn đề gi tỏi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ilà NỘI, ngày tháng năm 2020

Học viên

Trần Thị Ilưong

Lời cãm ơn

Dê hoàn thành luận văn tốt nghiệp, em xin bày tô lòng biết ưn sâu sác đối với TS. Phan Thị Hống Thào – Trưởng phòng Vi sinh vật đất. Viện Công nghè Sinh học. Viện Hàn lâm Khoa học đà hướng dan, định hướng nghiên cứu và tận tinh giúp dờ em trong quá trinh nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường .

Em cùng xin cám Ư11 các thây, cô trong Ngành Sinh học. Học viện Khoa học và Công nghệ đà truyền đạt những kicn thức quý báu trong khoáng thời gian dào tạo lại dây.

Em cùng xin gưi lừi cám ưn tứi loàn the cán bộ phòng Vi sinh vật Dât. Viện Công nghệ Sinh học. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đà tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, hướng dần em trong suối quá Irinh thực lập. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường

Em xin câm ơn kinh phi của de tài: “Nghiên cứu lạo che phàm sinh học đè phân huy nhựa cây (rong dăm manh go kco. bạch đàn làm nguyền liệu san xuất bột giấy thân thiện với môi trường tại Việt Nam: Mà số: 05 HD- ĐT.05.18/CNSI 1CB của TS. Phan Thị nồng Tháo.

I .m xin chân thành cám ơn!

Hà Nội, ngày tháng nấm 2020

Học viên

Lời cãm ơn

Trần Thị (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường Hương

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẤT

ABTS

: 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)

Adt

: Tấn khô gió

CMC

: Carboxymethyl Cellulose

: Deoxyribonucleic acid

: 3,5-dinitrosalicylic acid

DNA DNSA pNBP RBBR

: p -nitrophenyl butyrate

: Reniazol Brilliant Blue R

: I ris hydrochloride

Tris-HCl u

: Unit

vsv

: Vi sinh vật

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường DANH MỤC BẢNG B1ẺL

Bang 3.1. Các chung vi khuân và xạ khuẩn phàn lập ở nhiệt độ 37°c và 45°c trong các mau

Bang 3. 2. Khà nang phân huy stigmassterol. sinh tống hợp cellulase và lipase của vi khuân, xạ khuẩn phân lập

Băng 3.3. Hoạt tinh enzym sterol esterase, laccase và cellulase của các chủng vi khuân phân lập ờ 37°c

Bang 3. 4 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường . Hoạt lính enzym sterol esterase, laccase và cellulase cua các chung vi khuân phân lập ứ 45°c……………………………………………………………………42

Bàng 3. 5. Khâ năng phàn hủy nhựa của các chủng vi khuân, xạ khuân tuyên chọn .45 Bang 3.6. Anh hường cua nhiệt độ đến kha năng phát triên cua chung CVSVC1-1 48 Bang 3.7. Ánh hưởng cùa pH môi trường đến kha năng phát Iriên cua CVSVC1-I…..

48

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường Báng 3.8. Mức dộ tương dồng di truyền giừa chúng CVSVC1-1 với các loài vi khuẩn có họ hàng gần dựa vào trinh lự gcnlóS rDNA………………………..50

Bang 3. 9. Kha năng sinh trướng và sinh tông hợp enzym cua chung CVSVC1-1 trcn một sổ môi trường khảo sát…………………………………………………………………………51

Bâng 3.10. Ánh hưởng của lốc độ lac den sinh trưởng và hoạt tinh enzyme sterol esterase, laccase và cellulase của chủng CVSVC1 -1……………………………………….55

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường Bang 3. 11. Kha nấng sinh sterol esterase, laccase và cellulase cua chung cvsvc 1-1 trcn dăm manh go ớ các tỷ lệ giống khác nhau……………………58

Bàng 3.12. Anh hường cua tỳ lệ giống đến kha năng giam nhựa trên nguyên liệu dăm mành gồ keo…………………………………………………………………………………………….59

Bâng 3.13. Hiệu suất nấu bột ờ một so mầu có lượng nhựa giâm tốt…………………60

Bàng 3. 14. Ánh hương cùa nhiệt độ đến kha năng giảm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường nhựa cua chung CVSVC1-1……………………………………………………………………………………..60

Bàng 3. 15. Anh hường cua độ ám đến kha năng giam nhựa cũa chùng CVSCVI-I …. .?…?…………………………………………………………………….. 61

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Vi Sinh Vật Phân Hủy Nhựa Cây Trên Nguyên Liệu Dăm Mảnh Keo Nhằm Ứng Dụng Trong Sản Xuất Bột Giấy Thân Thiện Với Môi Trường
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart