(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỞNG-ĐẠI-HỌC-NÔNG-LÂM

LẠI VÃN LÝ

NGHIÊN CỨU Sự LƯU HANH CỦA VIRUS LỞ MÒM LONG MÓNG Ờ TRÂU, BÒ TẠI TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU Lực CỦA VACCINE AFTOPOR TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÓNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ THỨ Y

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG-ĐẠI-HỌC-NÔNG-LÂM

LẠI VÃN LÝ

NGHIÊN cứt Sự LƯU HÀNH CỦA VIRUS LỞ MÓM LONG MÓNG 0 TRÂU, BÒ TẠI TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU Lực CỦA VACCINE AFTOPOR TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÓNG

Chuyên ngành: THÍ’ ¥ Mã sỗ: 60 64 01 01

LUẬN VÀN THẠC sĩ THỨ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống Y

Nguời hướng dẫn khoa học: TS. NGUYÊN QUANG TÍNH

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rang:

  • –  Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa được sử dụng đê báo vệ một học vị nào.

  • –  Mọi sự giúp đờ trong quá trình thực hiện nghiên cứu và viết luận vãn đà được câm ơn. Tất cả các thòng tin trích dẫn trong luận văn đã được ghi rỏ nguồn gốc.

Quáng Ninh, ngày (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ớ Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống 8 ỉháng năm 2015

TÁC GIA

Lại Văn Lý

LỜI CẤM ƠN

Trong thời gian thực tập vã thực hiện dề tài nãy. tôi dà nhận dtrợc sụ quan lâm, chi báo, hướng dần, giúp đờ lận lình của các thầy cò giáo, đòng nghiệp, bạn bè vã sự dộng viên kliícli lệ cua gia dinh. Nhân dip này tòi XUI dược bây to lõng biết ơn sâu sẳc tới:

rhây giáo Nguyễn Quang rỉnh đà Irực liếp hướng dần, chi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống bão lôi hết sức tận tinh trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoãn thảnh Luận vãn.

Tói xin trân trọng câm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo. Ban chu nhiệm khoa và các thầy cô giáo Khoa (‘hãn nuôi Thú y – Trường Dại học Nông lâm – Dại học Thái Nguyên dà tạo diều kiện vã giúp dờ tôi trong suốt quá trinh học tập.

Trân trọng cám ơn Chi cục Thú y và (‘ục thong kê tình Quáng Ninh đà cung cấp số (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống liệu giúp tôi hoàn thành luận vãn này. Xin trân trong cám ơn các hộ gia đình nuôi trâu, bò tại Quãng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trinh điều tra và thu th.ập mẫu.

Cuối củng tôi xin bây to lòng biết ơn sâu sắc về sự ung hộ. động viên, giúp đờ của gia đinh, bạn bè và đồng nghiệp trong suối thời gian học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn nãy.

Quảng Ninh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ớ Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống, ngày 8 tháng núm 2015

TÁC GIA

Lại ’àn Lý

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIÉT TẤT

ADN

APC

: Acid Deoxyribonucleic

: Antigen presenting cell (te bào trình diện kháng nguyên)

ARN

Acid Ribonucleic

ĐC

: Đối chứng

ELISA

FMD

: Enzyme Linked Immunosorbent Assay

: Foot and Mouth Disease

FMDV

: Foot and Mouth Disease Virus

HGKT

H2O2

: Hiệu giá kháng thê (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự ^’H^h C™ v;^ịọ Tở M^Ị   MA™ ở T-^ Bò Ti

: Hỵdrogen peroxide (O xy già)

LMLM

: Lở mom long móng

LPB-ELISA

OIE

Liquid Phase Blocking ELISA : Office Intematmal Epizooties

PCR

: Polymerase Chain Reaction

PBS

: Phosfate Buffer Saline

RT-PCR

TCI50

: Reverse Trancrption Polymerase Chain Reaction

: 50% Tissue Culture Infectious Dose

T.W

: Trung ương

TLBH

UBND

: Tỷ lệ bao (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Củ ọ V;— Lở M^> L—ma™ ở T,â„ Bò Ti TJ„k n..ả™

: ủy ban nhân dân

(+)

: Dương tính

(-)

: Âm tinh

Ml

: Micro liter

g

ml

: Gram

: mililit

Cs.

: Cộng sự

Pg.

Tr.

: Page

: Trang

DAMI MỤC BANG BIÉU ____________________________i_____________________________________________

<<<123>>>

Tên báng

Bâng 3.1. rình hình chùn nuôi trâu. hò cùa linh Quáng Ninh giai (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu,

Trang

44

Báng 3.2. rông hợp các địa phưtmg có dịch I.MI .M Iren trâu, hò lại Quáng Ninh giai doạn 2010 – 2015

47

Bâng 3.3. Tỷ lộ Irâu, bò mac I.MI.M và chêl lại Quáng Ninh qua các nấm

49

Bâng 3.4. Tý lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM theo mùa vụ

51

Băng 3.5. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trận Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine

54

Bàng 3.6. Tý lệ mắc bệnh LMLM ở trâu, bò theo loài

56

Bâng 3.7. Tỷ lệ chết do bệnh LMLM ớ trâu, bò theo loài

58

Bâng 3.8. Tỷ lệ mang virus LMLM ở trâu, bò tại một số địa phương thuộc tinh

Quang Ninh năm 2014

59

Bâng 3.9. Tý lệ mang virus (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu

61

Băng 3.10. Kct quà định type virrus LMI.M của dân trâu bò lại tinh Quãng Ninh bang huyết thanh

64

Bâng 3.11. Tý lệ liêm phòng vaccine l.MI.M cho gia súc lại linh Quãng Ninh giai doạn 2011 – 2015

Bâng 3.12. Hiệu giá kháng ihè trung bình cùa dân trâu, bò (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Báng 3.13. Điền biến kháng thê của trâu bò lại các thin diêm lay mầu

65

67

70

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Của Virus Lở Mồm Long Móng Ở Trâu, Bò Tại Tỉnh Quảng Ninh Và Hiệu Lực Của Vaccine Aftopor Trong Công Tác Phòng Chống
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart