(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

fff

LỜI CÃM ƠN

Sau thời gian dà ĩ thực hiện, luận vãn Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch và Quân ỉỹ Tài nguyên nước với để tài: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nước hệ thông công trình thủy lọi Bắc Nam lỉà " dà dược hoàn thành. Ngoài sự nồ lực cùa ban thân, tác gia còn được sự chi bao. hướng dần tận tình cùa các thầy cô giáo và các dõng nghiệp, hạn hè.

Đầu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà tiên, tác gia xin bày ro lòng kinh trọng và biết ơn sâu sắc tới cô hường dần khoa học PGS. TS. Lé Thị Nguyên – Trường Dại học Thúy lợi dã trực tiếp tận tình hướng dàn, giúp dờ và cung cap nhùng tài liệu, nhùng thòng tin càn thiết cho tác giã hoàn thành Luận vãn này.

Tác giã xin chân thành câm on Trường Dại học Thúy lọi, các thay giáo, cò giáo Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, các thầy giáo (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà , cỏ giáo các hộ mòn dà truyền dạt những kiến thức chuyên môn trong quá trình học tập.

Tác giá cùng xin chân thành câm ơn sự giúp dở cúa các dòng nghiệp, bạn hè dà cung cấp các tài liệu cần thiết và đóng góp ý kiến cho tác giã hoàn thành luận vãn.

Tuy nhiên do thời gian cỏ hạn,nên nhùng thiếu sót cúa luận văn ì à không thê tránh khôi. Tác giá rat mong tiếp tục nhận được sự chi bão giúp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà đờ cúa các thầy cô giáo cùng như những ý kiến đổng góp cùa bạn bè và của đong nghiệp.

Cuối cùng, tác già xin chân thành câm ơn tam lòng cũa nhùng người thân trong gia dinh, bạn bè đã dộng viên giúp dờ khích lệ tác giã trong snot quá trinh học tập và hoàn thành luận vãn nà)’.

Xin chân thành cam ơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Tác giã

LÒI CAM (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng ‘Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà ĐOAN’

Tên tác giả:                 I loãng Thị Tâm

Học viên cao học:          LớpCH20Qll

Người hướng dần khoa học:        PGS.TS. ĩ.ê Thị Nguyên

l ên dè tài luận vãn “Nghiên cứu -VÉẬ- dựng hệ thõng giảm sá/ cha/ híựng nước hệ thống công ninh thúy lợi Bấc Nam Hà"

Tác giã xin cam đoan dề tài luận vãn dược lãm dựa trên các số liệu, tu liệu dược thu thập lừ nguồn thực tế. được công bố trên báo cáo cùa các cư quan Nhà nước, được dăng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà tài trên các tạp chi chuyên ngành, sách. háo… dể lãm cơ sở nghiên cửu. Tác già không sao chép bất kỳ một luận văn hoặc một đe lài nghiên cứu nào trước đó.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 nám 2013

Tác giã

Hoàng Thị Tâm

Bộ GIÁO DỤC VẢ ĐẢO TẠO             Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THI Y LỢI

HOÀNG THỊ TÂM

NGHIÊN cửu XÂY DỰNG HẸ THÒNG GIÁM SÁT CHÁT LƯỢNG NƯỚC HẸ THÓNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà CÔNG TRÌNH THỦY LỢI bấc NAM HÀ

Chuyên ngành: Quy hoạch vả quàn lý tài nguyên nước Mã số: 60-62-30

LUẬN VÀN THẠC sĩ

Người hướng dần khoa học: PGS.TS LÉ THỊ NGUYEN

Hã Nội-2013

MỤC LỤC

Mỏ DÂU.

CHƯƠNG ĩ: TỎNG QUAN VÊ VÀN DÊ NGHIÊN cửu

 • 1.1 Hiện trụng ô nhiễm nguồn nưởc tụi Việt Nam. .Lrror.’ Bookmark not defined.

 • 1.2 Hiện trạng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát

Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà chất lượng nước một số hệ thống thày lợi ờ nước ta

Nam………………..’…………….. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ

Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà … 12

CHƯƠNG Il. TÓNG QUAN VÈ HẸ THONG THỦY LỢI BẤC NAM HÀ

2.2. ỉ. 4 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà Bốc hơi

 • 2.2.2.1 ……………………………………………………………………………………

Mạng tưởi sông ngòi

 • 2.2.2.2 …………………………………………………………………………………….

Diều kiện thày rủn

ĩ. 2.2.4 rinh hỉnh mặn

 • 2.3.2.3  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất

Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà Du lịch, dịch vụ

 • 2.3.2.4 ………..  ……………………..

Hiện trạng giao thông

2.5 Mục tiêu phát triên kinh tế – xà hội hệ thong thúy lọi Bắc Nam Hà

2.5 Hiện trạng tài nguyên nuởc hệ thống thày lợi Bắc Nam Hà

CHƯƠNG HTDÁNH GIÁ CHÙ LƯỢNG NƯỚC HẸ THÕNG THỦY LỢ1BẦC NAM HÀ………………………………………………………………….’………………………….’………..

 • 3.1 Hiện trạng hệ thong công trình thúy lọi Bắc (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu

Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà Nam Hà

3. ĩ. 1 Hiện trạng cơ sờ vật chất.

 • 3.3.4  (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà Đánh giá chất lượng nước một số năm hệ thống thày lợi Bắc Nam Hà

…………………………… …”

 • 3.3.4.1 Đánh giá chất tượng nước hệ thống thày Lợi Bấc Nam Hà năm

 • 3.3.4.2 Dánh giá chất lượng nước hệ thống thày Lợi Bấc Nam Hà năm

3.5.Anh hướng cua chất lượng nước đen dân sinh kinh tể – xà hội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ

Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà

CHƯƠNG ỈV-.NGHIÊN CƯC XĨYDựNG HẸ THÕNG GIÁM SÁT CHÁT

ĩ. ƯỌNG NƯỚC HỆ THÔNG THỦY LỢI BÂC NAM HÀ

4.1.1. Khải quát giảm sát môi trường

 • 4.2.1 Xác định (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà thông tin cần thu thập

94

Luận vàn thạc sỉ kỹ thuật

ngành: Quy hoạch và quán lý tài nguyên nước

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Bắc Nam Hà
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart