(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến - Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến - Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến - Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến - Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến - Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến - Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

MAI XUĂN TRỌNGNGHIÊN CỨU XÂY DựNG HÒ so ĐỊA CHÍNH DẠNG SÓ CHO XÃ PHÚ TIÉN, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

M AI XUÂN TRỌNG

NGHIÊN CỨU XÂY DựNG HÒ sơ ĐỊA CHÍNH DẠNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên • • •

SÓ CHO XÃ PHỦ TIẾN, HUYỆN ĐỊNH HÓA,

TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngành: Quân lý đất đai Mã số: 60 85 01 03

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAI

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lợi

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa ai công bố trong bat kỳ công (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa -Thái Nguyên trình nào khác. Mọi trích dẫn trong luận án đà được chi rõ nguồn gốc.

Tác giá luận vãn

Mai Xuân Trọng

LỜI CẢM ƠN

I Aiận án dược hoàn thành với sự giúp dờ nhiệt tinh của nhiều cá nhản và cơ quan nghiền cứu. Trước het, lác gia xin chân thành cam ơn người hướng dần khoa học TS. Nguyễn Ihị Lợi, dã có nhiêu dóng gỏp trong nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tác gia chân thành cam ơn sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên giúp đờ nhiệt linh cúa lành dạo Huyện ủy, Hội dong nhàn dàn, Uỷ ban nhân dán huyện Định Hóa. Cam ơn Sơ Tài nguyên và Môi trường linh Thái Nguyên. Cam ơn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dịnh Hóa, Ưỷ ban nhân dân xà Phú Tien trong việc phơi hợp. lành chi đạo và tạo điêu kiện giúp đờ thực hiện đề tài.

Trong quá trình hoàn thành luận án được sự giúp đờ cua cán bộ. nhân viên Văn phòng Dăng ký (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên Dắt dai – Sớ TN&MT tính Thái Nguyên và cán bộ phòng Tài Nguyên và Mòi trường huyện Định Hóa. Phòng quan lý đào tạo sau dại học trường Đại học Nông làm Thái Nguyên. Nhân dịp này, tác già xin chân thành câm ơn các cơ quan trên.

Thái Nguyên, ngày tháng nãììì 2015

Tác già luận vồn

Mai Xuân ITọng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên CÁC TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

MỜ ĐÀU

Chương 1: TỎNG QI AN VẺ HẸ THÓNG HÒ so ĐỊA CHÍNH

 • 1.1. Cơ sở khoa học cùa đề tài3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên

Các văn bán của Nhà nước

 • 1.1.2 ………………………………….…………………………………………………………..

Các nội dung quán lý nhà nước về đất đai

 • 1.3. Các thành phan và nội dung hệ thong 110 sơ dịa chính ờ nước ta (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên

hiện nay ………………………………………………………………………………………………….11

 • 1.3.1. Hồ sơ tài liệu gốc, lưu trử và tra cứu khi cần thiết………………………………..11

 • 1.3.2 ………………………………………………………………………………………………Hồ

sơ địa chính dạng số (cơ sờ dừ liệu địa chinh số)[ 1 ]

 • 1.5.  Hồ sơ địa (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên chinh của một so nước trên the giới 16

 • 1.5.1 …………………………………………………………………………………………….. Hồ

sơ địa chính của Thụy Đién[ 12]

 • 1.5.2

sơ địa chính của ức

Chương 2: ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHẤP

NGHIÊN CÚƯ

 • 2.2.   Địa diêm (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số

Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên và thời gian nghiên cứu

 • 2.3.3.  Chinh lý, cập nhật và xây dựng dừ liệu địa chính số cho xà Phú Tien. 24

 • 2.3.4.  Đánh giá nhùng khó khăn, thuận (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây

Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên lợi và giãi pháp

 • 2.4.5.  Phương pháp thành lập bân đồ kết hợp với phương pháp mô hình hóa

dừ liệu

2.4.6.. Quy trinh đo đạc chinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên lý bô xung bân đồ và xây dựng cơ sở dừ liệu bân đồ địa chinh

2.4.7. Xây dựng cơ sở dừ liệu thuộc tinh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hồ Sơ Địa Chính Số Cho Xã Phú Tiến – Huyện Định Hóa – Thái Nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart