(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

fff

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠI_IIỌC_KINH_TỀ_&_QUẢN_TRỊ_KINH DOANH

NGUYỀN QUANG HÌ NG

PHÂN TÍCH CÁC YÉU TÓ ÂNH HƯỜNG ĐÉN sự HÀI LÒNG ĐÓI VÓI CÒNG VIỆC CỦA CÁN BỌ, NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG cục THƯÉ TỈNH HẢI DƯƠNG

LƯẬN VÃN THẠC sỉ THEO ĐỊNH HƯ ỚNG ƯNG DỰNG

cm YEN NGÀNH: QUÀN 1 RỊ KINH DOANH

Cục Thuế Tỉnh Hải Dương ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI_HỌC_KINH_TÉ_&_QUẢN_TRỊ_KINH DOANH

NGl YÊN QUANG HÙNG

PHÂN TÍCH CÁC YÉƯ TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự HÀI LÒNG ĐÓI VỚI CÒNG VIỆC CỦA CÁN BỌ, NHÂN VIÊN TẠI VÀN PHÒNG cục THUÉ TỈNH HẢI DƯƠNG

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02

LUẬN VÃN THẠC sỉ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. DỎ ĐÌNH LONG

THÁI NGUYÊN (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến

Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục ______________________Thuế Tỉnh Hải Dương – 2016______________________

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là cóng trinh nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rò ràng, đà công bố theo đủng quy định. Các kết quà nghiên cứu trong luận văn do tòi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiền cùa Việt Nam và cúa đơn vị. Các kết quà này chưa từng được công (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương bo trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.

Thái Nguyền, tháng 5 năm 2016

Tác già

Nguyễn Quang Hùng

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh học tập và thực hiện đe tài nghiên cứu, tỏi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ nhiệt tình và đóng góp quý báu cùa nhiều tập thẻ và cá nhân.

Trước hết. tôi xin gưi lời biết ơn sâu sác đến TS. Đỗ Đinh Long, người đà trực tiếp hướng dần và giúp đờ tôi (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương trong suốt quá trinh học tập. thực hiện nghiên cứu đề tài.

Tôi xin tràn trọng gứi lời cảm ơn đến bộ phận Quán lý đào tạo sau đại học -Phòng Đào tạo. các thay giáo, cô giáo trường Đại học Kinh te và Quản trị kinh doanh – Dại học Thái Nguyên đã giúp đờ tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Xin câm ơn gia đình, bạn bè và đong nghiệp dà động viên và giúp đờ tòi hoàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương thành chương trinh học tập và thực hiện luận văn này.

Thãi Nguyên, tháng 5 năm 20ỉ 6

Tác giá luận văn

Nguyễn Quang Hùng

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

LÓI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ VIẼT TAT

DANH MỤC CÁC BÁNG

DANH MỰC CẤC HỈNH

MỞ DẤU

  • 3.  (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối

Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương Doi lượng và phạm vi nghiên cửu

Chương 1: co SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VẺ sự HÀI LÒNG

CÙA NGƯỜI LAO DỌNG ĐỎI VỜI CÔNG VIỆC

L1.2. Tác dộng của sự hài (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương lòng công việc

  • 1.1.4.  Nhừng yếu to ảnh hướng den sự hài lỏng công việc của cán

bộ, nhàn viên

  • 1.2.2.  Kinh nghiệm tăng cường sự hài lõng của người lao dộng doi với

công việc ở một so doanh nghiệp Việt Nam

  • 1.2.3.  Bài học kinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự

Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương nghiệm cho cục thuế tính Ilải Dương

Chương 2: PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu

Chương (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương 3: PHÂN TÍCH CẤC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN sự HÀI LÒNG ĐỎI VỚI CÔNG MÉC CỦA CÁN BỌ, NHÂN MÊN

VÃN PHÒNG CỤC THI É TĨNH HẢI DƯƠNG

  • 3.2. Thực trạng mức độ hài lòng công việc cúa cán bộ. nhàn viên văn phòng Cục (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với

Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương thuế tình Hãi Dương

  • 3.2.2.  Mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ. công chức cục thuế

tinh Hái Dương

Chương 4: GIẢI PHẤP GIA TÀNG MỨC ĐỌ HÀI LÒNG ĐÓI

VỚI C (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải

Dương ÔNG VIỆC CỦA CÁN BỌ, NHÂN MÊN VÃN PHÒNG cục

THI É TỈNH HÃI DƯƠNG……………………………………………………………………..75

  • 4.1. Mục tiêu và định hướng phát triển cũa Cục Thuế tinh Hai Dương……………75

số hóa bới Trưng tám Học liệu – ĐHTNhiĩp://www.ỉtc.ĩnu.edư.vn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Cán Bộ, Nhân Viên Tại Văn Phòng Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart