(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ lã còng trinh nghiên cửu thực sự cúa cá nhân tỏi. được thực hiện trên cơ sở nghiên cửu lý thuyết, nghiên cửu kháo sát tinh hình thực tiền của Viện Kiến trúc Quốc gia vả dưới sự hướng dần tận tình của TS. Phạm Ngọc Thành. Còng trinh nghiên cửu của tòi (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia không sao chép của bẩt kỳ cá nhân hay tố chức nào. Các số liêu sữ dụng trong luận vãn Là số liêu do phòng tồ chức hành chính, phòng Ke hoạch tài chính thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia cung cap. do ban thân tôi tự thực hiện điều tra và tổng kết. chưa còng bố tai bat kỳ một tài liệu nào. Việc phân tích cùng như đánh giá về thực trạng và các giai pháp để xuất đều dưa trên tình hình thực tế tại Viện Kiến (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia trúc Quốc gia.

Hà Nội. tháng 8 năm 20 ỉ 9

Học viên

Nguyễn Mạnh Cường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ MÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG BIẺV

DANH MỤC Sơ ĐÒ

MỜ ĐÃU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LƯẬN VẺ TẠO ĐÔNG Lực LAO ĐÔNG

TRONG TỎ CHỨC

1. Một số khái niệm cơ bán10 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội

Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

1.1.4 Động cơ

1.1.6 Tạo động lực

 • 1.2.3.  Học thuyết về sự công băng của J. Stacy Adams (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động

Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

 • 1.4.1. Sự hcâi lòngcông (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ

Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia việc của người lao dộng.

33


 • 1.5. (‘ác nhân lố ảnh hướng đên hoại động lạo động lực cho người lao dộng.38

Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia pháp kiậl cùa Nhà nước 43

 • 1.6. Kinh nghiộm cùa một sô lô chức trong lạo động lực lao động và bài học nít

ra cho Viện Kiên trúc Quốc gia

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG TẠO ĐỌNG Lực LAO ĐỌNG C HO ĐỌI NGŨ KIÉN TRÚC SƯ TẠI VIỆN KIÉN TRÚC QUÓC GIA

 • 2.1.  Tông quan về (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến

Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia Viện Kiến trúc Quốc gia

2 1 1 Quá trình hĩnh thành và phát triển của Viện Kiến trúc Quốc gia

2.1.3 Nhùng thánh qua đạt dược giai đoạn 2014 đến 2018

 • 2.2.  I hực Irạng các hình thức tạo dộng lực cho người lao dộng lại Viện Kicn trúc

Quốc gia

 • 2.2.1. Thực Irạng (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến

Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia nhu câu và mức độ đáp ứng nhu câu dội ngù

kiên trúc sư lại Viện Kiến trúc Quốc gia

thẩn tại Viện Kiến trúc Quốc gia

 • 2.3.  Đánh giá hoạt động tạo đông lực lao đông cho đội ngũ kiên trúc sư tại Viện

Kiến trúc Quốc gia (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia giai đoạn 2014-2018

 • 2.3.1.  Thực trạng mức độ hải lòng công việc của đội ngũ kiên trúc sư tại

Viện Kiến trúc Quốc gia

 • 2.3.2.  Thực trạng mức độ gắn kết VỚI tô chức cúa đội ngù kiến trúc sư tại

Viện Kiến trúc Quốc gia

 • 2.3.3.  Thực trạng kết quả thực hiện còng việc của đội ngũ kiến trúc sư tại

Viện Kiến trúc Quốc gia

 • 2.4.  Thực trạng các nhân tố ãnh hưởng đếnc tạo động lực lao độngcho (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia đội ngũ

kiến trúc sư tại Viện Kiến trúc Quốc gia

2 .4.1.Các nhân tố thuộc về bân thân người lao động

 • 2.5. Đánh giá công tác tạo động lực lao động cho đội ngũ kiến trúc sư tại Viện

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia Kiến trúc Quốc gia

2.5.2 .Nhũng hạn che vã nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GLÀI PHÁP TẠO ĐỘNG Lực CHO ĐỘI NGŨ KIÉN TRÚC SƯ TẠI MÊN KIÉN TRÚC QUỐC GIA

3.1 Phương hướng phát triển cúa cua Viên Kiến trúc Quốc gia trong thời gian tới97

3.2

ột so (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia giãi pháp tạo động lực lao động cho đội ngũ kiến trúc sư tại Viện kiến trúc Quốc gia

 • 3.2.1.  Xác định được hệ thống nhu cẩu và mức độ tru tiên của tùng nhu câu… 100

 • 3.2.2.  Hoàn thiện hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý. phù họp với vị trí

việc Làm

 • 3.2.4.  Xây dựng hệ thống phúc lợi đa dạng, hiệu quà cùng với đẩy mạnh (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia

các phong trảo thi đua. hoạt động đoàn thê

 • 3.2.5.  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc nham phan ánh

chính xác kết qua thực hiện công việc cúa đội ngũ kiến trúc sư

 • 3.2.6.  Hoàn thiện công tác đào tạo. phát trièn nguồn nhân lựcphù họp vói

yêu cầu công việc

 • 3.2.7.  Hoàn thiện mòi trường kìm việc thuận lợi cho đội ngũ kiến trúc sư

hoàn thành công việc một cách tốt nhất

 • 3.2.8.  Thường xuyên (Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia theo dõi. đánh giá kết qua các hoạt đông tạo đông lực

lao động

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Lao Động Cho Đội Ngũ Kiến Trúc Sư Tại Viện Kiến Trúc Quốc Gia
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart