(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

98.000

Category:

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG_DẠI_HỌC_NÔNG_ LẤM

TRIỆU VÀN CAN


Tên chuyên đê.

“THựC HIẸN QUY TRÌNH c HÃM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO DÀN LỌN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI

NGUYÊN HÁI AN – TÂN LẠP – SÔNG LÔ (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc – XĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ilệ đào tạo:

Chuyên ngành:

Khoa:

Khóa học:

(‘hình quy

Thú y (‘hãn nuôi

Thú y 2017 – 2022

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG_DẠI_HỌC_NÔNG_ LẤM


TRIỆU VĂN CAN

Tên chuyên (ỉé "TI lực HIỆN QUY TRÌNH ( HÁM SÓC, NUÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc TrỊ BỆnH cHo Dàn lợn thịt nuôi tại trang

TRẠI

NGUYỀN HAI AN – TẤN LẠP – SÔNG LÔ – XĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ilệ đào tạo:

Chuyên ngành:

Lóp:

Khoa:

Khóa học:

(‘hình quy

Thú y

K49 – TY – NOI

Chân nuôi Thú y 2017 -2022 2017 -2022

Giàng viên hướng dẫn: TS. Trương Hừu (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc Dùng

LỜI CẤM ƠN

Khoáng thời gian thực tập tốt nghiệp là cơ hội cho em tổng hợp và hệ thống hóa lại nhừng kiến thức dà dược học. dồng thời kết họp với thực tế dể nâng cao kiến thức chuyên môn. tay nghe. Trong quá trình thực tập. em đà được học hói vả tiếp thu rat nhiều kiến thức hr thực te.

I Tài qua thời gian học tập tại trường và 6 tháng thực tập tại trang trại, em đà hoàn thành (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc kỳ thực tập nghe nghiệp cùa minh. Dê có được kêt qua này, cm dã co gắng nỗ lực, học hòi, tìm hiểu cùng với nhưng ý kiến dóng góp quỷ báu cua các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Dại học Nông Lâm Thái Nguyên. Em xin gưi lời cam cm tới Ban giám hiệu nhà trường và toàn thế các thay cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm llìải Nguyền, đặc biệt là thầy giáo (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc TS. Tnrơng Hừu Dùng đà luôn động viên giúp dờ, chi bảo nhiệt tình, dóng góp ý kiến quý báu cho em trong suốt quá trinh thực hiện và hoàn thành tot bân khỏa luận này.

Em xin tràn trọng cam ơn: Trang trại chị Nguyên Hai An – xà Tàn Lập – huyện Sông 1.0 – tinh Vĩnh Phúc dà tiếp nhận vả tạo diều kiện giúp dờ, dạy báo em trong suốt quá trinh thực tập nghe nghiệp tại dây.

Trong quá (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc trình thực lập. cùng như trong quá trinh làm bài báo cáo thực tập, khó tránh khói sai sót, em rat mong muon nhận dược nhưng ý kiên dóng góp cua thầy, cô đè cm học thêm được nhiều kinh nghiệm và sè hoàn thành lốt bản khóa luận tot nghiệp.

Qua dày cho phép em bày tó lòng biết ơn sâu sac của minh den Ban Giám hiệu cùng loàn thê các thay cô giáo Khoa chân nuôi thú y Trường Dại học Nông Làm Ihái nguyên và (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc trang trại chị Nguyen 1 lài An dà tạo diêu kiện dạy bão vá giúp dờ em trong suốt quá trình thực tập nghề nghiệp nãy.

Em xin chân thành cam ơn!

Thủi Nguyên, ngày 20 tháng 6 năììì 2022

Sinh viên

Triệu Văn Can

DANH MỤC CÁC BANG

Bàng 3.1. Khâu phân ản cho lọn nuôi tại trại

Bâng 3.2. Thành phan dinh dường thức ăn cho lợn nuôi thịt

Bâng 4. (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh

phúc 1. Tinh hĩnh chăn nuôi của trại lợn qua 3 năm 2019 – 2021

Bang 4.2. Kel quà thực hiện còng tác nhập lợn tại trại

Bâng 4.3. Kct quà thực công tác vệ sinh tiêu dộc. khử tiling

Bang 4.4. Kel quă tiêm phòng một so loại vac xin cho đàn lợn thịt lại trại… 39 Báng

  • 4.5. Kct quá thực hiện công tác nuôi dường, chăm sóc và (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị

nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc quăn lý dàn lợn thịt

Báng 4.6. Tý lệ nuôi song của lợn thịt qua cảc tháng tuồi

Bang 4.7. Chuần đoán một so bệnh

Báng 4.8. Kct quá diều trị bệnh dường hô hấp cho dàn lợn thịt nuôi tại trại. 45 Bang

4.9. Ket qua theo dòi điêu trị hội chứng liêu chay cho đàn lợn tliịl nuôi lại trại

Bang 4.10. Kel quà điều (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc trị bệnh vicm khớp cho đàn lọn thịt nuôi tại trại…. 46

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

Cs:

g:

Cộng sự

Gam

Hly:

Yen tò dung huyết

Kg:

Kilogam

nm:

Nanômét

Nxb:

Nhả xuất bàn

R:

Yểu tô kháng sinh

Sì:

I leat Stabletoxin

Tr:

Trang

IT:

Ihô trọng

MỤC LỤC (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỰC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẢT

MỰC LỤC

Phần 1. MỞ DÀI’

Phẩn 2. TỎNG QUAN NGHIÊN cửu

  • 2.1.2.  Diều kiện (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng

và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc khí hậu

2.2.1………………………………………………………………………………………………

Dặc dicm sinh trướng khả năng sàn xuất và pham chất thịt của lợn

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc Phần 3. DÓITƯỢNG NỌI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIÉN HÀNH…

29

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc
(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại chị nguyễn hải an, xã tân lập, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart