(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

98.000

Category:

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

fff

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

fff

ĐẠI HỌC THAI NGUYEN

TRƯỜNG_ĐẠT_HỌC_NÔNG LÂM

*

NGUYEN NGỌC ANH

Tên chuyên dề:

THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG

VÀ TRỊ BỆNH CHO LỌN NÁI SLN11 SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠT TRẠI LỢN ĐÃNG MINH LĨNH

HUYỆN DÔNG ANH THÀNH PHÓ 1LÀ NỘI

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

<<<123>>>

Hệ dào tao:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thủ y

Lớp:

K49-TY- N02

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2017-2022

Giảng viên hướng (lẫn:

1S. Phạm Thị Phương Lan

Thái Nguyên, niini 2022

LỜI C ẢM ƠN (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

Việc học lý thuyết, kiên thức sách vờ là chưa đủ đê sinh viên ra trường có thê làm việc trong các công ty, xí nghiệp, trang trại, nhùng kiến thức này còn cần dược vận dụng vào thực te. Tù dó. Ban giám hiệu nhà trường cùng với lập thê giãng viên Khoa Chăn nuôi Thủ y đà tạo điều kiện cho sinh viên, đặc biệt là bán thân được tham gia học tập và rén luyện kỳ năng thực hành luyện tập.

Đè (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh hoãn thành khỏa luận toi nghiệp này, trước hết em xin cám on các thầy cò trường Dại học Nòng Lâm Thái Nguyên dã truyền dạt cho em nhùng kicn thức bố ích và quý báu trong suốt thời gian qua.

Em xin chân thành cám ơn lới TS. Phạm Thị Phưong Lan đà tận linh giúp đờ và lunhig dan em trong suốt quá trinh thực lập đè hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Fm xin chân thành cám on anh Đặng Minh T.inh và các (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh anh kỷ thuật đã lạo điêu kiện cho em thực tập và rên luyện tại trại.

Trong quá trình thực tập. do chưa nhiều kinh nghiệm thực te. chi nắm dược kiên thức dà học và thời gian thực hiện ngắn nên khóa luận se không tránh khói nhùng sai sót. Em rat mong nhận được nhừng ý kiến giúp em nâng cao kiến thức và có them nhiều kinh nghiệm bồ ích cho công việc sau này.

Em xin chăn thành cảm on!

Thúi Nguyên (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh , ngày Ị / thủng 02 năm 2022

Sinh viên

MỤC LỤC

LÒI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC TÌ’ VIÉT TÁT

Phần 1 MỜ ĐẤU

Phần 2 TỎNG QUAN TÀI LIỆU

  • 2.1.  Điều kiện cơ sớ tại nơi thực lập (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc

nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

  • 2.2.1.  Nhừng hiểu biết ve quy trình nuôi dường, chăm sóc lợn nái chửa đé và

nuôi con

  • 2.2.2.  Những hicu bict về phòng và trị bệnh trong chăn nuôi (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh 9

Phần 3 DÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PILÁP TIÉN HÀNH 23

  • 3.4.  Các chi tiêu theo dõi, phương pháp thực hiện23 (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh

Phần 4 KÉT QUẢ VÀ PHẤN TÍCH KÉT QUẢ

4.1………………………………………………………………………………………………..

Tinh hình chân nuôi lợn tại trại

  • 4.2.  Kêl quả thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dường đàn lợn nái và lợn con 30

  • 4.4.1.  Biện pháp vệ (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và

phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh sinh phòng bệnh

Phần 5 KÉT LVẬN DẺ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

D ANH MỤC CÁC BẢNG

Bàng 1.1 Mức ăn cho lợn nái chứa

Báng 2.1. Nguồn gốc các loại dịch viêm

Bàng 2.2. Ý nghĩa của dịch chây rd lừ âm đạo theo thời gian xuất hiện

Bàng 3.1. ĩ.Ịch sát tiling áp dụng tại trại lợn nái

Bâng 3.2. Lịch (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh phòng bệnh áp dụng tại trại lợn nái

Bàng 4.1. Tình hình chăn nuôi km lại trại

• • •

Bàng 4.2.Ket quà chăm sóc nuôi dường đàn lợn tại trại trong

6 tháng thực tập

Báng 4.3. Tình hình sinh san cua lợn nái trại trại

Bàng 4.4. Kẻt quà vệ sinh, sát trùng tại trại

Bang 4.5. Kcĩ quá (Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh ticm phòng cho lợn nái và lợn con tại trại

Bang 4.6. Kct quá chân doán và diều trị bệnh tròn lợn nái

Bàng 4.7. Kẻl quà chân đoán, điêu trị bệnh cho lợn con

Bàng 4.8. Kẻt quà công tác chuyên mòn khác

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

<<<123>>>

BGH:

Ban giám hiện

CNTY:

Chăn nuôi Thú y •*

cs:

Cộng (Luận văn thạc sĩ) thrc5hiện mn trình

LMLM:

Lơ mồm long mÓng

Nxb:

Nhà xuất bàn

STT:

Số thứ lự

TT:

The trọng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh
(Luận văn thạc sĩ) thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn đặng minh linh, huyện đông anh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart