(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đẠI học su’PHạm _’♦ ♦ •’ vũ VĂN KHOÁT

Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC PHỎ THÔNG HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN LÝ GIÁO DỤC MẢ SO: 60.14.01.14

LUẠN VĂN THẠC sĩ KĨĨOA HỌC GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS, TS. PHẠM VĂN SON

THÁI NGUYÊN – 2016 LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quâ nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, khách quan, không (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương tiling lặp với các luận vãn khác. Thông tin trích dan trong luận vãn đà được ghi rò nguồn gốc. Neu sai lôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hãi Dương, tháng 4 nám 2016

Tác già luận vấn

Vù Văn Khoát

LỜI CẢM ON

Với tinh cam chân thành, tác gia xin bày to lòng biết on sâu sác lới Ban lành dạo trường Đại học Sư phạm llìải Nguyên, cùng quý thay, cỏ giảo dà tham gia giang dạy lớp Cao (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương học khỏa 22, chuyên ngành Quan li giáo dục, luôn lạo điêu kiện giúp dờ tác giả trong quá trình học tập vả nghiên cứu tại nhà trường.

Dặc biệt, tác gia xin bày to lòng biết ưn và sự kính trọng đèn PGS.TS Phạm Văn Son. người dà trực ticp hướng dần khoa học vả tận tinh giúp dờ tãc gia trong suốt quá trinh học lập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.

1 ác giã cùng xin gửi lời cảm ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương đến: Ban lành dạo, các thầy, cô giáo, các cm học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường THPT huyện Gia Lộc; gia đình, người thân dà tạo diều kiện cả về thời gian, vật chất củng như tinh than cho tác giã trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Trong quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận văn. mặc dù bản thân luôn co gang, nỗ lực (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương het mình nhưng không tránh khói nhùng thiêu sót. Kinh mong được sự góp ý, chi bảo của các thay, các cô vã các bạn đong nghiệp.

Trân trọng câm ơn!

Hái Dương, tháng 4 Hãm 2016

l ác giả luận vãn

Vũ Vàn Khoát

ii

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chừ viết tắt

Danh mục các bàng

Danh (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương mục sơ đồ

MỜ ĐẦU

Chương 1: cơ SỜ LÍ LUẬN VẺ TÓ CHỨC HOẠT ĐỌNG GIÁO

DỤC GIÁ TRỊ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương SÓNG CHO HỌC SINH TRl’NG HọC pho THÔNg …………………….

1.2………………………………………………………………………………………………….

Một so khái niệm cơ bân của đề tài

 • 1.3. Đặc diêm tâm – sinh lí của học sinh THPT và sự can thiết phai giáo dục

GTS cho học sinh

 • 1.3.1. Đặc điểm tàm – sinh lí cúa (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương học sinh

THPT 15

can thiết phái giáo dục giá trị song cho học sinh THPT

iii

 • 1.5.  Nội dung tò chức hoạt động giáo dục GTS cho học sinh THPT …. 29 (Luận Văn

Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ

Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

1.6

yếu tố ành hương đến tổ chức giáo dục GTS ớ trưởngTHPT

 • 1.6.3. Nhận thức cùa đội (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương ngù CBỌL và

các lực lượng giáo dục

Kết luận chương 1

Chương 2: THựC TRẠNG Tô CHỬC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ

SÓNG CHO HỌC SINH THPT HUYỆN GIA Lộc, TỈNH HẢI DƯƠNG

 • 2.1.2.  Tình hình giáo dục THPT huyện Gia Lộc35 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương

 • 2.2.2.  Đánh giá của CBQL và GV về việc thực hiện mục tiêu GD GTS cho

HS THPT huyện Gia Lộc

 • 2.2.3.  Nhận thức của HS. PHHS về việc thực hiện nội dung GD GTS ở các

trường THPT huyện Gia Lộc

iv

 • 2.2.4.  Đánh giá của GV về hình thức tỏ chức (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương hoạt động GD GTS cho HS

THPT huyện Gia Lộc

 • 2.2.5.  Thực trạng việc sử dụng các phương tiện thiết bị. các điều kiện csvc

trong hoạt động GD GTS cho HS các trường THPT huyện Gia Lộc

 • 2.3. Thực trạng quan lí tố chức hoạt động GD GTS cho HS các trường

THPT huyện Gia Lộc

 • 2.3.1.  Đánh giá cũa CBQL và GV về công tác xây dựng (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương kế hoạch GD GTS

cho HS các trường THPT huyện Gia Lộc

 • 2.3.3.  Công tác chí đạo tổ chức hoạt động GD GTS cho HS THPT

huyện Gia Lộc

 • 2.3.4.  Thực trạng việc kiểm tra. đánh giá hoạt động GD GTS cho HS THPT

huyện Gia Lộc

 • 2.4. Đánh giá chung về thực trạng tô chức hoạt (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương động GD GTS cho HS

THPT huyện Gia Lộc

Ket luận chương 2

Chương 3: CÁC BIỆN PHẤP TỎ CHỨC HOẠT ĐỌNG GIÁO DỤC

GIÁ TRỊ SÓNG CHO HỌC SINH THPT HUYỆN GIA LỌC

 • 3.2.   Các biện pháp tô chức hoạt động GD GTS cho HS các trường THPT

huyện Gia Lộc. tình Hãi Dương……………………………………………………………………68

V

số hóa bởi Trung tàm Hoc ỉiệu – ĐHTN http://www. ìrc. tnu. edit. vn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Gia Lộc, Hải Dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart