(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

fff

ĐẠI HỌC’THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC su’PHAM

♦ ♦ • 5 , vũ THỊ NHÀN

TÒ CHỨC HOẠT DỌNG GIÁO DỤC THEO CHỦ DÈ Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON THÀNH PĨĨÓ HẢI DƯƠNG

LUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC GL4O DỤC

THÁI NGUYÊN-2016

ĐẠI HỌC’THÁI NGUYÊN

trường đẠI Học su’Phạm

♦ ♦ •   ,

vũ THỊ NHÀN

TÔ CHƯC HOẠT DỌNG GIÁO DỤC TTĨEO CHỦ DẺ Ờ CÁC TRƯỜNG MAM NON THÀNH PTĨÓ HẢI DƯƠNG

Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã sổ: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dần khoa học: TS. PHẠM HÙNG LINH

THÁI NGUYÊN – 2016

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu cùa ricng tòi. Các số liệu, kết quà nghiên cứu trong luận vãn này hoàn toàn tiling thực và chưa được sư dụng đê bao ệ một cồng trinh nào, các lài liệu tham khao được trích rò nguôn gốc.

Thái Nguyên, tháng (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ớ Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương 4 Hãm 20 ỉ 6

1 lọc viên

Vũ Thị Nhàn

LÒI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập, nghiên cứu tại khoa Tâm lý giáo dục. Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, tác giâ đà hoàn thành đề tài: “Tô chức hoạt động giảo dục theo chù đề ở các trường mầm non thành pho Hãi Dương”. Có được kết quà này, ngoài sự nỗ lực của bân thân, tác già đà nhận được sự giúp đờ. hướng dần (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương . động viên của các cap lành đạo. các cơ quan chức nãng, các thay giáo, cô giáo, bạn bè. đồng nghiệp và người thân trong gia đinh.

Xin trân trọng câm ơn các thay, cô giáo trong Ban Chủ nhiệm khoa, các thay, cò giáo trong khoa Tâm lý giáo dục; và các thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đà trực tiếp giăng dạy. giúp đờ và tạo điều kiện cho tác giá học tập. nghiên (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương cứu tại trường.

Đặc biệt, tác già xin được bày tô lòng biết ơn và sự tri ân sâu sác nhất tới TS. Phạm Hùng Linh, thay đà tận tâm truyền đạt nhừng kiến thức về khoa học quan lý giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học và tận tuy chi bào, giúp đờ. hướng dần. động viên tác giá trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu vả hoàn thành luận văn nà y.

Xin chân thành câm ơn sự quan tàm (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương . giúp đờ cúa Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ quân lý và một sổ giáo viên các trường mam non trong thành pho Hãi Dương: bạn bè. đồng nghiệp, người thân đà quan tâm. tạo điêu kiện giúp đờ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Dũ bân thân đà có rat nhieu cổ gang, song nhừng thiếu sót trong luận vân chắc chắn không thê tránh khói, kính mong sự góp ý. chi báo cua các (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương quý thầy, cò cùng các bạn dong nghiệp.

Xin tràn trọng cám on!

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016

Tác giã

Vũ Thị Nhàn

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐO AN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT TRONG LUẬN VÃN

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỜ ĐÀU

  • 2. Mục đích (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các

Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương nghiên cứu

Chương 1: cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ TỎ CHỨC HOẠT ĐỌNG GIÁO

DỤC THEO CHÙ ĐẺ Ở TRƯỜNG MÃM NON

  • 1.2. Một so khái niệm cơ bàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo

Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương của đề tài

1.2.2…………………………………………………………………………………………….

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

  • 1.3. Một sổ van đe cơ bân về hoạt động giáo dục theo chú đe ở trường

mầm non

1.3.3…………………………………………………………………………………………….

Nội dung giáo dục theo chú đề…………………………………………………………………….

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương 12

  • 1.4.1.  Lập kế hoạch tô chức hoạt động giáo dục theo chu đề ớ trường

mầm non

  • 1.5.  Các yếu tổ ánh hưởng đen tô chức hoạt động giáo dục theo chủ đề ờ

trường mâm non

  • 1.5.2. Yếu (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các

Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương tố khách quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: THựe TRẠNG TÓ CHỨC HOẠT ĐỌNG GIÁO DỤC THEO CHÙ

ĐÈ Ở CẤC TRƯỜNG MẢM NON TP HÃI DƯƠNG

  • 2.2.  Thực trạng hoạt động giáo dục theo chu đề ơ các trường mam non

Thành phổ Hài Dương (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương

  • 2.2.1.  Thực trạng nhận thức tam quan trọng cúa hoạt dộng giáo dục

theo chú đề ờ các trường mam non

  • 2.2.2.  Thực trạng hoạt động giáo dục theo chu đề ớ các trường mam

non Thành phố Hãi Dương

sôhóa bời Trung tám Học liệu – ĐHTN v

h ttp://www. Irc. tnu.edu.vn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Theo Chủ Đề Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Dương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart