(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


BỌ NỘI VỤ


HỌC VIẸN HÀNH CHÍNH QVỎC GIA

TRÀN TUẢN ANH

TÓ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÈ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẢC NINH

_______LUẬN VÃN THẠC sỉ Ql ÂN LÝ CÒNG___________ BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 BỌ NỘI vụ

…………/……………………………………………………………………./…….

HỌC MÉN HÀNH CHÍNH ỌLÓC GIA

TRÀN TUÁN ANH

TÓ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÈ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẢC NINH

LUẬN VÃN THẠC sỉ QUẢN LÝ CÒNG

Chuyên ngành: Quàn lý công Mã số: 8 34 04 03

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:

PGS.TS. NGUYỀN NGỌC ĐÀO (Luận Văn Thạc Sĩ) Tô Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh BắC Ninh LỜI CAM DOAN

rỏi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cửu dộc lập của riêng lôi. Các số liệu nêu trong luận van là trung thực, nguồn số liệu rò ràng, những kèl luận khoa học cúa luận vãn chưa từng cỏ trong công trinh nghiên cứu của tác gia khác.

Mặc dù tác giâ dà cỏ nhiều co gang de hoàn thành luận vãn. nhưng chắc chan rang không tránh khói nhùng khiếm khuyết, kinh mong các nhà khoa học, các thay cô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh giáo vả bạn dọc góp ý de hoàn thiện hơn.

Tác giả luận văn

Trần Tuấn Anh

LÒI CẢM ƠN

Đê hoàn thành chương trình nghiên cửu đề tài luận văn. Em đà nhận được sự hướng dẫn. giúp đờ và góp ý nhiệt tình của tập thê và cá nhân các nhà khoa học. Em xin chân thành cám ơn tập thê Lành đạo Học viện Hành chinh Quốc gia. Khoa Sau đại học và giáng viên đà giúp đờ tòi trong suốt thời gian (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chinh Quốc gia.

Xin chân thành câm ơn PGS.TS.Nguyễn Ngọc Đào người hướng dẫn khoa học. đà tận tình giúp đờ đè em hoàn thành được Luận văn này.

Tuy đà có nhiều co gắng và nhiệt huyết đê nghiên cứu hoàn thiện luận văn nhưng không thê tránh khói nhừng thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của Quý thay cô và các bạn đé bân thân được (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện hơn.

Đê đáp lại sự quan tàm đó. tôi sỗ co gắng vận dụng các kiến thức đà được trang bị vào thực tiễn công việc một cách có hiệu quả, góp phan xây dựng và phát triển kinh tế xà hội tại địa phương.

Xin tràn trọng câm ơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Tác giá

Trần Tuấn Anh

MỤC LỤC

MỞ ĐẢU

Chương 1. NHƯNG VẮN ĐÈ LÝ LUẬN VÉ THI (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh ĐUA KHEN THƯỞNG

1.1.2 Khái niệm khen thướng và ý nghía cùa khen thướng

 • 1.2. Vai trò và nội dung điều chinh của pháp luật về thi dua, khen

thưởng

 • 1.2.1.  Khái niệm và đặc điểm cùa pháp luật về thi đua (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ

Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh , khen thương

 • 1.2.2.  Tư tường Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và quan điểm của Đãng

Cộng sán Việt Nam về còng tác thi đua, khen thương

 • 1.2.5.  Nội dung điêu chinh cơ bàn của pháp luật về thi đua. khen thướng…. 21

 • 1.3. Các yếu tố tác động đến việc thực (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực

Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh hiện Luật thi đua, khen thường

Tiểu kết chương 1

Chương 2. THỰC TRẠNG TỎ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÈ THI ĐUA, KHEN THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẤC NINH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật. Về Thi Đua Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh •

 • 2.1.1.  Quá trình phát triên cùa công tác thi đua khen thương qua các thời

kỳ

 • 2.1.2.  Những kết quá nối bật cùa phong trào thi đua yêu nước và công tác

khen thưởng nhưng năm qua

 • 2.2.1.  Các văn bân quản lý nhà nước về tô chức thực hiện Luật thi đua

khen thướng

 • 2.2.2.  Tò chức bộ máy làm cóng tác thi đua. khen thưởng tinh Bắc Ninh48

 • 2.2.3.  (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Nguồn lực đê tò chức thực hiện thi đua khen thướng trên địa bàn

tinh Bắc Ninh

 • 2.2.4.  Hoạt động tố chức thực hiện pháp luật về thi đua. khen thưởng (rên

địa bàn tinh Bắc Ninh

 • 2.2.5.  Công tác thanh (ra. kiểm tra. giãi quyết khiếu nại. tổ cáo và xử lý vi

phạm trong việc thực hiện pháp luật về thi đua. khen thường

 • 2.2.6.  Kết quá. hạn chế (rong (hire hiện pháp luật (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh về thi đua. khen thưởng… 68

Tiểu kết chương 2

Chương 3. GIẢI PHẤP cơ BẤN NHAM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TO CHỨC THỰC HIẸN PHÁP LUẬT VẺ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Ó TỈNH BẤC NINH

trạng thực tế ờ tình Bắc Ninh (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp

Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh 79

 • 3.3.  Giài pháp hoàn thiện, nâng cao nguồn lực trong thi đua khen

thường………………………………………………………………………………………………..81

 • 3.4.  Giãi pháp nâng cao công tác kiêm tra, đánh giá việc tô chức thực

hiện thi dua khen thướng trên địa bàn tinh Bắc Ninh

81

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart