(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

fff

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1

TRẦN HÃNG rú

TO CHỨC VÀ HOẠT DỌNG CỦA CO QUAN THI HÀNH ÁN DÂN sự TỪTHựC HÈN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngành:Luật Hiển pháp và Luật Hành chính

Mã số:8.38.Ol.O2

LUẬN VÀN THẠC SÌ NGÀNH: LUẬT HIÊN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

HÀ NÓI, năm 2020

* _

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC V1ẸN KHOA HỌC XẢ Hội

TRÀN DĂNG TÚ

Tõ CHỨ C VÀ HOẠT ĐỘNG CỬA Cơ QUAN Tĩĩĩ HÀNH ÁN DÂN sự Từ THỤC TIÈN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngành: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Mă số: 8.38.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC:

PGS.TS. BỪĨ NGUYÊN KHÁNH

HÀ NỘI, năm 2020

Lời CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận van này là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Các số liệu thong kê. kcl quá dề cập trong luận vãn lả tiling thực, chính xác và có nguồn gốc trích dần rõ ràng.

Tác giả luận vãn

Trần (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước Đãng Tú

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẢƯ

Chương 1: NHỮNG VẢN ĐẺ LÝ LUẬN VẺ TÓ CHỨC VÀ HOẠT

ĐỌNG THI HÀNH ÁN DÂN sự.

  • 1.2. Khái niệm và mò hình tô chức, hoạt dộng cúa cơ quan thi hành án dân

sự

  • 1.3. Các yếu tổ anh hường đến tô chức và hoạt dộng cúa cơ quan Thi hành án (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân

Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước dân sự ờ Việt Nam hiện nay

Tiểu kết Chương 1

Chương 2: THựC TRẠNG Tó CHỨC VÀ HOẠT ĐỌNG CỦA CÁC cơ QUAN

THI HÀNH ÁN DÂN sự TỪ THỰC tiền tỉnh bình

PHƯỚC

  • 2.1. Đặc điểm kinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù làm phát sinh các vụ việc

về thi hành án dân sự tại linh Binh Phước

Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước trạng hoạt động thi hành án dân sự tại linh Bình Phước

  • 2.4. Đánh giá chung về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự tại tình Bình

Phước

Tiêu kết Chương 2

Chương 3: PHƯƠNG HƯỞNG VÀ GIẢI PHẤP DÕI MỚI TO CHỨC VÀ HOẠT

ĐỘNG CỦA co QUAN THI HÀNH ÁN DÂN sự TẠI BÌNH PHƯỚC

  • 3.1. Phương hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự tại tĩnh

Binh Phước 64 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

  • 3.2. Giãi pháp đồi mới tố chức và hoạt động cùa cơ quan thi hành án dân sự tại

tình Binh Phước

Tiểu kết Chương 3

KÈT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC CÁC CHỮVIÉT TÁT

<<<123>>>

CHV

: Chấp hành viên

TKTHA

: Thư ký thi hành án

TTV

: Thầm tra viên

THA

: Thi hành án

THADS

: Thi hành án dân (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án

THAHS

: Thi hành án hình sự

TPL

: Thừa phát lại

TAND

: Tòa án nhân dân

UBND

: ủy ban nhân dân

VKSND

: Viện Kiềm sát nhân dân

TCCB

: Tô chức cán bộ

XHCN

: Xã hội chú nghĩa

ANCT

: An nhinh chính trị

TTATXH

: Trật tự an toàn xã hội

DANH MỤC CÁC BÀNG BIẺV

Báng (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước 1. Két quã THADS về việc tinh Bình Phước (từ 2013 – 2019)..

Bàng 2. Kết qua THADS về giá trị tinh Bình Phước (từ 2013 – 2019)

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart