(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẰ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIÊN KHOA HOC XĂ HỌI

NGUYÊN HÃI PHƯỢNG

TÓ CHỨC VÀ HOẠT ĐỌNG CỬA TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO LUẬT TÒ CHƯC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TƯ THựC TIẺN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

LUẬN VÃN THẠC: SĨ

LUẬT HIẺN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH NGUYỀN HẢI PHƯỢNG

TÔ CHÚC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CTTƯA TTTÀNTT NIÊN THEO LUẶT TÒ CHƯC

TÒA ÁN NHÂN DÂN NÀM 2014 TÙ’ THỤ C TIỀN

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh MINH

Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Mã số: 8.38.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA nọc TS. NGUYỀN MINH sư

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan Luận vân là công ninh nghiên cứu của tỏi. dưới sự hướng dần của TS. Nguyền Minh Sừ. Trong quá trình thực hiện Luận vãn. tôi có tham khảo một số bài viết, công trình nghiên cứu và các tài liệu lien quan cúa các tác giá, (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh cơ quan nhả nước. Các so liệu dược trích dần trong Luận vãn đều trung thực, chính xác và bao đăm độ tin cạy. có nguồn gốc rõ ràng.

Việc sứ dụng các nguồn tham khảo dược trích dẫn, chi ra trong Danh mục tài liệu tham khao.

Tôi xin cam doan nhùng lời trên dây lả hoàn toàn dứng sự thật và lôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan cua mình.

TÁC G1Ấ

Nguyễn Hải Phượng

MỤC LỤC

MỞ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh ĐÀU

Chương 1: NHƯNG VÁN DÈ LÝ LUẬN VÈ TÒ CHỨC VÀ HOẠT

DỌNG CỦA TÒA GIA DÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

  • 1.2. Tổ chức và hoại động cua ‘lòa chuyên trách trong hệ thống ‘loa án

nhân dân

  • 1.3. Tô chức và hoạt động cùa Tòa gia đỉnh và người chưa thành niên… 19

Chương 2: THựC TRẠNG TÒ CHỨC VÀ HOẠT DỌNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh CƯA TÒA

GIA DÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TẠI TÒA ÁN NHÂN

DÂN THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH

  • 2.3.  Tổ chức của Tòa gia đinh và người chưa thành niên tại lòa án

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  • 2.4.  Kốl quả hoạt dộng của Tòa gia dinh và người chưa thành niên lại (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

Tòa án nhân dân thành phố Hổ Chí Minh………………………………………………..46

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG. GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN TÒ CHÚC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠ I DỘNG CỦA TÒA GIA DÌNII VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN…………………………………………………………………………….59

  • 3.1.  Quan điếm và yêu cầu………………………………………………………………….59

  • 3.2.  Phương hướng, giãi pháp hoàn thiện tồ chức và nâng cao hiệu quá

hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên………………………………59

  • 3.3. Biện pháp bảo dâm hoàn thiện to chức và nâng cao hiệu quá (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí

Minh hoạt

động của Tòa gia đinh và người chưa thành niên

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

TAND

Tòa GĐ&NCTN

TỈDS

UBND

VKSND

XĨĨCN


: TAND

: Tòa GĐ&NCTN

: Tố tụng dần sự

: Uy ban nhân dàn

: Viện kiêm sát nhân dàn

: Xà hội chú nghía

DANH (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh MỤC BẢNG

Bâng 2.1. Thong kê số liệu thụ lý, giải quyết các loại vụ việc cúa Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến nãiiì 2019…. 40

Bâng 2.2. Biến dộng nhân sự Tòa gia dinh và người chưa thành niên lại

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm……………………………44

DANH Ml c BIẺU DỎ

Bicu dồ 1.1. Kốl quá xét xứ của (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh hệ thống Tòa án nhân dân lừ năm 2015 đến năm 2019…………………………………………………….12

Biểu dồ 2.1. Kốl quá thụ lý, giãi quyết án hình sự sơ thâm lừ năm 2016 đến nam 2019………………………………………………………………………………………..47

Bicu do 2.2. Kcl quả ihụ lý. giải quyết án hình sự phúc ihâm lừ năm 2016 den nãni 2019………………………………………………………………………………………..47

Biếu đổ 2.3. Kết qua thụ lý, giai quyết vụ việc hồn nhân và gia đinh SƯ thẩm lừ năm 2016 dén (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019………………………………..51

Biêu đồ 2.4. Kêt qua thụ lý. giai quyết vụ việc hôn nhân và gia đinh phúc thấm lừ

năm 2016 don năm 2019

51


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Gia Đình Và Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Năm 2014 Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart