(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

fff

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘI

NGUYÊN HỎNG TÂM

TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHÁT MA TÚY TỪ THỤC TIẺN THÀNH PHÔ ĐÀ NẰNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ LI ẠT HỌC

NGUYÊN HỎNG TÂM

TỌI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHÁT MA TỦY Từ THỰC TIỀN THÀNH PHÓ ĐÀ NẰNG

C huyên ngành: Luật hình sự và tô tụng hình sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng

Mã số: 838. 01. 04

NGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC:

TS. NGl YÉN NGỌC HÀ

MỞĐẢl

 • 1. Tính cấp thiết của để tài

Còng tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung là một nhiệm vụ chiên lược của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xà hội chú nghĩa của Nhân dân. do Nhân dân. vi Nhân dân ớ nước ta. Trong đó hoàn thiện Bõ luật hình sự (BLHS) Là một trong những nhiệm vụ được đặt (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng lên hàng đầu của Đãng và Nhà nước nhăm đáp ứng các yêu cằu cùa công cuộc cài cách tư pháp đề ra và cùng là để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh chong tội phạm, hội nhập quốc tế vả bão vệ quyền con người, quyền còng dân.

Nhăm thể chế hóa chú trương trên, tại kỳ họp thử 10 Quốc hội Khóa XIII (ngày 27 tháng 11 năm 2015) Quốc hội đà thông qua BLHS nãm 2015. Tại kỹ họp thử 3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng Quốc hội khỏa XIV ngày 20 tháng 6 năm 2017. Quốc hội đà chính thức thông qua Luật sửa đôi. bô sung một số điểu cùa BLHS năm 2015 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 201S. họp nhất hai văn bân nói trên đó là BLHS năm 2015 (sửa đối. bò sung năm 2017) sau đây được gọi chung Là (BLHS hiện hãnh). BLHS hiện hành đả đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện pháp luật hình sự của Nhà (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng nước ta. tạo cơ sỡ pháp lý hừu hiệu trong áp dụng pháp luật hình sự, đáp ứng yêu cầu cùa thực liễn đang đặt ra và bão đàm hiệu quà phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm trong đó có tội phạm về ma túy.

Các tội phạm về ma túy được quy định lại Chương XX BLHS năm 2015 với 13 Điều Bên cạnh việc kế thừa các quy đinh cùa BLHS năm 1999 (sứa đôi. bồ sung 2009). BLHS năm 2015 đả (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng sửa đổi. bố sung để phù hợp hơn với thực liền đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy trong tình hình mới Mặc dù vậy. thực tiền đau tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy nói chung, lội mua bán trái phép chat ma túy (MBTPCMT) nói riêng vần còn tồn tại nhùng bất cập, hạn chế gây khó khản, vướng mắc trong thực liễn áp dụng pháp luật hình sự.

Nhừng khó khăn, vướng mac trên xuất (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng phát từ nhùng quy định về tội MBTPCMT còn thiếu văn bân hướng dần hoặc hướng dẫn chưa cụ thê. kịp thời về áp dụng pháp luật đối với tội phạm này Bên cạnh đó, thực tiền áp dung pháp luật về tội MBTPCMT luôn đa dạng, phức tạp trong khi năng lực. trinh độ chuyên môn. bân lình chinh trị, đạo đức nghề nghiệp cùa đội ngù cán bộ. công chức Làm công tác thực thi. bao vệ pháp luật còn chưa theo kịp thực tiền (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng , chưa đáp úng được yêu cầu công tác.

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng thực tiền phòng ngừa và đấu tranh chống tôi phạm nói chung, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng và đặc biệt Là nhùng diễn biên khá phức tap cua tinh hĩnh tội MBTPCMT tại thành phố Đà Năng trong giai đoạn tử năm 2015 đến năm 2019. thì việc nghiên cứu sứa đổi. bô sung đề hoàn thiện BLHS năm 2015 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng trong đó có tội MBTPCMT phái được quan tâm thực hiện. Từ nhùng lý do trên, tác giã chọn vẩn đề "Tội mua bán trái phép chat ma túy từ thực tiễn thành phổ Dà Năng" làm Luận văn Thạc sì luật học. Trên cơ sở đỏ. đê có sự nhìn nhận khách quan, toàn diện về nhùng vướng mắc. bất cập trong quy định cúa pháp luật hĩnh sự. từ đó đưa ra một so kiến nghị, đề xuất một số giãi pháp nhăm (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng góp phần hoàn thiện pháp luật và nham nâng cao hơn nừa hiệu qua áp dụng pháp luật hình sư đoi VỚI tội MBTPCMT trong thời gian tói.

 • 2. Tình hình nghiên cữu liên quan đến đề tài

Tội MBTPCMT là tội phạm phô biến và có tinh chất nguy hiếm nhất trong số các loại tội phạm về ma túy ờ Việt Nam hiên nay. Liên quan đến nhùng van đề lý luận và pháp luật cùng như thực tiền áp dung các tội phạm về ma tuý nói chung, (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng tội MBTPCMT nôi riêng đà có nhiều công trinh khoa hoc còng bố ớ Việt Nam với những mức độ và cách tiếp cận khác nhau. Khái quát về tinh hĩnh nghiên cứu có liên quan đến luân văn. có thể kề đến nhùng công trinh tiêu biếu như:

Các tài liệu trên chù yếu đề cập đến một số vấn đề lý luận về các dấu hiệu pháp lý của tội MBTPCMT và các quỵ định của BLHS về tội này. tuy nhiên chưa đề cập đèn thực tiền (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng cáp dụng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp ỈUcật về tội MBTPCMT Luận văn đà kế thửa một số vấn đề được nêu trong các giáo trinh, sách chuyên kháo, tham kháo đê cũng cổ phân lý luận về tội MBTPCMT. đồng thời kế thừa một vài quan diêm cua các úc già trong các Bình luận khoa học BLHS đê cũng cố kỳ hơn về dấu hiệu phcáp lý của tội phạm này.

Vi vậy, việc nghiên cứu sâu hơn những quy định về tội MBTPCMT (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng trong Luật hình sự Việt Nam, đồng thời phân tích đánh giá thực trang giai quyết các vụ án về tội MBTPCMT thông qua số liệu thực tiền xét xư tại đĩa bàn thành phố Đã Nằng giai đoạn 2015 – 2019 là cần thiết và có nghĩa đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn ma túy và tội phạm về ma túy. nhằm chì ra nhùng hạn chế. bất cập, đồng thời đề xuất một số giãi pháp và đưa ra nhừng kiến nghị (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng nhằm hoãn thiện pháp luật hình sự về tội MBTPCMT góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với tội MBTPCMT trong thời gian tói.

Bên cạnh đó, còn có nhiều bài báo khoa học. bài viết chuyên sâu. Các bài viết này. ở một góc độ nào đó chi nghiên cửu về lý luận và thực tiễn một sổ vấn đe có liên quan đến tội MBTPCMT. tình hĩnh còng tác phòng ngừa, đấu tranh và TNHS đối với loại tội (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng này… chưa làm rò những vấn đề lý luận và thực tiền về tội MBTPCMT một cách toàn diện. Khi thực hiện Luận văn. tác giã đà tiếp thu một so quan diêm của các tác gia trên đê cùng cố về nhưng điếm bất cập. hạn chế vã định hướng kiến nghi hoàn thiện pháp luật về tội phạm này.

 • 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.7. Mục đich nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực tiền áp dụng trên đĩa (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng bàn thành pho Đã

Nằng;

 • – Đề xuất một số giai pháp góp phần hoàn thiện pháp luật hình sư và báo đám áp dụng đúng quy định cúa pháp luật hình sư đối VỚI tội MBTPCMT trên đĩa bàn thành phố Đà Năng trong thời gian tói.

 • 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Làm sáng tó những vấn dể lý luận và pháp luật về tội MBTPCMT theo pháp luật hình sự Việt Nam;

 • – Nghiên cứu, khảo sát thực tiền áp dụng các quy định của pháp luật hĩnh (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng sự về tội MBTPCMT trên địa bàn thành phố Đà Nằng giai đoạn 2015 – 2019;

 • – Lãm rô những kết quả đạt được; nêu ra những tồn tại. hạn chè và nguyên nhân cua nhùng tồn tại. hạn chế trong thực tiền áp dụng pháp luật hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy;

 • – Đe xuất một số giãi pháp góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự và bão đàm áp dụng đúng quy định cúa pháp luật hình sư đối VỚI tội MBTPCMT (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng trên đĩa bàn thành phố Đã Nằng trong thời gian tới

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • 4. Ị. Đồt tượng nghiên cứu

Nhùng vấn đề lý luận, quy định cúa pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Đà Năng.

 • 4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • về nội dung: Tập trung nghiên cứu hoạt động «áp dụng pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy trong giai (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng đoạn xét xử sơ thâm.

 • – về địa bàn: Luận văn được thực hiện trong phạm vi thành phố Đà Năng.

 • – về thời gian: Từ năm 2015 đến 2019.

 • – về chú thè: Tòa án nhân dân hai cấp thành pho Đà Năng.

 • 5. Cơ sờ lý luận và phương pháp nghiên cứu

 • 5. ỉ. Cơ sờ lý luận

Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sơ phương pháp luận duy vật biên chứng và duy vật lịch sử cúa chú nghĩa Mác – Lê (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng Nin, tư tướng Hồ Chí Minh, các quan điếm, đường lối. chú trương, chính sách cùa Đáng, pháp luật cúa Nhà nước về phòng, chống tội phạm nới chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Các luận điểm chung cua khoa học pháp lý nói chung và khoa hoc pháp lý luật hình sự nói riêng.

 • 5.2. Phương pháp nghiên cữu

Trong luận văn. tác già còn sư dụng một số phương pháp nghiên cứu điên hình như: Phân tích, (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng tòng hợp; nghiên cửu điên hình, cụ thè là:

– Phương pháp phân tích, tòng hợp: Được kết hợp hài hòa. sử dụng xuyên suốt trong luận vẫn. dùng đẻ phân tích, phân loại, hệ thông hóa các thòng tin khoa học thu thập đươc từ các văn bàn pháp luật, tài liêu, bân án có liên quan đến nội dung của luận văn. từ đó rút ra các kêt luận liên quan đến vấn đê nghiên cửu. Bên cạnh đó tác (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nằng già còn sư dụng phương pháp phàn tích tông kết kinh nghiêm được sứ dung đê nghiên cứu. liêp thu một sổ quan diêm của các tác giã trong một số còng trinh khoa

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart