(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng

fff

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIÊN KHOA.HỌC XÃ HỘI

KIM SA PHA

TỌI MƯA BÁN TRÁI PHÉP ( HÁT MA TỦY

TỪ THỤC TIẺN Tỉnh sóc trảng

Ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự Mà sổ: 8.38.01.04

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS. TS HÒ SỸ SON

HÀ NỘI, NĂM 2020

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên Kim Sa Pha – Học viên lớp cao học Luật, Khóa 9 đợt 2 năm 2018 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng cúa Học viện khoa học xà hội tại Thành phố Hồ Chi Minh, xin cam đoan Luận vàn này là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Ket quả nghiên cứu nêu trong luận văn chưa được công bo. các tài liệu trích dần và vi dụ trong luận văn đàm bão tính chính xác, trung thực từ thực tiễn xét xử tại địa phương tinh Sóc Trăng.

Vi vậy. dề nghị Học viện và Hội đong xem xét, chấp thuận đè tôi có the bão vệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng Luận văn của minh, kinh trinh trước Hội đồng.

Tôi xin trân trọng cám ơn!

Người cam đoan

Học viên Kiiìì Sa Pha

MỤC LỤC

MỞ DẲƯ…………………………………………………………………………………………..1

CHI ONG 1: NHỮNG VẤN DÈ LÝ LUẬN VÀ PHẤP LUẬT HÌNH sự MẸT NAM VẺ TỌI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHAT

TÚY…………………………………………………………………………………………………07-38.

  • 1.1. Những vắn dề lý luận về tội mua bán trái phép chat ma túy………………………..

  • 1.2. Quy định cua pháp luật hình sự Việt Nam hiện (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng hành vè lội mua bán trái

phép chất ma tủy…………………………………………………………………………………………

  • 1.3. Dịnh tội danh các tội mua bán trái phép chai ma túy………………………………….

Kốt luận chương I……………………………………………………………………………………….

CHUÔNG 2: THỤC TIỀN ẤP DỤNG PHẤP LUẬT HÌNH sụ’ VIỆT NAM HÓI VỚI TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP ( HẢ I MA TÚY TẠI TỈNH SÓC TRẢNG …………………………………………………………………………………………………….39  – 74

  • 2.1.  Dấu hiệu pháp lý cúa định tội danh và trách nhiệm hình sự tội mua bán trái phép chất ma túy

  • 2.2.  Quyết định hình phạt đối (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng với tội mua bán trái phép chat ma

túy……………………………………………………………………………………………………………

Kêt luận chương 2……………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG 3: CẤC YÊU CẢU VÀ GIẢI PHẤP BÀO ĐẢM ẤP DỤNG

DỬNG PHÁP LUẠT HÌNH sự DÓI VỚI TỌI MUA BÁN TRẢI PHÉP CHẤT MA TỦY………………………………………………………………………………………………….75-87

  • 3.1.  Yêu cầu bảo dâm áp dụng dũng pháp luật hình sự doi với tội mua bán trái

phép chất ma túy…………………………………………………………………………………………

  • 3.2.  Các giải pháp bão dâm áp dụng dũng pháp luật hình sự doi với tội mua

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng bán trái phép chất ma túy…………………………………………………………………….

Kêt luận chương 3……………………………………………………………………………………….

KÉT LƯẠN………………………………………………………………………………………………

PHỤC LỤC………………………………………………………………………………………………

♦ •

MỞ ĐÀU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ma túy ngày nay đang là van đe mang tính toàn cầu và là moi lo ngại chung của các quốc gia trên toàn thế giới. Van đề tệ nạn và tội phạm về ma túy đà và đang trờ thành hiểm họa lớn của nhân loại, đẻ lại nhưng hậu quả nghiêm trọng về trật (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng tự. an toàn xà hội. sức khóe cộng đong và kim hàm sự phát triển kinh te – xà hội không chi ớ Việt Nam. mà khắp ở năm châu. Nghiện ma túy là một trong những nguy cơ làm bảng hoại đạo đức, xói mòn thuần phong, mỳ tục đà được xây dap. gìn giừ từ ngàn đời nay và nguy hại hơn là làm suy thoái nòi giống dàn tộc. Tuy nhiên, người nghiện ma túy chi là nạn nhân cùa những kẻ gieo (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng cái chết trang, vi siêu lợi nhuận bất chinh tữ hoạt động mua bán ma túy mà những tội phạm ma túy bat chap pháp luật, bat chap tội ác mà chúng đem đến cho xà hội.

Từ còng tác xét xử các vụ án hình sự về tội phạm ma túy cho thay, hiện nay Tòa án các cap (Sơ thâm. Phúc thâm) còn gặp nhiều khó khăn, chưa có sự thống nhát trong định tội danh và áp dụng hình phạt đối với các (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng tội phạm về ma túy. Trong giai đoạn qua. tinh hình tội phạm về ma túy trên the giới nói chung và Việt Nam có sự biến đôi cã về sổ lượng và tính chat các vụ án. số đổi tượng và so lượng ma túy. diễn biến phức tạp. gây thiệt hại nghiêm trọng đen an ninh, trật tự chung của xà hội cũng như sức khóe của cộng đồng, người dân với nhiều thu đoạn tinh vi từ chu thè thực hiện tội phạm. Trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng quy định của pháp luật hình sự hiện hành có khá nhiều trường hợp khi tập hợp các dấu hiệu thực te cùa cấu thành tội phạm có những dấu hiệu giống nhau nên thường dề bị lúng túng gày nhiều tranh cài và dẫn đen định tội danh thiêu chinh xác. Bèn canh đô. các quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015. sửa đôi bò sung năm 2017 đều có các ý kiến đe nghị sửa đòi các tội phạm về ma (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng túy. điêu đó cho thay xung quanh tội này còn nhieu van đề can được tiếp tiếp tục trao đỏi. nghiên cứu cã về mặt lý luận và thực tiễn đê hoàn thiện hơn nữa các tội phạm về ma túy. tạo điêu kiện cho việc định tội danh được chinh xác. cùng như trong van đề áp dụng hình phạt đoi với loại tội phạm này. Ngoài ra. các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng còn có quan diêm nhận thức khác (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng nhau trong định tội danh, áp dụng hình phạt đối với loại tội phạm mua bán trái phép chất ma túy dẫn đen sai lam trong đường lối giãi quyết vụ án. Trong thời gian 05 năm (2015 – 2019), Tòa ấn sơ thâm các huyện trong tinh Sóc Trăng đưa ra xét xử 119 vụ án hình sự về tội phạm ma túy. trong đó có 42 vụ án là tội mua bán trái phép chắt ma túy. có 14 vụ án bị kháng cáo. kháng nghị (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng phúc thâm nhưng không có trường hợp nào được hương án treo, cãi Lạo không giam giừ…. Đa phan, đổi với loại tội phạm về ma túy thì các Tòa án xứ phạt nghiêm hoặc nặng. Đó cũng là van de can suy ngầm trong việc thực hiện chinh sách hĩnh sự. chinh sách nhân đạo. công bang của Nhà nước pháp quyền xã hội chú nghĩa.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đau tranh phòng chống tội phạm nói chung, đau tranh phòng chong (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng tội phạm ma túy nói riêng và đặc biệt là diền biến tinh hình tội phạm về ma túy tại tinh Sóc Tràng trong giai đoạn 2015 đen năm 2019 luôn gia tảng và phức tạp. Thực tiền xét xư của Tòa án nhàn dàn hai cap tinh Sóc Trâng đà đạt được nhiều kết quả đáng kê. góp phan trong còng tác đấu tranh phòng chong tội phạm ma túy. Bên cạnh những thành tích đạt được còn nhưng trờ ngại, khó khăn, nhất là nhừng khó khăn, (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng vướng mac vi phạm, sai lam dẫn đến tinh trạng định tội danh không chính xác, gày bức xúc cho xã hội can được khắc phục.

Vi vậy, tôi đà chọn đe tài luận văn thạc sĩ luật học: “Tội mua bán trái phép chat ma túy từ thực tiền tinh Sóc Trăng” đè làm đe tài nghiên cứu.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Tội mua bán trái phép chất ma túy là tội phạm phò biến và nguy hiểm nhất (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng trong các loại tội phạm về ma túy ờ Việt Nam hiện nay. Vi vậy. ngày càng có nhiều còng trinh nghiên cứu đà được công bo. trong so đó có the kẻ đen, như các luận văn “ Tội mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tình Bắc Ninh” cúa tác gia Nguyền Thành Tat; “Chứng minh trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật to tụng hình sự Việt Nam từ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng thực tiền Quận 1, thành pho Hồ Chi Minh’* cũa tác giá Nguyền Văn Dũng” “Định tội danh các tội phạm về ma túy tữ thực tiền tinh Cao Bang”

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Sóc Trăng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart