(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

fff

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆ T NAM

IIỌC VIỆN_KHOA_HỌC_XÃ IIỌI

TRẦN VĂN QUANG

TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TỪ THỤC TIỀN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẤC NINH

LUẬN VÀN THẠC sĩ

LUẬT HÌNH SỤ’ VÀ TỚ TỤNG HÌNH sụ’

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN_KHOA_HỌC:_XÃ HỌĩ

TRẢN VÃN QUANG

TỘI TRỘM CÁP TÀI SẢN TỪ THựC TIỄN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẤC NINH

Ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 8380104

NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: PGS.TS. CAO THỊ OANH LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan luận văn ì à còng trình nghiên cửu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong luận vân chưa dược công bo trong bất kỳ công trình nào (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh khác. Các so liệu, vi dụ và trích dan trong luận văn đâm bão tinh chinh xác, tin cậy và trung thực. Tòi dà hoàn thành rất cá các môn học và dà thanh toàn tat cà các nghía vụ tài chinh theo quy định.

TẤC GIẢ LUẶN VÀN

MỤC LỤC

Chương 1: NHỮNG VẤN BỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI TRỌM CẤP

TÀI SẢN

  • 1.2. l ội (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh trộm cap tải sán trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn tử năm 1945 (ten kill Bộ luậl Hình sự nam 2015 có hiệu lục pháp luật

ChưoTìg 2: THỤC TIỀN ĐỊNH lội DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PIIẠT TỘI TRỘM CẤP TÀI SÀN TRÊN BỊA BÀN III YÊN TIÊN DU, TỈNH BẤC NINH

  • 2.1.  Khái quát tình hình tội trộm cáp tải sán tròn địa bân huyện l iên du, tinh

Bắc Ninh

  • 2.2.  Ket qua đạt được lừ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt tội

trộm cắp tải sàn trên dịa bàn huyện Tiên Du, tinh Bắc Ninh

  • 2.3.  Một so vướng mac, hạn che từ thực tiền định tội danh và quyết định hình

phạt trên địa bàn huyên Tiên Đu. tinh Bắc Ninh và nguyên nhân cùa nhùng vướng mắc, hạn chế

Chương 3: YÊU CẢU VÀ GIẢI PHẤP NÂNG CAO HIỆU QUÀ ĐỊNH TỌI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TỌI TRỌM CẤP TÀI (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh SẤN TRÊN

DỊA BÀN HUYẸN TIÊN DU, TÍNH BẤC NINH

  • 3.1.  Yêu cầu nàng cao hiệu quà định tội danh vã quyết dinh hĩnh phạt tội trộm

cap lài san

  • 3.2.  Giải pháp nâng cao hiệu quà định tội danh vả quyết định hĩnh phạt tội

trộm cap tài sân trôn dịa bàn huyện l iên Du, tinh Bắc Ninh

KÉT LUẠN

DANH MỤC TÀI I.IŨIIIIAM KHẢO

DANH MỤC TỪNGỬVIÉT TÁT

BLHS: Bộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh luật Hình sự

BLDS: Bộ luật Dàn sự

BLTTHS: Bộ luật Tổ tụng hĩnh sự CTTP: Cấu thành tội phạm QĐHP: Quyết định hĩnh phạt TNHS: Trách nhiệm hình sự TAND: Tòa án nhân dân THTT: Tiến hành tố tụng

DANH MỤC BẢNG, BIẺV DÒ

Bâng 2.1. Số vụ án vả số bị cáo về tội xâm phạm sở hừn đà được đưa ra xét xử từ năm 2015 đến năm 2019

Bâng 2.2: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh số vụ án và số bị cáo về tội trộm cap tài sân đà được đưa ra xét xử từ năm 2015 đến năm 2019

Bâng 2.3. Hình phạt được áp dụng đối với các bị cáo phạm tội trộm cap tài sàn từ năm 2015 đến năm 2019

Biêu đồ 2.1. So sánh tỷ lệ nhóm tội xâm phạm sở hừu với nhóm tội khác từ năm 2015 đến năm 2019 được TAND huyện Tiên Du đưa ra xét xử: .. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội

Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 33 Biêu đồ 2.2. So sánh tội trộm cắp tài san với các tội xàm phạm sờ hừu đã được TAND huyện Tiên Du đưa ra xét xử:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Trộm Cắp Tài Sản Từ Thực Tiễn Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart