(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

fff

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA ‘ HỌC XÂ HỘI

Nguyễn Hồ Phương Vinh

TRÁCH NHIỆM BÒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỬA CÔNG CHỨNG VIÊN TRONG HOẠT ĐỌNG CÔNG CHỨNG THEO PHÁP LƯẬT VIẸT NAM TỪTHựC TIỄN THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH

LUẬN VÀN THẠC sì LUẬT KINH TẼ

HÀ NỘI. năm 2020 VIỆN HÀN LẢM

KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA ‘ HỌC XÃ HỘI

Nguyễn Hồ Phương Vinh

TRÁCH (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh NHIỆM BÓI THƯỜNG THIỆT HẠI CỬA CÔNG

( HỨNG VIÊN TRONG HOẠT ĐỌNG CÔNG CHỨNG THEO PHÁP LUẬT VIẸT NAM TỬ THựC TIÈN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

Ngành: Luật kinh tế Mà số: 8 38 01 07

NGƯỜI HƯỚNG DÃN’ KHOA HỌC PGS.TS Nguyền Như Phát

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi thực hiện dưới sự hướng dần cứa PGS.TS Nguyền Như Phát. Các số liệu, (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh kết quá nêu trong luận văn là tiling thực vã chưa từng được công bố trong bắt kỳ công trình nào khác.

Tác giã

Nguyễn Hồ Phương Vinh

MỤC LỤC

MỜ ĐÀU…………………………………………………………………………………………….8

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VẺ TRÁCH NHIỆM BÔI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA CÔNG CHƯNG VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHƯNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM……………………………………………16

1.1 Khái niệm, đặc điểm và bàn chất pháp lý. trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chứng (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh viên trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam………..16

/././. Khái niệm trách nhiệm hồi thường thiệt hại cha công chứng viên trong hoạt động công chứng

 • 1.1.2. Đặc điểm cùa trách nhiệm hồi thường thiệt hại cha công chứng viên trong

hoạt động công ch thig

 • 1.1.3. Bơn chất pháp lý cha trách nhiệm hồi thường thiệt hợi cha công chứng

viên trong hoạt động công chứng

 • 1.2. Chủ thê trong quan hệ bồi thưởng thiệt hại cùa công chửng (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công

Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh viên trong hoạt

động công chửng

ỉ. 2.1. Chú thế gây thiệt hại

 • 1.3. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũa công chứng viên trong

hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

7.3.7. Điều kiện phát sinh trách nhiệm thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 • 1.3.1.1. Có thiệt hại xây ra

 • 1.3.1.2. Có hành vi trái pháp luật (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh 34

 • 1.3.1.3. Có môi quan hệ nhân quá giừa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xây ra.

………………………………………………………………………………………………. 37

1.3.2.1 Có hành vi vi phạm hợp đồng

 • 1.3.2.3. Có mối quan hệ nhân quả giừa hành vi vi phạm hợp đóng và thiệt hại xảy (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong

Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh ra…………………………. *

 • 1.4.    Các biện pháp bào đâm trách nhiệm nghê nghiệp của công chửng viên 44

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁP LUẬT VẺ TRÁCH NHIÊM BÔI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA CÒNG CHƯNG VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG CÒNG CHƯNG TƯ THựC TIÈN TẠI THÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH VÀ MỌT SÒ KIÉN (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn

Thành Phố Hồ Chí Minh NGHỊ

 • 2.1.3.  Dối với công chứng viên là chù doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty

hợp danh

 • 2.1.4.  Đoi với công chừng viên Ị à Ị ao dộng làm việc theo che độ hợp dỏng.. 58

 • 2.2. (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh về căn cử phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại………………..63

 • 2.2.1. Xác định thiệt hại phai bồi thường theo họp đong hoặc ngoài hợp đồng. 63

 • 2.2.2. Xác định hành vi trái pháp luật, hành vi vi phạm hợp đồng cùa công chứng

viên

 • 2.2.3. Xem xét moi quan hệ nhân quá giữa hành vi trái pháp luật, hành vi vi

phạm hợp đong và thiệt hại

 • 2.2.4.  Vẩn đề lồi

 • 2.2.5. Những van đe đặt ra và kiên nghị (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh 71

 • 2.4. về báo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên và kiến nghị.. 77

 • 2.5.1.  Ve họp đồng cung cap dịch vụ (Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường

Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh công chứng

KÉT LUẬN CHƯƠNG 2

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
(Luận Văn Thạc Sĩ) Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Công Chứng Viên Trong Hoạt Động Công Chứng Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart