(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_sư_PHẠM

HOÀNG MẠNH CƯỜNG

VẠN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu TRƯỜNG HOT TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LÓP 10 Ờ C ÁC TRƯỜNG TRUNG nọc PHO THÒNG THÀNH PHÓ THÁI NGUYEN

LUẬN VĂN THẠC ST KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐẠI học thải nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Luân Văn Thạc Sĩ) Vân Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên sư PHẠM

HOÀNG .MẠNH CƯỜNG

VẠN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúư TRƯỜNG HOT I RONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DẤN LÓP 10 Ờ C ÁC TRƯỜNG TRƯNG nọc PHƠ THÔNG THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN

Ngành: LI.&PPDII Bộ môn lý luận (‘hình trị Mà số: 8.14.01.11

LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hưóng dần khoa học: TS. NGUYỀN THỊ KHƯƠNG

LỜI CAM DOAN

Tỏi xin cam (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên đoan Luận vãn này do ban thân tòi thực hiện dưới sự hướng dần khoa học của TS.GVC Nguyễn Thị Khương, khoa Giáo dục Chinh trị, trường Dại học Sư phạm – Dại học Thái Nguyên.

Các kết quà nghiên cứu dược trinh bày trong luận vãn lả trung thực và chưa được công bố trong bat kỳ công trinh nào khác. Các so liệu, thông tin trích dần trong luận văn dều dà dược chí rõ nguồn gốc.

Thái Nguyên, Thủng 9 năm (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ớ Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên 2020

Tác già

Hoàng Mạnh Cường

XẤC NHẠN

CÙA KHOA CHUYÊN MÔN


XÁC NHẠN

CỦA NGUÔI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC

7’5. Nguyên Thị Khưưng

LỜI CẤM ƠN

Luận văn này hoàn thành và bao vệ (hành công, ngoài sự nồ lực cố gang cua ban thân, em đả nhận được sự giúp đừ lận tình cua các thây, cô giáo trong trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, dặc biệt là các thầy, cô giáo khoa Giáo dục Chính trị cùng gia đinh, (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên bạn bè. người thân.

Em xin dược dành lời câm ơn chân thành, lòng biot ơn sâu sac den:

 • – TS Nguyen Thị Khương – người đà dành nhiêu thời gian, còng sức hướng dần cm lãm luận vãn vã dành cho cm nhiều tình cám. dộng viên de em có thè hoàn thành luận vân đúng liên độ.

 • – Các nhà khoa học trong I lội dong đánh giá luận vãn. dã góp ý. chi ra những ưu. khuyết diêm đê em chinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên sứa, hoàn thiện luận van. Các thây, cô giáo timing Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, cảc thầy cô giáo khoa Giáo dục Chính trị cùng các thay, cô giáo giang dạy lớp cao học K26 chuyên ngành ĩ.ỷ luận vả phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị dà tận tình truyền dạt cho em nhừng kiến thức quý báu giúp em có nên tang kiến thức dè thực hiện luận văn.

 • – Quỷ trường TIIPT Lương Ngọc Quyến, trường (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên TH PI Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên dà giúp dờ và tạo diều kiện thuận lợi cho em trong quá trình kháo sát. diều tra vả thực nghiệm lảm luận vãn.

 • – Xin được trần trọng biết ơn bố mẹ. anh chị em trong gia đình và cam ơn bạn bẽ dà luôn dộng viên, khuyến khích và lạo diều kiện thuận lợi, giúp tôi hoàn thành luận vãn.

Thái Nguyền, tháng 9 năm 2020

Tác già

Hoàng Mạnh Cường

MỤC LỤC

LỜI (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỦ’ VIẾT TÁT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VÈ. sơ DÔ

MỚ DÀU

 • 5. Ý nghía thực lien và đóng (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên

Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên góp cua đè lài

Chương 1. coso KHOA HỌC cì A VIỆC VẶN DỤNG PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu TRƯỜNG HỢP TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở CẤC TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHÓ THÔNG THÀNH PHÓ

TH-ÍI NGUYÊN

I. I. I. Các công trinh nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu trường hợp

iii

trong dạy học…………………………………………………………………………………….7

 • 1.1.2.  Các công trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên nghiên cửu về phương pháp nghiên cứu trường hợp trong dạy học mòn Giáo dục Công dân ở trường Trung học phò ihông. 10

 • 1.2.  Cư sờ lý luận cùa việc vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong dạy

học mòn Giáo dục Công dân lớp 10 ờ các trường Trung học phò thông Thành phố Thái Nguyên……………………………………………………………………………………12

 • 1.2.1.  Khái niệm về phương pháp nghiên cứu trường hợp………………………12

 • 1.2.2.  Vai trò của phương pháp nghiên cứu trường hợp trong dạy học môn Giáo dục

Còng dân lớp 10 (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên ờ các trường Trung học phô thòng Thành phố Thái Nguyên…………………………………………………………………………………….16

 • 1.3.  Cư sờ thực tiền cua việc vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong

dạy học mòn Giáo dục công dân lớp 10 ỡ các trường Trung học phô thông Thành phố Thái Nguyên

 • 1.3.1. Khái quát chung về các trường Trung học pho thông ờ Thành pho

Thái Nguyên

 • 1.3.2. Đặc dicm học sinh và thực trạng việc dạy (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên học mòn Giáo dục Công dân

lớp 10 ớ các trường Trung học phô thông Thành phò Thái Nguyên hiện nay ..27 KÉT LUẬN CHƯƠNG 1………………………………………………………………….33

Chương 2. THựC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH VẠN DỤNG PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cúìl TRƯỜNG HỌP TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC C ÔNG

DÂN LỚP 10 Ở C ẤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PIIỎ THÔNG THÀNH PIIÓTHÁI NGUYÊN……………………………………………………………………….34

 • 2.1.  Thực trạng vận dụng phương pháp nghiên cửu trường hợp trong dạy

học môn Giáo dục Công dân lớp 10 ớ (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên các trường Trung học pho thông Thành phố Thái Nguyên hiện nay………………………………………………..34

 • 2.2.  Quy trình sử dụng phương pháp nghiên cửu trường hợp trong dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 10 ở các trường Trung học phô thông Thành

phố Thái Nguyên……………………………………………………………………………….38

 • 2.2.1. Các nguyên tác xây dựng quy trình……………………………………………38

 • 2.2.2. Quy trinh thiết kế bài dạy và thực hiện bài dạy bang phương pháp

nghiên cứu trường hợp trong dạy học môn Giáo dục còng dần lớp 10 ờ các trường Tiling học plìỏ (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học

Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên thòng Thành pho Thái Nguyên…………..41

 • 2.2.3. Quy trình kiêm tra đánh giá kết quà học tập của học sinh đòi với giờ dạy theo phương pháp nghiên cứu trường hợp………………………………………..50

v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên
(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart