(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

fff

DẠT HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC

LƯƠNG THỊ THANH NGÀ

VẬN DỤNG TÍNH CHAT số PHỨC VÀO GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC)

LUẬN VÃN THẠC sĩ TOÁN HỌC

LƯƠNG THỊ THANH NGÀ

VẬN DỤNG TÍNH CHAT số PHỨC VÀO GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC)

LUẬN VÀN THẠC sĩ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN sơ CAP Ma số: 00 46 01 13

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC

PGS. IS. TRỊNH THANH HÀI

Mục lục

Danh sách hình vẻ

iii


Mở đầu

1 Kiến thức     chuẩn bị

 • 1.1.2  Biêu (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học) diễn đại sốcủa số phức

4

 • 1.2.6 Tích của các phép biến hình 12 (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

 • 1.3.2  Hai đoạn thẳng vuông góc và hai đoạn thang song song . . 16

 • 1.3.3  Chăn đường vuông góc ỏ dãy cung

 • 1.3.4  Tọa. độ phức cùa nhưng diem dặc biệt trong tarn giác … 17

 • 1.3.5  Diều kiện các tam giác đồng dạng………………………………………. 18

 • 1.3.6 Khoảng cách giữa hai điểm……………………………………………….. 19

 • 1.3.7……………………………………………………….…….  Cõng

thức tính diện tích (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học) 19 2 Vận dụng tính chất của số phức vào giải một số bài tập hình

học                                                                 21

<<<123>>>

2.1

Dạng bài

toán liên quan

đến quỳ tích……………………..

……………….. 21

2.2

Dạng bài

toán liên quan

dền đường tròn………………….

……………….. 23

2.3

Dạng bài

toán liên quan

đến đa giác……………………….

……………….. 27

2.4

Dạng bài

toán tính diện

tích………………………………….

……………….. 39

2.5

Dạng bài

toán xác dinh

khoảng cách ……………………..

……………….. 43

Kết luận

47


Tài liệu tham khảo (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải 47 Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

Danh sách hình VC

 • 1.6  Phép vị tự (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học) 10

 • 2.2  Bài toán2.1.2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải

Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

 • 2.9  Bài toán 2.3.2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học) 29

2.11 Bài toán 2.3.8

 • 2.16 Bài toán 2.3.10 36 (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)

<<<123>>>

2.17

Bài

toán

2.3.11 …………………………………..

…………………………………. 38

2.18

Bài

toán

2.3.12 …………………………………..

…………………………………. 39

2.19

Bài

toán

2.4.1 ……………………………………

…………………………………. 40

2.20

Bài

toán

2.4.2 …………………………………….

…………………………………. 41

2.21

Bài

toán

2.4.3 …………………………………….

…………………………………. 41

2.22

Bài

toán

2.4.4 …………………………………….

…………………………………. 42

2.23

Bài

toán

2.4.5 …………………………………….

…………………………………. 43

2.24

Bàitoán (Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một

Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học) ……………………………………….2.5.1

44

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)
(Luận Văn Thạc Sĩ) Vận Dụng Tính Chất Số Phức Vào Giải Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán (Phần Hình Học)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart