(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_sư_PHẠM

CHU THỊ Ô TÌNH

VẤN HỌC DÂN GIAN TRÊN VÙNG DẢI PHÍ’ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC sĩ

NGÔN NGỮ, VĂN nọc VÀ VĂN HÓA VTẸT NAM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠIHỌC.sựPHẠM

CHI THỊ VÔ TÌNH

VĂN HỌC DÂN GIAN TRÊN VÙNG DÁI PHŨ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN

Ngành: Van học Việt Nam

Mà số: 8.22. (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên 01.21

LUẬN VĂN THẠC sĩ

NGÔN NGỮ, VĂN nọc VÀ VĂN HÓA VTẸT NAM

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyen Hang Phương

LÒI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều ghi rò nguồn gốc; các số liệu và kết qua nghiên cứu nêu trong đề tài lã trung thực, khách quan và chưa có ai công bố trong bat cử công trinh nghiên cứu nào.

Thái Nguyên, tháng 10 năm (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng

Đất Phú Lương, Thái Nguyên 202Ị

TẤC GIẢ LUẬN VÀN

Chu Thị Vô l inh

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dần khoa học PGS.TS. Nguyền nằng Phương dà tận tình dạy bảo. hướng dần và giúp đờ lôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.

Tôi xin chân thành cam ưn Ban Giám hiệu; Ban chu nhiệm khoa Sau đại học trường Dại học Sư phạm – Dại học Thái Nguyên: (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên Ban chu nhiệm Khoa Ngừ Vãn cùng quỷ thầy, cô giáo trong Khoa Ngừ Vãn trực tiếp giảng dạy. giúp dờ tôi trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu khoa học.

Tôi xin chân thành cam cm ƯBND huyện Phú Lương, Phòng Vãn hóa và Thông lin huyện Phú Lương. Ban Quan lý đền DuồiiL… Câm cm các nghệ nhân, các ông bà. cò chủ. anh chị ở huyện Phú Lương, tiỉih Thái Nguyên – nliừng người dă giúp dờ tôi trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên quá trình điền dà. sưu tam tư liệu de hoàn thảnh luận vãn.

  • I.       ời cuối, tôi xin dược bảy tò lòng yêu thương và biết ơn sâu sac den gia

đinh, đồng nghiệp và bạn bè – nhùng người ctà tạo mọi điêu kiện giúp đờ lòi Irong quá trình học lập. nghiên cứu vã hoàn thành luận vãn.

Trong một thời gian có hạn. mặc dù ban ihân lỏi đà rai cổ gang nlumg do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu khoa (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên học nên không tránh khói nhùng hạn che. thiếu sót. Vì vậy. tôi rất mong nhận dược sự thông câm và những ý kiến đóng góp. chi bao cua các thầy, cô giáo./.

Thái Nguyền, tháng Kì năm 202 ì

Tác già luận vấn

Chu Thị Vô Tình

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐO AN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

MỜ DẦU

  • 2. Lịch sử (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái

Nguyên nghiên cứu

NỘI DUNG

Chưoiìg 1. MỘTSỎ VẢNBlU:illJNG-CƠSÔ TÌM 1I1ẼI: VĂN HỌC

DÂN GIAN Pill LƯƠNG, THÁI NGUYÊN

LI. ‘long quan về diều kiện ựr nhiên, dàn cư. kinh tế – xà (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên hội, vãn hóa vả truyền thống lịch sư huyện Phú Lương, Thái Nguyên

I. I. I. Điều kiện ựr nhiên

1.2.2……………………………………………………………………………………………….

Hiện trạng vãn học dân gian Phủ Lương. (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên Thái Nguyên

  • 1.2.4. Anh hường cùa vãn học dần gian đèn đời song vãn hóa tinh than cua

người dân Phú Lương, Thái Nguyên

Chưong 2. LOẠI HĨNH Tự sự DÂN GIAN TRÊN VÙNG DÁT PHI LƯƠNG, THÁI NGUYÊN

Lương, Thái Nguyên nghệ thuật tiêu biêu cùa truyền thuyết

2.2. Truyện cô tích trên vùng đất Phú Lương. Thái Nguyên

riêu kết

Chương 3. 65LOẠI HÌNH TRỮ TÌNH DÂN GIAN TRÊN VÙNG DÁT

PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN

  • 3.1.  Ca daơ trên vùng đất Phú (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng

Đất Phú Lương, Thái Nguyên Lương, Thái Nguyen

  • 3.2.1.  Các dạng thức hát Soọng Cô . 75 (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên

Tiêu kểl

KỀT LUẬN

TÀI LIEU TH.VM KHẢO

PHỤ LỤC

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên
(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Trên Vùng Đất Phú Lương, Thái Nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart