(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản - Vụ Bản (Nam Định)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản - Vụ Bản (Nam Định)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản - Vụ Bản (Nam Định)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản - Vụ Bản (Nam Định)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản - Vụ Bản (Nam Định)

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản - Vụ Bản (Nam Định)

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG.DẠI.HỌC.KHOA. HỌC

TRẢN Tin BÍCH LÊ

VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN VÙNG THIÊN BẢN-VỤ BẢN (NAM ĐỊNH)

LUẬN VĂN THẠC Sĩ

NGÔN NGŨ’, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC

TRÀN THỊ BÍCH LÊ

VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN VÙNG THIÊN BẢN-VỤ BẢN (NAM ĐỊNH)

Chuyên ngành: Ván hục Việt Nam Mã số: 8220121

LUẬN VĂN THẠC sĩ

NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM

Người hướng dần khoa học: PGS (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định) 1 s nGuYỀN thị huề

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng tôi. Các sò liệu trích dẫn đều có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quà nghiên cứu trong luận vãn đều trung thực và chưa từng được công bò ờ bàt kỳ công trình nào khác.

Thái Nguyên, tháng 5 năm 20 ỉ 9

Tác gia luận văn

Trân Thị Bích Lê

LỜI CẤM ON

Đố hoàn thảnh luận vãn thạc sĩ này. (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định) tác giả xin tràn trọng câm ơn Ban Giám hiệu. Khoa Sau đại học. Khoa Báo chi – Truyền thông và Vãn học. Trường Đại học Khoa học. Bại học Thái Nguyên và các Thầy, Cô giáo dà trực liếp giang dạy. giúp đờ trong suốt quá trinh học lập.

Bặc biệt, tác già xin dược bày tó lông biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn PGS TS Nguyền Thị Hu é đà luôn lận linh hướng dan. chi bao trong suốt thời (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định) gian tãc già nghiên cửu và hoãn thành luận vãn.

Cuối cùng, xin gừi lời cảm ơn den gia dinh, người thản, bạn bò và dà giúp đờ. động viên, lạo điều kiện đè lác giã hoàn thành luận vãn.

Thủi Nguyên, Tháng 5 năm 20 ỉ 9

Trần Thị Bích Le

<<<123>>>

DANH MỤC CẤC KỲ HIỆU, CẤC CHỮ VIÉT TÁT

GS

: Giáo sư

GS.TS

: Giáo sư (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam

PGS

: Phó giáo sư

PGS.TS

: Phó giáo sư Tiến sĩ

TS

: Tien sì

Nxb

: Nhả xuất bân

Nxb DHQGHN : Nxb Dại học quốc gia Hà Nội

<<<123>>>

NxbKĨĨXĨĨ

: Nxb Khoa học xã hội

Nxb GD

: Nxb Giáo dục

Nxb VH1T

: Nxb Vãn hóa thông tin

Nxb VHDT

: Nxb Vân hỏa dân lộc

MỤC LỤC

MỞ ĐÀU

NỘI DUNG

Chương I (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định) : TÔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VÀ NHỮNG VÁN ĐẺ I.Ý LUẬN LIÊN QUAN DLN DL TÀI

ì. ỉ. ỉ. Giới thiện khái quát về vùng Thiên Rãn-Vụ Rán (Nam Định)

ì.1.2. Tình hình nghiên cứu ve vãn học dân gian và vãn hóa dân gian vùng Thiền Ràn-Vụ Ràn (Nam Định)

  • 1.2. Nhùng vắn đồ lí luận liên (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian

Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định) quan đen đe tài

1.2.1……………………………………………………………………………………………………………

Vãn hóa dân gian và vãn học dân gian

ỉ.2.2. Lý thuyếl và khái niệm vùng ván hóa. vùng văn hóa châu thò Bae Bộ

Tiếu kết chương 1

Chương 2: VĂN HỌC DÀN GIAN VÙNG THIÊN BAN – vụ BÂN

  • 2.2.  Các the loại văn học dân gian vũng Thiên Bản- (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và

Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định) Vụ Bán

2.3. Đặc trưng vãn học dân gian vùng Thiên Bản-Vụ Bản

Tiều kết chương 2

Chương 3: VĂN HÓA DÂN GIAN VỪNG THIÊN BÁN – VỤ BÁN (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn

Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)

3.1……………………………………………………………………………………………………………..

Khái quát văn hóa dân gian vùng Thiên Bãn-Vụ Bán

3.2. Một số yếu tố vãn hóa dân gian vũng Thiên Băn-Vụ Băn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)
(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Và Văn Hóa Dân Gian Vùng Thiên Bản – Vụ Bản (Nam Định)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart