(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

98.000

Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠĨ HỌC sư PHẠM vũ DƯY HÙNG

NGHIÊN cứu XÁC ĐỊNH ĐÒNG THỜI HÀM LƯỢNG VÉT KẼM VÀ CADIMI TRONG LÁ CHÈ XANH TRÊN ĐỊA BÀN THẢI NGUYÊN BẢNG PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN

Chuyên ngành: Hóa phân tích Mà số: 60.44.01.18

LUẬN VĂN THẠC SỲ KHOA HỌC VẬT CHÁT

Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Thị Tú Anh

Thái Nguyên, năm 2016

LÒI CAM ĐOAN

Tòi (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan xin cam đoan đây là còng trình nghiên cứu của tòi. Các số liệu, kết quả nghiên cửu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bat cử công trình nào khác. Nếu sai tòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thái Nguyên, tháng 4 năm 20ỉ6

Tác già

Vũ Duy Hùng

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trinh học tập và thực hiện đề tài luân văn thạc sì. chuyên ngành Hóa phân tích. Khoa Hóa học (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, em đà nhận được sự ung hò. giúp đờ cùa các thầy cô giáo, các đồng nghiệp, bạn bê và gia đinh.

Đau tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đen TS. Dương Thị Tú Anh. cô đã tận tình hướng dần, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu đê em có thê hoàn thành luận vãn này.

Em xin bày tó lòng biết ơn chân (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan thành đến các thầy giáo, cô giáo Khoa Hóa học. các thầy cô trong Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đà giăng dạy. tạo diều kiện thuận lợi. giúp đờ em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Mặc dù đà có nhiều cố gắng, song do thời gian có hạn, khả năng nghiên cứu của bàn thân còn hạn chế. nên kết qua nghiên cứu có thê còn nhiều thiếu sót. Em rat mong (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von – Ampe Hòa Tan nhận được sự góp ý, chi bão của các thầy giáo, cô giáo, các bạn đong nghiệp.

Em xin chân thành câm ơn!

Thái Nguyên, tháng 04 nởm 2016

Tác giâ

Vũ Duy Hùng

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa phụ l.ừi cam đoan

Lời cam ơn

Mục lục

Danh mục các ki hiệu và chừ viết tẳt

Danh mục báng

Danh mục các hình (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan vi

Mớ đầu

Chirong 1. TONG QUAN

  • 1.3. Một (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi

Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan sô phương pháp phàn lích xác định vet kim loại nặng

  • 1.4.3 …………………………………………………………………………………………….

Nhược diêm cùa phưong pháp Von-Ampc hòa lan

  • 1.4.4 …………………………………………………………………………………………….

Một số loại diện cực thưởng trong phương pháp Von-Ampe hòa tan

  • 1.5. l ổng quan các nghiên cứu về các loại điện (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái

Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan cực biến lính và xác định hàm lượng các kim loại nặng trong chẽ xanh ờ trong nước vã trên thế giới

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan PHÁP NGHIÊN cửu

Chương 3. KÉT QUẢ NGHIÊN CỨƯ VẢ THÀO LUẬN

  • 3.2. Nghiên cửu đặc tinh điện hóa của điện cực Lâm việc (B1F (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan CNTPE)

3.3. Nghiên cứu. lựa chọn các điểu kiện tối ưu cho phép ghi đo xác định đồng thời Zn(II) và Cd(II)

  • 3.3.1. Nghiên cứu lưa chọn (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng

Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan thời gian sục khí N, đuôi 0X1 hòa tan

  • 3.4. Đánh giá độ dũng, độ lặp của phép đo. giói (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan hạn phát hiện và giới hạn định lượng cùa

phương pháp

3 .4.2. Đánh giá độ Lặp của phép đo

  • 3.5.2. Lây và bão quán mau (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng

Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan trước khi phần lích

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÀO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan
(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Vết Kẽm Và Cadimi Trong Lá Chè Xanh Trên Địa Bàn Thái Nguyên Bằng Phương Pháp Von- Ampe Hòa Tan
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart