(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO


VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ


Là Thị Lan Anh

XẤC ĐỊNH KHÁ NĂNG PHÂN GIẢI MUÔI MẠT CỦA CÁC CHỦNG Vi khuân lACTOHACILLUS PHÂN LẠP TÙ’ HỆ TIÊU HÓA C ỦA NGƯỜI

BỢ GIÁO DỤC

VÀ DÀO TẠO


LUẬN VĂN THẠC sì: SINH HỌC’ TH ực NGHIỆM

VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC

VÀ (‘ỎNG NGHÊ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Là Thị Lan Anh

XẤC ĐỊNH KHÁ NĂNG PHÂN (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người GIÃI MUÔI MẶT CỦA CẤC CIIÚNG VIKIIUẲN LACTOBACILLUS PHÂN LẠP TỨ IIẸ TIÊU HỎA CỦA NGUÔI

Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm

Mã số :           8420114

LUẬN VĂN THẠC sì: SINH HỌC I Hực NGHIỆM

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: TS. Nguyen Thị Tuyèt Nhung

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan dề tài:“ Xác định khả năng phân giãi muối mật của chủng vi khuan Lactobacillus phân lập từ hệ tiêu hóa của người” là do tôi trực (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người tiếp thực hiện dưới sự hướng dần cúa TS. Nguyền Thị Tuyết Nhung. So liệu và kết qua nghiên cứu trong khóa luận hoàn toàn chính xác, trung thực. Mọi thông tin nội dung tham khao trong báo cáo đểu được trích dần rõ ràng tên tác giả, tên còng trình, thời gian, dịa diem và nguồn gốc.

rỏi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này!

I là Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Học viên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người Là Thị Lan Anh

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh thực hiện đề lài nghiên cứu em đã được sự hướng dần và giúp đờ rất nhiều cùa thầy cô và bạn bè đê hoàn thành đề tài.

Em xin gửi lời câm ơn chân thành vã sâu sac nhất lới TS. Nguyền Thị Tuyết Nhung – người dã trực tiếp hướng dần nhiệt tinh, giãi dáp kịp thời các thác mác và truyền đạt nhừng kinh nghiệm quỷ báu cho cm trong suốt thời gian thực hiện đề (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người lài nghiên cứu này.

Em cùng xin dược gửi lời câm ơn tới thầy giáo Đồng Vãn Quyên, trường phông Vi sinh phản tử. các anh chị Vũ Thị Hiền,Trần Xuân ỉhạch. I lã Thị Ihu. Nguyen Ihị Hoa. Bùi Thị Dương, Nguyen Dinh Duy trong phòng Vi sinh phàn lư đà nhiệt linh giúp đờ em trong các thi nghiệm khi gặp những khó khăn và cùng truyền đạt cho em nhùng kinh nghiệm quý giá trong công lác nghiên cứu Sinh học. (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người

Em xin gữi lời câm ơn sâu sac Lới Lal cả thầy cô giáo, giáng viên và cán bộ nhân viên Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đà lạo diet! kiện, hướng dan. chi bao tận linh giúp em có lượng kiên ihức cơ bân nhất định de hoàn thành các môn học cùng như dề tài luận vãn này.

Xin cam ơn gia đình đà động vicn, là hậu phương vừng chác giúp em (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người có động lực học tập.

Cuối củng xin cảm om tất cá bạn bè dà bên cạnh, củng nhau học lập vã giúp dờ em Lrong suốt quá trình học lập cũng như hoàn thành de tải luận vãn.

Em xin chân thành cam em’

Lã Thị Lan Anh

<<<123>>>

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẢT

Ký hiệu

Giải thích chữ viết tát

WHO

World Health Organization – Tổ chức y te The giới

LAB

Vi khuân sinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng —Phân _ Giải Muôi Mật C ủa Chủnơ Vi Khuân Lactobacillus—-

BSH

Bile salts hydrolase- Enzym thủy phân muối mật

5. aureus

Staphylococcus aureus

Realtime Polymerase Chain Reaction – phán ứng

RT-PCR

chuỗi polymerase thời gian thực

Pox

Pyruvate oxidase

Lox

Lactate oxidase

Nox

NADH oxidase

SE

Staphylococcal enterotoxin

De novo

Tông hợp mới

MRS

De Man. Rogosa & Sharpe

HRP

Horseradish peroxidase

TMB

3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuân Lactobacillus Phân Lập Ti’r HÂ

SGC

Sodium Glycocholatc

SGDC

Sodium Glycodcoxycholatc

STC

Sodium Taurocholate

STDC

Sodiu m Ì aurodeoxycholate

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Pha loãng H2O2 theo nồng độ khác nhau

Bàng 2.2. Trinh lự mồi sử dụng để khuếch đại các gcn bsh

Bàng 3.1. Giá trị do ODíứOnmvà hàm lượng ĩĩ?O2 có trong dịch (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người nuôi

Bâng 3.2. Tỷ lệ sống sót sau khi ú trong môi trường pĩl thắp của các chúng vi khuẩn đà chọn lọc so với đối chứng

Bang 3.3. Tỷ lệ sông SÓI cua các chung vi khuân sau 3 giờ u trong môi trường có bo sung muối mật

Bang 3.4. Kct quà đo nồng độ DNA cua các mẫu

Bảng 3.5. Kel quả so sánh với các trinh tự (Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người 16S dà dược công bo trên ngân hàng gen (NCBI) của Lac.VFF. -04. Lac.VFF -08 vả 1 .ac.VTF -14……………………………………………………………………56

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người
(Luận Văn Thạc Sĩ) Xác Định Khả Năng Phân Giải Muối Mật Của Chủng Vi Khuẩn Lactobacillus Phân Lập Từ Hệ Tiêu Hóa Của Người
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart