Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Add your review

197.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

197.000

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUÂN TRỊ KINH DOANH

NGUYÊN DIỆU THỦY

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUÉ TẠI cục THUÉ TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

Chuyên ngành: Quàn lý kinh tế

Thái Nguyên – 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUÂN TRỊ KINH DOANH

NGUYÊN DIỆU THỦY

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUÉ TẠI cục THUÉ TỈNH VĨNH PHÚC

Chuyên ngành: Quàn lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VÀN THẠC SỶ KINH TÉ

Người hưứng dẫn khoa học: TS. vũ BÁ THẺ

Thái Nguyên – Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm

tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 2013

LÒ1 CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan nội dung của Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm túc của riêng tôi. Các so liệu, báo cáo và thông tin trong đe tài là trung thực và dược tong hợp từ những nguồn thòng tin có thực với mức độ tin cậy cao. Đồng thời, kết quá nghiên cứu từ còng trinh này chưa được còng bố trong bất kỳ công trinh nào khác.

Tác giã

Nguyễn Diệu Thúy

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc LỜI CẮM ƠN

tốt nghiệp

hướng dần. quan tâm. giúp đờ bạn bè. dong nghiệp và gia đinh.

Cô giáo,


nhất :

 • –  Ban Giám hiệu. Phòng Đào tạo Sau đại học và các Thay. Cô giáo của Trường Đại học Kinh tế và Quán trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) đà tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đờ tòi trong quá trinh học tập và hoàn thành luận văn tot nghiệp.

 • –  TS.VŨ Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Bá Thê – người đà trực tiếp hướng dẫn. giúp đờ tận tinh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhắt dê tôi hoàn thành luận văn tot nghiệp.

 • –  Bạn bè. đồng nghiệp và gia đinh đà luôn quan tâm. chia sẻ, động viên tòi trong suốt thời gian thực hiện luận vãn.

Tác giã

Nguyễn Diệu Thúy

-MỤC Lục

Trang

Lời cam đoan

Lời câm ơn

Mục lục

Danh mục các báng Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Danh mục các sơ đồ

LỜI MỜ ĐÀU

Chương 1: co SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN CÙA CÔNG TÁC THANH TRA, KIÊM TRA THUÊ

 • 1.1.  Cơ sớ lý luận Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm

tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc của còng tác thanh tra, kiêm tra thuế

 • 1.2.2.  Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai còng tác thanh tra. kiêm tra

thuế cùa một số nước trên the giới

 • 1.2.3.  Klià năng vận dụng kinh nghiệm cùa một so nước trên the giới vào hoạt

động thanh tra. kiêm tra thuế cùa Việt Nam nói chung và Cục thuế tinh Vĩnh Phúc nói riêng

IV Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

 • 1.3. Một sổ quan điểm và chinh sách của Đãng về cóng tác thanh tra. kiêm

tra thuế

Chương 2: PHƯƠNG Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc PHÁP NGHIÊN CÚƯ

 • 2.3.2.  Loại hình doanh nghiệp Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh

tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Chương 3: THựC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA. KIẺM TRA THI É TẠI

CỤC THI É TỈNH VĨNH PHÚC

 • 3.1. Đặc diêm kinh te – xã hội và tô chức bộ máy Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn Sổ hóa bởi Trung tâm Học liệu                       lit t p://www. Irc-tnuạ edu. vn.

thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cùa Cục thuế tình

Vinh Phúc.. 42

 • 3.1.1.  Đặc diêm kinh tế – xà hội của tinh Vĩnh Phúc…………………………………….42

 • 3.1.2.  Tổ chức bộ máy của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc…………………………………….44

Sổ hóa bởi Trung tâm Học liệu

lit t p://www. Irc-tnuạ edu. vn.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Loài Cây Dược Liệu Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Nà Hẩu Tỉnh Yên Bái
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cuoc doi cua pi yann martel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu quy trình sản xuất trà hòa tan từ đinh lăng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
De thi thu thpt quoc gia mon gdcd
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập trung tâm nghiên cứu đào tạo cán bộ tư vấn tài chính kế toán thuế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart