(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

55.000

Category:

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

fff

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

fff

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

fff

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

fff

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

fff

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

DONG DO

UNIVERSITY

ĐOÀN KIM BÌNH

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CĂN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN ĐẠI LỘC, TÌNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN LÝ KINH TẾ

HÀ NỘI 2022

BỘ GĨÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÒNG ĐÒ

DONG DO


UNIVERSITY

Be International


ĐOÀN KIM BỈNH

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CĂN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN ĐẠI LỘC, TÌNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Ngành: Quán lý kinh tế

Mã số: 8340410

Người hướng dãn khoa (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam học: PGS.TS. Lê Ngọc Tòng

HÀ NỘI 2022

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÀM ƠN

DANH MỤC CHÙ’ VIẾT TÁT

DANH MỤC Sơ ĐỒ. BÀNG BIẼƯ

LỜI MỞ ĐẦU

 • 6.  Những đóng (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức

huyện đại lộc, tỉnh quảng nam góp mới cùa luận vãn

CHƯƠNG 1

Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGỦ CÁN BỘ, CÒNG CHỨC……………………………………’

1 .ỉ.ỉ Khới quát về động lực làm việc và tạo động lực làm việc

 • 1.1.2 (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh

quảng nam Tọo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức

ỉ.2.1 Xác định nhu cáu

 • 1.3  Các nhân tô ảnh hướng đẽn (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam tạo động lực cho cán bộ, công chức …. 29

 • 1.4  Kinh nghiệm tạo động lực làm việc của người lao động cúa một sô địa phương

và bài học rút ra

1.4.1. Kinh nghiệm vẽ tợo dộng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức ớ quận Hoàng

Mai, Thành phõ Hà Nội

í.4.2. Kinh nghiệm vẽ tợo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức ờ (Luận văn thạc sỹ) Tạo

động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam thành phó Đà

Nằng

 • 1.4.3. Kinh nghiệm vẽ tạo dộng lực làm việc cho dội ngũ cán bộ. công chức ở quận Lê Chân.

Thành phô Hãi Phòng

ỉ.4.3 Một sõ bãi học kinh nghiệm vẽ công tác tợo dộng lực làm việc cho đội ngũ CBCC tại huyện Đại Lộc, Quàng Nam

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam CÁN BỘ CÔNG CHỨC HƯYỆN ĐẠI LỘC, TĨNH QUÁNG NAM

 • 2.2  Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức

huyện Đại Lộc

 • 2.2.1 Tọo dộng lực thông qua chính sách tài chính45 (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Tợo dộng lực làm việc thông qua chính sách môi trưởng làm việc

Tạo dộng lực làm việc thông qua chính sách băn chát công việc

Tạo dộng lực làm việc thông qua công tác dào tạo. bôi dường cán bộ

 • 2.3 Đánh giá chung về tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức huyện (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Đại Lộc ……………………………………………………………………………………….’

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG Lực LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN ĐẠI LỘC

 • 3.1 Định hướng tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức của huyện Đại Lộc trong

thời gian tới

 • 3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan điềm định hướng (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

 • 3.2  Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức của huyện Đại LỘC….77

3.2.3. Nhóm giãi pháp hoàn thiện chính sách về bàn chát công việc (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng sõ liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa hề được sử dụng đẽ bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đờ cho việc hoàn thành luận văn đã được (Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam ghi trong lời càm 0*n. Các thông tin và tài liệu trinh bày trong luận văn đã được ghi rò nguồn gốc.

Tác giã luận văn

Đoàn Kim Bình

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam
(Luận văn thạc sỹ) Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện đại lộc, tỉnh quảng nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart