luận văn thơ tình của exenhin

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

luận văn thơ tình của exenhin

luận văn thơ tình của exenhin

fff

luận văn thơ tình của exenhin

fff

luận văn thơ tình của exenhin

fff

luận văn thơ tình của exenhin

fff

luận văn thơ tình của exenhin

fff

luận văn thơ tình của exenhin

fff

li

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VÃN

BỌ MÔN NGỮ VĂN

NGUYÊN THỊ TẢN THƯ MSSV: 6075458

Đề tời:

THƠ TÌNH CỦA EXENHIN

Luận vàn tốt nghiệp (1ụi học Ngành Ngữ vờn – Khóa: 2007 – 2011

Cán bộ hướng dần: Th.s. TRẤN VÃN THỊNH

Cần Tho-tháng 5-2011

PHẦN MỞ ĐẲƯ

  • 1. Lý do chọn đề tài luận văn thơ tình của exenhin

Excnhin là 1 trong nhừng nhả thư liêu biêu chư “the ky bạc của thi ca Nga" vào thê ký XX. suôt cuộc dời ông sông hét minh cho thơ ca. Ong xuât thân trong I gia dinh nòng dàn. có tuồi thơ sống êm dem nơi dong quê thơ mộng và lãng mạn bẽn những cánh đông lúa mạch. Chinh bà ngoại là người khơi gợi nhưng cam xúc đe Excnhin viẽl nên những trang thơ dâu tiên. Có lẽ môi trường sông gãn bó với luận văn thơ tình của exenhin thiên nhiên vả tình thương võ bò cua ông bà ngoại đà góp phàn lạo nen chát trừ lình làng mạn trưng thư ông.

F.xenhin dược xem như một vị chúa tê của làng quê. của thiên nhiên Nga. Tên tuồi cùa ông có lè chi đứng sau mật tròi Puskin trưng nen thi ca cua nước này. Blưk đà gọi ông lả “nhã thơ của thiên nhiên". Đa sô những tác phàm của ông dêu chan chứa một linh cám chân thành và thiel tha luận văn thơ tình của exenhin gắn bó với thiên nhiên, con người, với quẽ hương, dàt nước. Cũng chính những tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lãng, dôi khi vô vập mà chân thành đà chinh phục trái tim cùa biết bao độc già. và ông đà trờ thành một nhà thơ làng mạn nổi tiêng. Exenhin là một nhà thơ làng mạn. bẽn cạnh máng thơ viết về quê hương, đất nước, thiên nhiên thi mãng thơ viết ve tinh yêu đòi lứa cũng chiếm một phân không nhò luận văn thơ tình của exenhin trong sự nghiệp thơ ca đo sộ của óng. Tình yêu trong thơ óng được thè hiện dày dù mâu săc, cung bậc và ông dã có những khám phá rât dộc dáo.

Tinh yêu là đề tâi muôn thưở cùa thơ ca. và cũng không ai biết tình yêu có từ khi nào. Nhưng bat kỳ thời đại nào. bất kỳ ở đâu. nơi nào có con ngtrời thì nơi đó có tinh yêu xuât hiên. Tinh yêu đòi lửa cùng thiêng liêng, màu luận văn thơ tình của exenhin nhiệm như bao tinh yêu khác, nhưng nó cũng rất khó lý giãi. Có nhiêu ngirời cho rang tình yêu lả không có lý do cụ thè chi dơn gian là sự hòa họp cua hai trái lim. hai tàm hôn. Tinh yêu không cứ hình khôi nhưng nó lại có sức mạnh võ biên có thê làm thay dôi mọi thứ. Tình yêu không cứ irọng lượng, không thè cân, đo. dưng, diêm được nhung nứ lại cứ râl nhiêu hương vị và màu sảc luận văn thơ tình của exenhin khác nhau, cứ lè vi thê lình yêu là đe lài nứi mài không chán, là nguồn cam xúc khơi hoài không cạn. vã tữ xưa den nay dã có biết bao nhà vãn. nhã thơ viết vê nó như Lev lưlstưy. Puskin… Excnhin cùng không ngoại lệ. đen với nhừng vãn thơ viẽl vè tinh yêu của ông chủng ta câm nhận dược tinh yêu mang dậm một dâu ân ràt riêng, rãi đực đáo. Chinh vì thê người viết chọn đẽ lài “Thơ luận văn thơ tình của exenhin linh cua Excnhin” đẽ làm luận vãn tot nghiệp. Rên cạnh dó người viết chọn dè tài này không chi do thơ tình yêu có vị trí quan trọng trưng sự nghiệp sáng tác cua Excnhin mà õng còn là nhà thơ có đóng góp lởn lao cho nên vãn học nhân loại.

  • 2. Lịch sử vấn dề

Thơ X. Lxcnliin bat đâu được tuyên dịch sang tiêng việt lừ nhùng năm 1960. và đèn năm 1995 thì dã có gân 100 bài thơ dược dịch và in trong luận văn thơ tình của exenhin hai tuyên tập thơ Excnhỉn. Trưng suốt quá trinh thơ Excnhin được dịch và giới thiệu ơ Việt Nam. trẽn báo chí cũng lan lượt xuất hiện một số bài phê binh về Thơ Exenhin có thề điểm qua một sỏ như sau:

Nhàn kỳ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ X. Exenhin, dịch giã Thúy Toàn dã chu biên tuyên tập các lác phàm cùa Exenhin vã in trong lập “Thư Exenhin” – Nhà xuất ban vàn hực Hà Nội. 1995. Trưng tuyên luận văn thơ tình của exenhin tập này Thúy Toàn có bãi giới ihiộu về tiêu sứ vả những sáng tác chính của Exenhin. Bẽn cạnh dó dịch giã Thúy Toàn cũng có lặp họp và giới thiệu mội sữ nhận xcl cua các nhà van Nga VC ihư cua Excnhin, Irưng dó cỏ nhận xét của nhã vãn ĩ.. I.êônôp: "Tài năng vang dội của Exenhin cho thày có một diện lích sáng lạo lớn lao. lõi lin ráng X. Excnhin còn có thê làm nhiêu hon nữa….”. [13 luận văn thơ tình của exenhin : tr 249]

Trong bãi viết của Trang Thanh trong quyển “Truyện kể về các nhã vãn thế giới” -Nhã xuất ban Giáo dục dư Nguyệt Minh (chú bicn). cùng có giói (hiệu VC liêu sù và sự nghiệp sáng tác của Exenhin. Bèn cạnh dó Trang Thanh côn giới thiệu một sò nội dung chu yếu Irưng thư irir linh cùa Excnhin và nói ve nhùng bán khưàn. Irán Irư của Exenhin cho vận mệnh của dàt nước: “Ca ngợi cuộc Cách luận văn thơ tình của exenhin mạng tháng Mười vã vai trô của nông dãn trong lịch sử. nhưng Exenhin cũng bài tò trong thơ mình nổi lo âu về sự thành thị hóa nông thôn theo đà phái triền cua kỳ ihuật” [6; Ir 641

Trưng bài viết “Que hương Irưng thơ Excnhin” cũa Nguyên Hai llà được in trong quyên “Vãn học Nga sự thật và cái đẹp” Nhà xuàt băn Giáo dục. 2002. Nguyễn Hãi Hà đà có nhừng nhận xét về đẽ lài tinh yêu quê luận văn thơ tình của exenhin hương trong thơ trừ tình cua Exenhin. Tuy bài viêt chi dừng lại ỡ mức sơ lược khái quát chưa đi vào phàn tích sâu van để. tuy nhiên đây là bài viet rat thiết thực về hình ảnh nước Nga đirợc thẻ hiện trong thơ cùa Exenhin.

“Exenhin nhìn từ phương Đòng” đăng trên báo Văn nghệ ngây 16’12’1989. được in trong quyên: “Từ cái nhìn văn hóa” – Nhà xuàt ban Văn hóa dãn tộc Hà Nội, xuất ban năm 1999. luận văn thơ tình của exenhin Có một sò nhận xét vê nội dung triêi hực mang đậm chát phương Đông trong ihơ Exenhin. Dông thời, tác gia bâi viết còn đưa ra một sô luận diêm bàn vè môi quan hệ giữa thiên nhiên vã con người trong thơ Exenhin. cũng như trong thơ ca phương Dông.

Trong quyên "Chân dung vân hực” cua nhiêu tác gia do Vương Trí Nhàn (tuycn chọn) Nhã xuât bân hội nhà vãn Há Nội. 2000. Trong bãi viêt của ĩ. Erenbua luận văn thơ tình của exenhin vê Excnhin do Vương Tri Nhân dịch cứ nhặn xót vẽ ihơ Excnhin: “Dặc trưng cho giọng thơExenhin là một nòi buôn sảu lãng: thứ thơ dó không phái lã của riêng thời dại nó ra đời. mặc dù nhiều bài viết vẽ ihời đại ấy…” [8; Ir 2881. Hay là "Thơ Lxcnhin dịu dàng, rât có tinh người: ỡ dày. người ta không thày sự khãc nghiệt, sự lạnh lẽo vê tình cảm.“[8: tr 291J

Trong quyên luận văn thơ tình của exenhin “ĩ.Ịch sữ vãn học Xô viết” (quyên I, tập I) do nhóm tác giã Nguyên Kim Dinh. Hoàng Ngực Hiên. Huy Liên (biên soạn) – Nhà xuất ban Dại hực vã Trung học chuyên nghiệp Hã Nội. 1982. Có viêt vê Exenhin vã có nói vé dê tài trung lâm Irong thơ trữ lình cùa Excnhin trước và sau cách mạng. Dõng ihời có nêu một sò nhận định vẻ thơ ông: “Thơ trữ tinh của Exenhin mớ dưỡng luận văn thơ tình của exenhin cho loại thơ ca di vào sự phân lích chiêu sâu lãm lý cùa quá trình hình thành nhân cách mới” [1; tr 1141. Bên cạnh dó thì bài vièt nãy cũng có nói vê sự dãn vặt ngay trong chinh con người Exenhỉn “…là quá trinh đau khô với bao nhiêu dần vặt cùa nhà thơ muon dứl bo những mối liên hệ với nước Nga cũ (nghèo hèn) đẻ đi đến với cách mạng vả cuộc sống mới” [1; trill ]

Trong luận văn thơ tình của exenhin còng trinh của Vũ Tien Quỳnh "Maxim Gorki – Essenin – Aitmatov – Ostrovski" – Nhà xuât bán Văn nghệ TP HCM. 1995 cỏ bài viết cùa Nguyên An vê Exenhin. Trong bài viết này có nói sơ lược về tiêu sử và con đirờng đen với thơ ca của Exenhin. Bẽn cạnh đó bâi viêt còn binh luận sơ vê các tập thơ cùa ông và đê cập đèn sự mâu thuần trong tâm hỏn Exenhin: “Cách mạng tháng Mtrới nỏ ra Exenhin nhiệt tinh chào đón luận văn thơ tình của exenhin , tuy trong lòng còn chút nôi tiếc lỏi sòng binh lặng cùa nòng thôn Nga cũ với mọi tập tục. lè thói cô xưa”[9; tr 47].

"Bãi giăng vãn hoc Nga thế kỷ XX"- 2005 của Tran Thị Nâu có bãi nói về tiêu sừ, nòi dung và dặc diêm thơ trử tinh cùa Exenhin. Ngoài ra còn nói vẽ ý nghĩa cùa những sáng tác của ông. Tuy có ngan gọn nhưng bải viết đã giới thiệu đầy đũ nội dung chính luận văn thơ tình của exenhin của thơ trữ tinh, mà đặc biệt là mãng thơ tình yêu của Exenhin. Qua đó người viêt hiêu thêm vẻ hĩnh anh cùng như đặc diêm thơ tình cùa Exenhin.

Exenhin còn dươc giới thiệu trong quyển “Văn học Nga trong nhà trường” – Nhã xuất băn Giáo dục. Hã Thị Hòa có bài viết về hình tượng cây bạch dương: “Exenhin là thi sì cuối củng cùa lãng quê Nga và Exenhin củng là thi sĩ cùa bạch dương Nga” [4: luận văn thơ tình của exenhin tr 176]. Bên cạnh đó bài viết còn nói đen phong cách ngôn ngữ thơ Exenhin “Đỏ là sự gián di, súc tích trong từng từ ngữ. hài hòa trong hĩnh anh. sự uyên chuyên đay sức ngân rung trong âm điệu và sự rõ ràng mạch lạc trong căm xúc” [4: tr 176]. Đày là bài viết rất đặc săc về hĩnh tượng cây bạch dương và đã ít nhiều cho thấy được câm xúc chân thành, trong sáng và sâu lang trong thơ luận văn thơ tình của exenhin tinh của Exenhin.

Tóm lại. có thê nói đề tãi thơ tình của Exenhin đối với các nhà nghiên cứu về Exenhin ở Nga không phải là mới. Tuy nhiên qua việc lược thào các công trinh nghiên cứu. một số bài viết cùa các dịch già. các nhà lý luận phê binh và các nhà nghiên cửu. Chúng tòi thấy rang đe tài về thơ tinh của Exenhin đen nay vần chưa có còng trinh não nghiên cứu thật hoàn hao. sâu săc, có hệ luận văn thơ tình của exenhin thòng và mang tâm vóc cùa một còng trinh nghiên cứu. Thêm vào đó so lượng của các bài viết giới thiệu về Exenhin không phái là nhiêu. Dù vậy. các bài giới thiệu trên cùng dã cung cấp cho chúng tôi rât nhiêu thông tin quý báo đê từ đó chúng tỏi có cách tiếp cận. và có hưởng đi đúng trong quá trình thực hiên đẻ tâi này.

  • 3. Mục đích nghiên cứu

Exenhin đã đê lại một sự nghiệp văn chương dồ sộ và những tác luận văn thơ tình của exenhin phàm cùa Exenhin đã được nhiêu nhà nghiên cứu quan tâm. họ nghiên cứu ở nhiêu khuỷa cạnh khác nhau. Từ những công trình nghiên cứu đó mà đà có nhiêu phát hiện độc đáo. mới mẽ ve thơ cũng như hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của ỏng. Qua đó ta có cái nhìn toàn diện và sâu sác hơn vê nội dung thơ, cùng như những dóng góp lớn lao của Exenhin trong nen thơ ca nước Nga nói riêng và của cã the luận văn thơ tình của exenhin giới nói chung.

Người viết đi vào triển khai dề tài này nhăm mục đích tim hiểu một số yếu tố chung về thời đại. cuộc đỡi và sự nghiệp sáng tác của Exenhin đẻ góp phân hiểu rõ hơn màng thơ tình của õng. Ngoài ra người viêt thực hiện dè tại này còn nhăm mục đích tim hiểu về nội dung thơ tình cúa Exenhin cụ thẻ là những quan niệm, những cành huống cùng các tàm trạng, câm xúc khác nhau trong thơ tinh cùa Exenhin luận văn thơ tình của exenhin . Bên cạnh đó người viết còn di vào tìm hiêu một số biện pháp nghê thuật trong thơ tình cùa Exenhin như ngôn từ thơ. hình txrợng thơ. không gian và thời gian nghệ thuật cùng một sò biện pháp nghệ thuật khác.

  • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Thơ cùa Exenhin thi có nhiều vấn dể cằn nghiên cứu nhưng dối với dể tài này ngirời viết chi đi vào tim hiểu đoi tirợng chinh lã "Thơ tinh của Exenhin". Do số lượng thơ tinh luận văn thơ tình của exenhin cũa Exenhin rat nhiều mà thời gian thi có giới hạn nhắt định, nên ngirời viết không thê khảo sát hết tât cá các bãi thơ tinh cùa ỏng mà chi chọn ra một sô tác phâm tiêu biêu như : Đừng đừng bẽn cửa so, Em đà khóc, Em ra đì. Ra khói giấc mơ, Ngày trôi qua, Đang dằn íủỉ hoàng hôn. Ngọn lưa màu xanh. Hát về một thời du đàng. Em yêu ƠI hày ngoi lại ke bên. Anh buồn rầu luận văn thơ tình của exenhin ngôi ngâm nhìn em, Em đừng lạnh nhạt làm khô anh. Em giàn dị như là tất cá, Cô hàng nước. Bủng tiếng Ba-tư. Sagane. Hôn giông nhà thơ, -ỉăt em bừng ngọn lừa. Em nhớ thuộc điêu này, Em đẹp lăm Ba-tư. Làm thi sĩ. Đôi bàn tay em. Tại vì dâu. Cơn gió nhẹ. Đừng nhìn như trách móc. Đừng dot lại lần sau, Không cam chịu… Đây là những tác luận văn thơ tình của exenhin phàm nổi tiếng của Exenhin đong thời những tác phàm này cùng thê hiện rõ những cung bậc cám xúc trong tình yêu cua tác giã. Bẽn cạnh đó thì ngirời viết còn mở rộng khảo sát thèm một so bài thơ khác của Exenhin và cùa các tác giá khác nhăm lãm nòi bật nét dặc trưng cùa thơ tinh Exenhin.

Do điều kiện thời gian không cho phép vả trong khuôn khô cũa một luận vãn còn hạn hẹp nên người vièt chi di vào tìm hiểu vê nội dung luận văn thơ tình của exenhin và một sô biện pháp nghệ thuật trong thơ tình của Exenhin.

  • 5. Phương pháp nghiên cứu

Đi vào triển khai dề tài này người viết luôn tìm hiểu, lựa chọn những phương pháp nghiên cứu thuận tiện trong quá trình làm luận văn. đê bải nghiên cứu có tinh khoa học hơn. Nghiên cứu trước hét là phải có dinh hướng, tim sức hấp dân cùa đè tâi và tìm hiểu các van đe có liên quan trong quá trinh nghiên círu.

Phương pháp nghiên cứu luận văn thơ tình của exenhin chính là phân tích tông hợp. bẽn cạnh đó còn vận dụng thao tác so sánh đối chiếu giừa các tác phàm một cách khoa học dẻ có thè phàn tích vã đánh giá cái hay cùa tác phầni. củng như phát hiện được những khám phá mới mé và những cung bậc căm xúc khác nhau được thê hiện trong thơ tình của Exenhin.

Ngoải ra ngtrời viết cỏn tiến hành khảo sát thong kê. sưu tầm tải liệu và cãc dử liêu dè thuận tiện cho quá trình luận văn thơ tình của exenhin nghiên cứu đê tài. Từ đó. người viêt có cái nhìn tòng quát về còng việc mình lãm. trên cơ sở đó hiểu biết thêm về các cõng trinh nghiên cứu có liên quan den đề tài cùa các nhà nghiên cứu và phê binh trước đỏ. Do thời gian cỏ hạn nên người viết không thê khảo sát het tat cã cãc tác phẩm của Exenhin mã chi kháo sát các tác phâm mà người viết dã chọn.

PHẢN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

MỌT SÓ VẤN luận văn thơ tình của exenhin ĐẺ VÈ THỜI ĐẠI, TÁC GIA VÀ TÁC PHẢM

1.1 Nước Nga trước và sau Cách mạng tháng Mười

1.1.1 Nước Nga trước Cách mạng tháng Mười

Trong những năm cuối thế kỷ XIX đâu thế kỹ XX tinh hình nirớc Nga và thế giới có nhiêu biên động muôn vàn khó khẫn, phúc tạp. Trước Cách mạng tháng Mười nước Nga chim ngập trong dỏng to của các biến cố xà hòi. Chien tranh xảy ra liên miên từ nòng thôn đèn thành thị và đặc biệt là mâu luận văn thơ tình của exenhin thuân trong xà hội ngày càng gaỵ gắt. Giai cấp thống tri ra sức bóc lột, đời sống của nhân dàn lao động vô củng cực khô và dần đen cãc cuộc đau tranh cùa nhân dân.

Năm 1825 – 1861 thời ki quý tộc, do quý tộc yêu nước, tiến bộ lănh đạo.

Năm 1861 – 1895 thời kì tri thức binh dân. Nga hoàng Aleksandr II thực hiện cuộc cái cách nòng nò, chu nghĩa tư ban Nga phát triẻn nhanh chóng. luận văn thơ tình của exenhin

Đen cuối the kỹ XIX. đầu the ký XX. cũng như các mrớc Tây Ầu khác, đe quốc Nga cũng chuyên sang giai đoạn dè quòc chù nghĩa. Tuy nhiên, sự phát triên nhanh chóng nhtmg muộn màng của chủ nghĩa tir băn Nga không thè thay đỏi 1 thực tê là nước Nga vân là 1 nước nòng nghiệp với môi quan hệ sán xuất phong kiên lạc hậu. Địa chủ bóc lột nóng dân het sức nặng nề và tàn bạo. nhất lã che độ luận văn thơ tình của exenhin lao dịch. Trinh độ săn xuất nòng nghiệp lạc hậu do đó nàng suất thắp, nạn mất múa và đói kém xây ra thường xuyên. Mâu thuần giữa các giai câp. tâng lớp trong xã hội diên ra gay găt.

Nãm 1903. đãng Còng nhân xã hội dân chủ Nga đtrợc thành lập do Lênin đứng đầu. Từ đó giai cấp vỏ san Nga đã có chinh dang là đang Bolshevick dtrới sự lãnh đạo của Lẽnin.

Năm 1905 Giai cấp vô sán Nga đã luận văn thơ tình của exenhin ti KhoThuVien. com

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “luận văn thơ tình của exenhin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp thực trạng về kênh phân phối tại công ty xnk rượu vinapol
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Điều khiển vectơ tựa từ thông stato động cơ không đồng bộ ba pha
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Bảo vệ Rơ le (Nghề Thí nghiệm điện Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu vở luyện viết chính tả lớp 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
luận văn thơ tình của exenhin
luận văn thơ tình của exenhin
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart