Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

54.000

Category:

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf

fff

CAO TẠĨ CÔNG TY CÒ PHẤN DỊCH vụ TRựC TUYẾN FPT

LUẬN VAN THẠC sĩ QUÁN TRỊ KINH DOANH

Hà Nội, nám 2013

8676

LV . ThS DIIKTỌD


Ì ;•! • UA.Í HỌC KINH TÉ QLỎC DÂN

NGUYỄN THỊ 1HỦÌ

THU HÚT VÀ DUY TRÌ LAO ĐỘNG CHÁT LU

TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TE QƯOC DÂN

DAI HỌC KTQD Ị n THÔNG TIN THƯ VIỆN •>HÕNG LUẬN ÁN ■ Tư L1ỆL

NGUYỄN THỊ THỦY

THƯ HÚT VÀ DUY TRÌ LAO DỘNG CHÁT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf TY CỎ PHÀN DỊCH vụ I RỤC

TUYẾN FPT

Chuyên nghành: Quan trị nhân lực MS: 6034.70

THS M

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẤN TRỊ KINH DOANH

NGƯƠI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: NGƯYÊN NAM PHƯƠNG

Hà Nội, nãm 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Nguyền Thị 1 huy

Mă sinh viên: CH 201214

Chuyên ngành:      Quan Trị Nhân Lực

Khóa:     20

Tỏi xin cam đoan dề tài: “ Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf Thu hútduy trì lao động chất lượng cao tại Công ty CPDVtrực tuyến FPT” là một còng irình nghiên cứu độc lập, không sao chóp cũa người khác. De tài này là sán phàm mà tỏi nồ lực nghiên cứu sau quả trinh lãm việc tại Công ty CPDV trực tuyển TPT. có tham khao một sỗ sách báo và tài liệu có nguồn gốc rò ràng, dưới sự hướng dần cua PGS .TS Nguyen Nam Phương. giang viên khoa Kinh te và Quan lý Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf nguồn nhãn lực trường Dại học Kinh tể Quổc dản. Neu cỏ vấn đề gì tôi xin chịu hoàn loàn trách nhiệm.

Hà Nội. ngày 29 tháng 11 nă m 2013

Người cam đoan

Nguyễn Thị Thúy

LÒI CẢM ON

Tỏi xin chân thành cam (Hl PGS.TS Nguyền Nam Phương, giang viên khoa Kinh tế và Quan lý nguồn nhân lực trường Đại học Kinh Te Quốc dãn dà nhiệt tinh hướng dần cho tỏi trong suốt quá trình thực hiện Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf đê lỏi litn hướng di mới trong luận văn cùng như cung cấp thông tin và lài liệu giúp hoàn thành luận văn này.

rôi xin chân thành câm ơn Còng ty CPDV trực tuyến FPT cùng loàn thê cán bộ còng nhân viên phòng Nhản sự đà tạo diêu kiện giúp đờ cho tỏi hoàn thành luận văn này.

lôi cùng xin cam ơn toàn thể giang viên khoa Kinh Tẽ và Quan lý nguồn nhãn lực đã đóng góp ý kiến dê tôi hoãn thiện hơn luận văn cua Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf mình.

Tôi xin chân thành cam cm!

Học viên

Nguyền Thị Th uy

NHẬN XÉT LUẬN VẢN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Học viên:                   Ngu vẻn Thị Thủy

Chuyên ngành:               Quán trị nhân lục

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Nam Phương

Người nhận xét:             TS Nguyễn Vĩnh Giang

Phân biện I

rên đề tài:

“Thu hút và duy tri ỉao động chat lượng cao Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf tại Công ty cô phàn dịch vụ trực tuyển IPT ”

  • 1. Ý nghĩa cua đề tài nghiên cứu

Thu hút, duy trì lao động và lao động chất lượng cao trong tô chức doanh nghiệp là vấn đẽ thách thức và khó khăn, nhât là trong thời kỳ hội nhập, cạnh tranh gay gẩt, trong tinh hình khùng hoang kinh tế hiện nay. Cóng ty CPDV trực tuyến FPT hoạt động trong lình vực kinh doanh online rất cần thu hút và giừ chân dược nhừng lao Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf động chắt lượng cao. Đó tài tác giã chọn lựa nghiên cứu có ý nghĩa cà vê lý luận và thực tiền.

  • 2. về nội dung cua luận vãn

Luận văn đà hệ thống và có cách nhìn riêng vê thu hút, duy tri nguồn lao dộng chất lượng cao: định nghía lao dộng, người lao động, lao dộng chất lượng cao, thu hút nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực, mục tiêu vai trò của việc thu hút, duy trì lao động Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf chât lượng cao, những hoạt động chù yếu nhăm thu hút và duy trì lao động chát lượng cao, các yếu tố anh hương tới thu hút duy trì lao dộng chât lượng

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf
Luận Văn Thu Hút Duy Trì Lao Động Chất Lượng Cao Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Fpt.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart