Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

Add your review

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

fff

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời càni ơn

Danh mục thuật ngữ viết tắt

Danh mục sơ đồ, biêu đồ, bàng biêu

Tóm tắt luận văn

MỜ ĐẦU

Ị/ Lý do chọn đề tài:

2/Mục tiêu nghiên cừu:

3/Đồi tượng, phạm vi nghiên cứu:

4 Phương pháp Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf nghiên cứu:

CHƯƠNG 1 MỘT SÓ VÁN ĐẺ LÝ LUẬN VẺ THI HÍ T VÀ DUY TRÌ

NGUỎN NHÂN Lực TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1  Một số khái NlệM cơ BaN về THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÃN LựC TRONG

DOANH NGHIẻP

 • 1.2    Vai trỏ CŨA thu HỬT và duy trì nguồn nhân LựC ĐÓI VỚI DOANH NGHIéP 12

ỉ.2.2 Vai trò Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf cùa thu hút và duy trì nguồn nhân lực đới với doanh nghiệp

 • 1.3  Nguyên Tắc CŨA THU HÚT VÀ DUY TRI NGUỒN NHÀN Lực TRONG DOANH NGHIệP 16

 • 1.3.2  Thu hút và duy trì nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc của tỏ chức. 17

 • 1.3.3  Thu hút và duy trì nguồn nhân lực thích ứng với sự thay đôi và phát triển

cùa tố chức

 • 1.4   Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf CÁC Yéu Tố aNH HƯỞNG ĐeN THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LựC TRONG

DOANH NGHlệP……………………………………………………………………………………………………………………….18

 • 2.2 ĨHựC TRạNG HOaT ĐÔNG THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÀN LựC TRONG MỘT VÀI

DOANH NGHlệP CNTT TRẼN Đ|A BẢN HÀ Nộl

2.2. ì Thực trạng hoạt động thu hút nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp CNTT h ong phạm vi nghiên cứu

 • 2.2.2 Thực trạng về các chinh sách thù ìao phúc lợi đế thu hút và duy trì nguồn Luận

Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông

Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf nhân lực trong doanh nghiệp

 • 2.2.3  Thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc đế thu hút và duy trì

nguồn nhân lực hiệu quá

 • 2.2.4  Thực trạng chính sách về đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến cho người

lao động nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực cho tô chức

 • 2.2.5  Thực trạng về phong cách lành đạo của các cấp quân lý đê thu hút và duy

tri nguồn nhân lực trong tổ chức Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực

Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf 91

 • 2.2.6 Thực trạng xây dựng uy tín và vãn hóa doanh nghiệp dế thu hút và duy trì

nguồn nhân lực cho tố chức

 • 2.2.7 Thực trạng về cai thiện điều kiện noi làm việc đế thu hút và duy trì nguồn

nhân lực của doanh nghiệp

KÉT LUẬN CHƯƠNG

CHƯƠNG 3 MỌT SÓ GIẢI PHẤP GÓP PHÀN CÀI THIỆN HOẠT ĐỌNG THI HÚT VÀ DUY TRÌ NHÂN Lực TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHẸ THÒNG TIN TRÊN ĐỊA BẤN HÀ NỘI….103 Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf

3.1  Phương hướng và MụC TIÉU HOạT ĐỘNG CÙA CÁC DOANH NGHIệP TRONG PHạM

VI NGHIÊN Cứu THỜI GIAN TỚI……………………………………………………………………………………………….103

 • 3.3.2  Với công ty CP phần mềm quàn lý doanh nghiệp FAST. Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf 114

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

MỜ ĐÀU

1/ Lý do chọn đề tài:

Ngày nay cùng với sự phát triên nhanh chóng của khoa học kỳ thuật Là sự phân công lao động trong xà hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn thế giới, các nước ngày câng phụ thuộc lần nhau. Việt Nam cũng đang trong Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf guồng quay đó. quá trinh toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không ít các thách thức. Trong nền kinh tế thi trường đầy biến động này. canh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, nếu không biết Lâm mới mình thì doanh nghiệp không thê tồn tại. Đê có thê đứng vững và phát triển trong hoàn cánh đó, các doanh nghiệp cần phái biết phát huy mọi nguồn lực của minh. Cùng với x on. Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf cơ sở vật chat, khoa học công nghệ thì nguồn nhân lực là nguồn lực đóng vai trò quan trong nhất, bời chính con người mới Làm chu tất cà những yếu tố trên, con người có thê Làm cho nó sân sinh ra giá trị. mang Lại sự phát triển cho doanh nghiệp nhưng cũng chinh con người có thè khiến nó triệt tiêu giả trị. Thành công của doanh nghiệp không thê tách rời yếu tố con người.

Chúng ta đang sống trong một thời đại Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf mới, thời đại phát triền nrc rờ cúa công nghệ thông tin ơ Việt Nam. công nghệ thông tin là ngành kinh tế vượt trội so VỚI trình độ phát triển chung của đất nước, lã ngành có nhiều tiêm năng đuôi kịp các nước phát triên nhắt, còng nghệ thòng tin thúc đây công cuộc đói mói. phát triên nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cưỡng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quá cho quá trinh hội Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf nhập kinh tế quốc te, nâng cao chất lương cuộc sống cúa nhân dân Hiểu được điều đó. nhiều năm gần đầy, Chinh phu và các bộ ban ngành hên quan đà ban hành nhiều văn bàn chinh sách, ưu tiên khuyến khích phát triển lĩnh vực này, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thành lập nhiều hơn và quy mò phát triển ngày câng mờ rộng.

Theo báo cáo lại hội nghị “Dào lạo nguồn nhân lực công nghệ thông Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf tin-lruyên thông theo nhu cấu xà hội” do Bộ Thõng tin Ă truyền thông tố chúc tháng 04 2011. công nghệ thòng tin sè trờ thành ngành nóng nhất trên thị tnrờng việc lãm trong thời gian tới. Thống kê cùa Bộ cho biết, trong vòng 5 năm tới. các doanh nghiệp công nghệ ihông lin Irong nước có nhu câu luvền dụng 411.000 người có trình độ chuyên mòn irong đó có 217.000 người trình độ cao đáng, đại học và 194 Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf .000 người lrình độ irung Cấp. trong kill dó theo dánli giá cua các chuyên gia. lao dộng ngành này lã lao dộng dôi hôi chất xám. kỹ’ năng và trinh dộ nr duy cao. nhưng phần lởn lao dộng sau kill tốt nghiệp các cơ sở dào tạo đều không dãp ứng dược yêu cầu còng việc trong các doanh nghiệp.

Bời vậy, thu hút vả duy trì lao dộng trở thành vấn đề dáng dược quan tâm trong các doanh nghiệp còng nghệ thòng tin Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf hiện nay. đặc biệt nhân lực trinh độ cao luôn được các nhà tuyền dụng săn đón. Tuyền dụng được lao động đà khó. duy trì được họ gắn bó với doanh nghiệp càng khó hơn Thực tế hoạt động thu hút và duy tri lao đông còng nghệ thông tin tại một vài doanh nghiệp hiện nay còn nhiều bất ồn. doanh nghiệp dường như chưa nam bắt được tâm lý người lao động, gây áp lực lớn Irong công việc, quân lý gò bỏ, chưa lạo Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf được môi trường lãm việc lốt. thù lao chế độ chưa thỏa đảng,… nên đê xây ra linh Irạng lao động sau khi quen việc, phái huv được nàng lực trong công việc thi lại rời bo doanh nghiệp.

Xuâl phái lừ lý do đó. đê lài:’ ‘Thu hút và duy trì nguồn nhân lực trong một vài doanh nghiệp cõng nghệ thông tin trên địa hàn Hà Nội" được chọn làm nội dung nghiên cứu.

Kêl câu đê lài, ngoài Mó Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf đâu và

Kêl luận, nội dung gôm có 03 chuxmg:

Chương 1: Một số vấn dề lý luận về thu hút và duy tri nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
Luận Văn Thu Hút Và Duy Trì Nguồn Nhân Lực Trong Một Vài Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart