Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

48.000

Category:

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

fff

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

fff

1

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

1 Rl ‘ỜNG_DẠI_HỌC_KINH_TÉ_QUỐC DÂN

NGUYỀN THỦY TĨÊN

THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀĨ TẠĨ CÔNG TY CÓ PHẢN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIỄN VIỆT NAM

Chuyên ngành : QUẤN TRỊ NGƯÒN NHÂN Lực (ỨNG DỤNG) Mã ngành     : 8340404

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN Lực

Người hướng dẫn khoa học : TS. TRÀN HUY PHƯƠNG

HÀ NỌI, 2020

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf cứu này do tói tự thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thục trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Tác giã luận văn

Nguyễn Thủy Tiên

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu. dưới sự hướng dẫn tận tình cua các thầy giáo, cô giáo, tác giã đà hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài “Thu hút và giữ chân nhân tài tại công ty cô phẩn Chúng khoán ngân Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”.

Tác giá xin gưi lời cam ơn chân thành đến các thầy cô giáo Trưởng Đại học Kinh tế quốc dân. đặc biệt là TS. Trần Huy Phuong, người Thầy đà tận tình hướng dẫn. giúp đờ tác giã trong suốt thời gian qua.

Xin càm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán ngàn hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dà tạo mọi điều kiện giúp đờ cho tác giá thu thập tải liệu Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf , nghiên cứu nghiệp vụ vả hoãn thành đề tài nghiên cứu.

Mặc dù vậy, với những hạn chế nhất định về thông tin và kiến thức cua bán thân, luận văn sè không tránh khôi những thiếu sót. Kinh mong nhận dược sự đóng góp cùa Quý thầy cô, bạn bè và độc giã đế nội dung luận vãn được hoàn chinh hơn.

Hà Nội, ngày thảng năm 2020

Tác giã luận văn

Nguyễn Thủy Tiên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC: BIẾU

DANH -MỤC HÌNH

TÓM TẤT LUẶN VÀN THẠC sỉ

CHƯƠNG 1. HẸ THÓNG cơ SỎ LÝ THƯYÉT VẺ THI HÍT VÀ GIƯ CHÂN

NHÂN TÀI

  • 1.3.3. Các chi số đo lường hiệu quả thu hút nhân lài Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển

Việt Nam.pdf

  • 1.5. Một số bài học kinh nghiệm trong việc thu hút và giữ chân nhân tài

trong các doanh nghiệp

CHƯƠNG 2. THựC TRẠNG CÔNG TÁC THI HVT VÀ GIƯ CHÂN NHÂN TÀI TẠI CÔNG TY CÓ PHẢN CHƯNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VỆT Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf NAM (BSC) 39

  • 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cô phần Chứng khoán BSC…………………39

2.3.1……………………………………………………………………………………….

Thực trạng ihu hút nhân lài

  • 2.3.2. Thực trạng giừ chân nhân tài tại BSC

    • 2.4. Đánh giá về việc thu hút và giữ chân nhân tài tại Công ty cố phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf ……………………………………………………………….64

CHƯƠNG 3. MỌT SỠ GIẢI PHẤP NHÀM NÂNG CAO HIẸU QUẢ Tl YẺN DỤNG VÀ GIƯ CHÂN NHÂN TÀI TẠI CÒNG TY CÒ PHẤN CHỬNG KHOÁN

NGÂN HÀNG ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIÉN MẸT NAM

(BSC)

  • 3.2. Ọuan điểm, tẩm nhìn cùa lãnh dạo BSC về chiến luợc nguồn nhân lực, thu hút Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf nhân tài… 69

  • 3.3.4. Các giãi pháp liên quan đến Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf

chính sách phúc lợi

KÉT LUẠN

DANH MỤC TÀI LIỆUTHAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT

<<<123>>>

TỨVIÉT TÁT

NỘI DUNG ĐẢY ĐỦ

NLĐ

Người lao động

NSDLĐ

Người sừ dụng lao Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát

BSC

Công ty Cố phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triền Việt Nam

BIDV

Ngân hãng đầu tư và Phát triến Việt Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf
Luận Văn Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart