Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

49.000

Category:

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

fff

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

fff

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

fff

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

fff

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

fff

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tác gia xin cam đoan luận văn này là do lự ban thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu khác. Các thông tin thứ cap sử dụng trong luận văn có nguồn gốc và dược trích dần rõ ràng. Tác già hoãn loàn chịu trách nhiệm VC lính xác thực V à nguycn ban cùa luận văn.

Há Nội, ngày 5 thòng ỉ 2 năm 20 ỉ 4

l ác giá

I làn I rân Việt

LỜI Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam CẢM ƠN

Trong SUÔI quá trinh học tập, nghicn cứu và thục hiện luận văn tốt nghiệp, tỏi dà nhận dược sự giúp dờ tận tinh cùa các thay, cò giáo tại trường Đại học Kinh te quốc dân.

Với sự hướng dan khoa học cua TS. Bùi Thị Hoàng Lan. khoa Mòi trường và Đô thị, Đại học Kinh te quốc dân, đen nay bán luận vãn tot nghiệp cua tòi đà được hoàn thành. Tòi xin được bày to lòng bicl oil Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam sâu sac VC sự giúp dờ quỷ báu này.

Dặc biệt tôi xin cam on PGS.TS Lê Thu Hoa. Trường khoa Môi trường và Đò thị. trường Đại học Kinh te quốc dân dà tận tinh giúp dờ, tạo diều kiện cho lôi hoàn thành san phâni này.

Tuy dã có nhiều co gang nhưng bản luận vãn không thè tránh khói nhùng (hiếu sót. kinh mong nhận được sự góp ý cua các thầy cò giáo, bạn bè dong nghiệp và những Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam người quan tâm.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DAN H MỤC CHƯ MÉT TẮT DANH .MỤC BẢNG, HÌNH TÓM TÁT LUẬN VÀN

MỜ DẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẠN VÀ THựC TIỀN VẺ NHĂN SINH

THÁI VÀ CHƯƠNG TRÌNH NHÃN SINH THÁI

  • 1.1.3 Nguyên Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai

chương trình nhãn sinh thái ở việt nam tắc thục hiện nhãn sinh thái

  • 1.3 Kinh nghiệm thực hiện chương trình nhãn sinh thái trên một sơ

quốc gia và khu vực

  • 1.3.6      Bải học kinh nghiệm về thực hiện chương trình nhãn sinh thái 33

TIẺU KÉT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH NHẤN SINH THÁI Ờ

VIỆT NAM

e*

  • 2.2 Mô hình tô chức chương trình nhãn sinh thái Việt Nam Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam 44

  • 2.6 Dánh giá kết quà tricn khai chương trinh nhàn sinh thái ở Việt Nam .. 55

TIÉl KÍ.TCIIƯONG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam NẤNG C AO HIẸI’ QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

NHẰN SINH THÁI Ở VIỆT NAM

  • 3.2  Giải pháp nâng cao hiệu quá chưoiig trinh Nhãn sinh thái ó- Việt

Nam

  • 3.2.5  Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương

trình nhãn sinh thái ở việt nam Giâi pháp khác

T1ẺL KỀT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KHAO

DANH MỤC CHỨ MÉT TẤT

<<<123>>>

BTNMT

Bộ l ài nguyên Môi trường

GEN

lô chức nhàn sinh thái toàn câu

ISO

l ô chức tiêu chuần quốc tê

NST

Nhàn sinh thái

TCMT

l ổng cục Mòi trường

TCVN

I iêu chuần Việt Nam

WB

Ngân hàng thế giới

Luận văn thực rramt và criải nhán

l ổ chức thương mại thế giói

DANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG

Bang 1.1: So sánh các loại nhàn môi trường

Bâng 1.2: Một so chương trinh nhàn sinh thái trên the giới

Bâng 1.3: Sơ do đánh giá tác dộng mòi trường cua sàn phẩm

Bang 1.4: Ma trận đánh giá vòng đời san phàm

Bàng 1.5: long hợp Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam kinh nghiệm về chương trình nhàn sinh thải trên the giới

Bâng 2.1: Danh mục nhóm sán phẩm , dịch vụ chứng nhận nhàn xanh Việt Nam giai đoạn 2012-2016

Bâng 2.2: l ong họp 14 tiêu chí nhàn xanh Việt Nam

Bang 2.3: Danh mục các san phàm được cap chứng nhận nhàn xanh Việt

Nam

HÌNH

I linh 1.1: Phản loại nhăn môi trường Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam

Hình 1.2;  Sư đô lô chức chương trinh nhàn sinh thái Châu Âu

1 linh 1.3:  l ông so giấy phép dược cap từ năm 1992 tới năm 2011

1 linh 1.4:  Sơ dồ tô chức cua chương trình líco Mark của Nhật Bàn

Hình 1.5:  Mỏ hinh cư quan quán lý nhàn xanh Thái Lan

I linh 1.6: Quy Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam trinh cap nhàn của các chương trình trên thế giới …35 Hình 2.1:  Logo Nhàn sinh thái Việt Nam năm 2009

I linh 2.2:  (au trúc chương trinh nhàn xanh Việt Nam

Hình 2.3:  Quy trình cấp nhàn xanh Việt Nam

Hĩnh 2.4:  Phẩn trăm so người biết về chương trinh nhãn sinh thãi Việt Nam

…………………………………………………………………………………………..69

I linh 3.1:   Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương

trình nhãn sinh thái ở việt nam Đe xuất mô hình tò chức chương trình nhàn sinh thái Việt Nam 75

Hình 3.2:  Dê xuất quy trinh phát triển tiêu chi đánh giá sân phàm………………….83

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam
Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart