Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

51.000

Category:

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

fff

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

fff

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

fff

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

fff

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

fff

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃN ———————-so #    ——-

NGUYỄN DUY PHÚC

THỰC TRẠNG VẢ GIẢI PHẤP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH HÀ TÂY

QD

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

HA NỘI – 2006

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN ■ ■

—- £0 * GS —-

NGUYỄN_DUY_PHÚC

ĐAI HOC KTỌD A TRUNG TẰM THÔNG TIN THƯVIỆN

THỰC TRẠNG VÀ GlẢl PHÁP PHÁT TRIỂN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH HÀ TÃY

Chuyên ngành: Kinh tế lao động

Mã số:         60.31.11

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hưóng dần khoa học: TS. Lê Thanh Hà

DAIHOCKTQD            T

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf TRUNGTANpib

THÔNG TIN THƯ VIỆN

HÀ NỘI – 2006

MỤC LỤC

MỤC LỤC

ĐANH MUC CÁC CHỬ VIẾT TẢT

DANH MỤC BẢNG

MỞ ĐÁU

CHƯƠNG I; KHÁI QUẢT vé PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  • 1.2. Phát triển thị trường lao động, tiêu chí đánh giá sự phát triển của TTLĐ 12

  • 1.4. Kinh nghiệm phát triển thị trường lao Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát

Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf động một số địa phương khác

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ xu HƯỚNG VẢN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG

LAO ĐÒNG TÌNH HÀ TÂY TRONG NHƯNG NẰM GÁN ĐÂY

bàn tỉnh Hà Tây trong những nam gán đáy

CHƯƠNG III: QUAN Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf ĐlỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT

TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỎNG TÌNH HÀ TÂY ĐẾN NẢM 2010

  • 3.2.  Một só giải pháp nhàm thúc đẩy sự phát trién thị trường lao dộng 88

tỉnh Hà Tây đến năm 2010

KẾT LUẢN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

<<<123>>>

ĐBSH

Đóng bang sóng Hổng

ĐTLĐ Luận Văn

Độ tuổi lao động

——

Công nhân kỹ thuật

CSSXKD

Cơ sở sãn xuất kinh doanh

FDI

Đầu tu trực tiếp nớc ngoài

HĐKT

Hoạt động kinh tẻ’

LĐ-TB&XH

Lao động – Thương binh và Xã hội

NCVL

Người có việc làm

NSLĐ

Năng suất lao động

QHLĐ

Quan hệ lao động

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TĐVH

Trình độ Luận Văn Thực Trạng Và

^Ạ_           T__

THCN

Trung học chuyên nghiệp

THPT

Trung học phổ thông

TNBỌ

Thu nhập bình quàn

TTDVVL

Trung tâm dịch vụ việc làm

TTLĐ

Thị trường lao động

ƯBND

Ưỷ ban nhân dân

DANH MỤC BÁNG

Bàng 2.1: Lực lượng lao động phân theo giới tính

Bàng 2.2: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Bâng 2.3 Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà

Tây.pdf: Cơ cấu LLLĐ theo nhóm tuổi

Bàng 2.4: Trình độ vân hoá của lực lượng lao động

Bàng 2.5: Điểm yêu của lực lượng lao động nông thôn

Bàng 2.6: Trình độ Chuyên môn kỷ thuật của LLLĐ

Bâng 2.7: Nguyên nhàn khống học nghé cùa thanh niôn nông thôn

Bâng 2.8: Quy mô lao động có việc làm và chia theo giới tính Luận Văn Thực Trạng Và

Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

Bàng 2.9: Lao động có việc làm theo khu vực thành thị, nỏng thổn

Bàng 2.10: Cáu lao động ở nông thổn

Bàng 2.11: Lao động có viộc làm chia theo nhóm tuổi

Báng 2.12: Trình đô chuyên môn kỹ thuật cúa lao động có việc làm

Bàng 2.13: Cơ câu lao động có việc làm trong các ngành kinh tẻ

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf

Bàng 2.14: Chuyên dịch cáu lao dộng trong nông nghiệp

Bàng 2.15: Lao động có viộc làm chia theo cách thức tham gia TTLĐ………………:

Bâng 2.16: Lao động có việc làm phàn theo loại hình kinh tẽ

Bâng 2.17: Thu nhập và tién công của lao động ờ nông thôn

Bàng 2.18: Sổ người từ đủ 15 tuổi trở lẻn thiếu việc làm

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf Báng 2.19: Só người từ đú 15 tuổi trở lên thiêu việc làm ừ các khu vực

Báng 2.20: Mức độ hài lòng với khói lượng và chãt lượng công việc hiện tại cùa người dàn

nông thôn

Bâng 2.21: sỏ người từ 15 tuổi trở lẽn thiẽu việc làm trong các ngành kinh tế

Bàng 2.22: Tinh trạng that nghiệp phản theo thời gian thât nghiệp

Bàng 2.23 Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf: Hoạt động của TTDVVL của Sở LĐ-TBXH Hà Tấy

Bang 2.24: Két quả hội chợ việc làm Hà Tây

Bâng 2.25: Quy mồ dân sỏ khu vực thành thị và nông thỏn

Bàng 2.26: Nguyên nhân khỏng tham gia HĐKT của những người trong ĐTLĐ

Báng 2.27: Chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục dào tạo

Bàng 2.28: Chi ngân sách Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao

Động Tỉnh Hà Tây.pdf cho sự nghiệp y tẻ’

Bàng 2.29: Tổng sản phẩm quốc nội theo giá so sánh 1994

Bảng 2.30: Quá trình chuyển dịch cơ càu kinh tẻ Hà Tây

Băng 2.31: Sổ CSSXKD trong các ngành công nghiồp, thương mại và dịch vụ

Bàng 2.32: Tiết kiệm và Đáu tư phát tricn

Bàng 2.33: Tinh hình đẩu tư nước ngoài

Bàng Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà

Tây.pdf 2.34: Kêt quả xuât khấu lao động 2(X) 1-2005………………………………………….80

Bàng 2.35: Nguón lao động xuất khâu ở nông thỏn

81


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf
Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Lao Động Tỉnh Hà Tây.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart