Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

52.000

Category:

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

fff

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

fff

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

fff

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

fff

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm

fff

LV-TI)S

DHKTQD

OƯK – VA.NNA

TIẾM XÂXí -. PUT ỈJÈX VÀ CACblẢirilAP PHAT Í IUÈX IHJ ụcn CA.VIPl CHIA ‘ỉ I’ Mi XCAXỈI KIXH TẾ ỉ HỌ.XG DIÈM

LUẬN VĂN THẠC SÝ KINH TÈ

HÀ NỘI – 2302

hờn eftrn 011

Em xin chán Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm thành càm on Ban Giám hiệu trường DỈ1KTQD dã tạo điều kiện thuận lọi cho em học tập và nghiên cứu tại trường, vói lình đoàn kết, hữu nghị vòn có giũa hai quốc gia.

Em xin chán thành cam on Ban Chu Nhiệm, các thầy cò giáo trong khoa Sau Dại Học dà giúp dớ rát nhiẻu, nhất íờ vế các hoạt dộng hành chính và lò chức.

Em xin chân thành cam on Ban Chủ Nhiệm, các thầy cô giáo trong khoa Du lịch Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm và Khách sạn dã giúp dò em rát nhiéu vé các mòn chuyên ngành.

Em xin gửi lòi cảm on chán thành đến thầy giáo hướng dán PGS.TS Nguyên Văn Dính, Người dâ hướng dân ti mỉ, giúp dò tan tình dể dé tài khoa học của em duọc hoàn thành.

Em xin chán thành cam on ĩ

Tác gi;i Ouk Vỉinna.

LỜI CAM DOAN

Em xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu cua riêng em. Các số Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm liệu, kết luận nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc lõ ràng.

rác già kiộn van

OUKVANNA

MỤC LỤC

PHẨN MỠ ĐÁU……………………………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG I

DU LỊCH VÀ DIỀU KIÊN PHÁT TRIỀN DU LỊCH THÀNH NGÀNH 4 KINH TÊ TRONG DIỀM

TRONG NỀN KINH TẾ QUOC DÂN…………………………………………………………….

 • 1.1        VỊ TRĨ, VAI TRÒ CÙA NGÀNH KINH TẾ I RONG Đ1ỀM TRONG NỀN KINH 4

TỀ QUỐC DẢN………………………………………………—…………………………………………… Luận văn tiềm

năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điếm………………..

ỉ.1.1.1. Khải niệm ngành kinh tế trọng diêm

1,1.13. Điêu kiện để phảt trien ngành kinh tê trọng điểm

 • 1.1.2.2.  Tác động Luận văn tiềm năng,điều kiện và cảc giải phảp phảt triển du lịch

cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm vé mật chính trỊ, xã hội

 • 1.2      KHÁI NIỆM DU LỊCH VÀ VAI TRO, VỊ TRÍ CÙA NÕ TRONG NỀN KINH RÔ 9 QUỐC DÂN…..

Luận văn tiềm năng,điều kiện và cảc giải phảp phảt triển du lịch cămpuchia thành

ngành kinh tế trọng điểm ỉ.2.2.2……………………………..Vai trô cùa ngành du lịch 15

KINH TẾ TRỌNG ĐlỀM………………………………………………………………………………………………………

hội cùa một nước………………………………………………………………………………

 • 1.4.2.   Cán có chiên lược đáu tư thích dâng dể phát triển (hi lích…………20

 • 1.4.3.   Có CƯ chế, chính sách tao diều kiện cho du lịch phát triển        22

với tốc độ cao, vững chác………………………………………………………………….

1.5. KINH NGHIÊM CHÚ YÊU o MÔ I só NƯỚC ĐƯA DU LICH TRỠ I HÀNH 23 NGÀNH KINH TẾ TRỌNG DlÊM………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 1.5.1.   CÓ chiên lược, kẻ hoạch và các Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm cliính sách khai thác tiếm nang 23

thúc đẩy du lịch phát triẻiì…………………………………………………………………..

 • 1.5.3.   ‘lạo ra những sàn phãni (lộc dáo, da dang, hãp dần lõi cuốn sư 24

chú ý cùa du khách………………………………………………………………………….

 • 1.5.6.   Phát triển Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch

cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm du lịch đi dôi vói bão vệ tài nguyên thiên nhiên, mòi

trường xã hội cùa du lịch ……………………………………………………………………

CHƯONG li

CÁC TIÊM NÂNG, ĐIÊU KIÊN VÀ Tllực TRANG CỦA NGÀNH Dư 28

LỊCH CAMPƯCHIA………………………………………………………………………………………………………………..

 • 2.1.1.2

nguyên du lịch nhãn vãn

 • 2.1.2.   Nguồn lao dộng dồi dào Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm 34

2. ỉ.4.1   Thị trường rộng lởn

2.Ỉ.4.2. Sự trọ giúp cùa cộng dông người Campuchia ở nước ngoài và 39 cộng dóng quốc tế…………………………………………………………………………………………………..

 • 2.2.     THỰC TRẠNG CUA NGÀNH DU LÍCH CAMPƯCHIA………………………………………… Luận  văn

tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điếm 41

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm
Luận văn tiềm năng,điều kiện và các giải pháp phát triển du lịch cămpuchia thành ngành kinh tế trọng điểm
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart