Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

Add your review

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO r ‘A–íRưỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN

NGUYỄN THỊ CHÍNH

TỒ CHỚC CHI TRÁ CÁC CHÊ BỘ BẢO HIỀM XÃ HỘI VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÃ Clil PHÁP

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÊ

HÀ NỘI ■ 2003

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

NGUYỄN THỊ CHÍNH

Tổ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIEM XÀ HỘI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VẢ GIẢI PHÁP

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế Bảo hiểm

Q(quòi Iiũóiuị dẫn ỉdnưi họe : TS. Nguyễn Vãn Định

<<<123>>>

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VÃN

Bảo hiểm xã hội

BHXH

Bảo hiếm y tế

BHYT

Ngân sách nhà nước

NSNN

Uỷ ban nhàn dàn

ƯBND

Mất sức lao động

MSLĐ

Quyết định 91

QĐ91

Cán bộ xà phường

CBXP

Gián liếp

GT

Trực liếp

TT

Kế hoạch – tài chính

KH-TC

Trung lâm

TrT

Ngân hàng nông nghiệp và phái triổn nông thôn

NI INN & PTNT

Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp

TNLĐ – BNN

DANH MỤC Sơ ĐỔ VÀ CÁC BÀNG BIỂU

Mô hình Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải

pháp lổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy trình chi trả các đối lượng hường trợ cấp BHXH hàng tháng

i—————————————————————————————————————————————-ĩ———————–I

Quy trình chi trả các đối tượng hường trợ cấp BHXII một lần

Bảng 1: Số người tham gia BHXH và sô’ thu BI 1X11 (1995-2003)

Báng 2: Tổng số đôi tượng hưởng Bl IX11 thường xuyên (1995 2003)

Bảng 3 Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp : l ổng chi các chếđộ BHXH ớ Việt nam (1995 – 2003)

Bàng 4: Chi trá các chê độ BI 1X11 do ngân sách Nhà nước đảm háo ( 2001 2(X)2) 80 Báng 5: Chi trả các chế độ BHXI1 do quỷ BHXH dâm hảo ( 2001 2002)

Bàng 6: Số lien tro’ cap hình quân một người hướng BI IXỈ1 (1995 – 2(X)3)

Bang 7: Phương Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp tiện phục vụ công lác chi trả các chế độ BHXH

MỤC LỤC

LÒI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỂ BHXH VÀ CÔNG TÁC Tổ CHỨC CHI

TRÁ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

  • 1.1.5. Nguyên tác hoạt dộng cùa BHXH Luận văn tổ chức chi trả các chế độ

bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp

1.1.6

Khái niệm và đặc điếm

1.1.7.1……………………………………….

điểm của hệ thống các chế độ BIỈXỈỈ

sở hình thành các chế độ BIỈXIỈ

  • 1.2.1. Vai trò cùa công tác chi trả các chế độ BIIXII trong quá trình

quản lý Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp sự nghiệp BHXII

ỉ.2.3.1. Phương thức chi trả gián tiếp

ỉ.2.3.2. Phương thức chi trả trực tiếp

CHƯƠNG II: THỰC Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp TRẠNG CÔNG TÁC Tổ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH Ở VIỆT NAM

  • 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC Tổ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHỂ ĐỘ BHXH Ó

VIỆT NAM

  • 2.3.1.2. ………………………………………………………………………………………

Lập xét duyệt dự toán chi Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp BHXH

  • 2.3. L3……………………………………………………………………………………….

Tô chức chi trả các chê độ ỈĨỈ1XỈỈ

2.3.I.5. Thám dinh chi các chế độ BIIXIỉ

2.3.2

Phương thức chi trả gián tiếp

  • 2.3.2.2……………………………………………………………………………………….

Phương thức chi trả trực tiếp

  • 2.3.4. Cơ sở vật Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam

thực trạng và giải pháp chất phục VII công tác chi trả

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp
Luận văn tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart