Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

fff

NHAN XÉT CtAA QIAO J£N PỊWị BjEN

KHÒA LƯẶT

9   &K>


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP KHOÁ33 (2007-2011)*

Dề tài:

TÌNH HÌNH MUA BÁN NGƯỜI Ở VIỆT NAM

HĨẼN NAY


Giáng Vlẽn hướng dần NGUYỀN CHỈ HIÉU

Bộ môn: Luật Tư Pháp

Sinh viên time hiên

PHAN THỊ CẢM TÚ MSSV: 5075156

Lứp: Luật Hành chính Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay -k33

Cần Thơ-04/2011

MỤC LỤC

Trang

LÒIMỞDẰU

1…………..,.

do chọn dề tài

CHƯƠNG 1. TÌM 1Ị1ÉU CHUNG vũ lội MUA BÁN NGƯỜI VÀ IHựC 1RẠNG

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay …4

C não là mua bán người

/. ỉ. 2. Ịmật chủ quan

ỉ. 1.2.2 vẻ mặt khách quan

1.1.23 về mặt chù thè

/. ỉ.2.4 về mặt khách thẻ

 • 1.1.3  Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay Chè tài cùa tội

mua bán người

 • 1.1.2.2  Đồi với toàn xà hội………………………………………………………………………..

Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay 16

CHƯƠNG 2. NGUYÊN NHAN VÀ ĐIẺƯ KIẸN DẨN ĐÉN TĨNH TRẠNG MUA

BÁN NGƯỜI Ờ VIỆT NAM HIẸN NAY………………’………………………….

 • 2.1  Nguyên nhân dấn đèn tinh trạng mua bán ngưôi ờ Việt Nam hiện nay 19

 • 2.2.1  ………………………………………………………………. Luận văn tốt nghiệp tình hình mua

bán người ở việt nam hiện nay

phía ban thân nan nhãn

 • 2.2.1.3  Trinh độ dãn tri cùa nạn nhàn thàp nên hạn chè trong việc hiẽu biết vã

nhận thức

 • 2.2.2  …………………………………………………………………………………………………………… Từ

plúa xà hội 22

2.2.2. ỉ Công tác quan lý những hoạt động liên quan Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán


người ở việt nam hiện nay đến tội phạm chặt chè

 • 2.2.2.2 Công tác tuyên truyền, phô biền giáo dục và pháp luật chưa dàn trát…. 39

2.2.23 Hệ thong pháp luật trong nước chưa thật sự hoàn thiện

CHƯƠNG 3. NHƯNG GIAI PHAP NHẢM LÀM HẠN CHÊ TĨNH TRANG MƯA

BẢN NGƯỜI Ờ VIỆT NAM HIỆN NAY

 • 3.1.2  Xóa đói giâm nghèo- Nàng Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt

nam hiện nay cao nhận thức

 • 3.1.3 Phát triền kinh tế – xã hòi và hạn chế các tác động tiêu cực cùa việc phát

kinh tế – xã hội ở khu vực nòng thôn, miền núi

 • 3.2  Tnyện tniyện $âụ rộng trong cộng dồng,,45

 • 3.2.1  Tích cực tuyên truyền và tăng cường hiệu qua cùa việc tuyền truyền, phổ biến

giáo dục. pliáp luật trongcộng đỏng

 • 3.2.2  Tảng cường quăn lý một sỏ lình vực hoạt động có hên quan tụrc tiẻp đên tội

phạm này

 • 3.2.3  Xót xứ hrn dõng các vụ án mua bán người47 Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay

 • 3.4  Họp.tác v.<jLqu.oc.tc.t.D.»ng việc phông chống mua bán ngưòi-„49

Kềt luận

Danh muc tài liêu tham khao

hup: www.xainan.tom ni9diilrỵpin>?nanic=>r’V5&filc=ạrtKlc<S;M<r i4<-x Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay ?? r!4 (M 201 n

Luân văn tọt nghiệp- I>à tải; Tinh hĩnh niuạ bán người ý Viêt Nam hiện nay.

LỜI MỜ ĐẢU

 • 1. Lý do chọn đề tài

Nhu chúng ta đà biết tội xám phạm tinh mạng, súc khỏe, nhàn phàm, danh dự cùa con người nói chung và tội mua bán người nói liêng là một hành vi vô cùng tiêu cực. gày tác hại to lớn đối với đời sống cua con người. Nó Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay xâm phạm nghiêm trọng đen đạo đức. thuần phong mỳ tục của người Việt Nam và ảnh hưởng sâu sắc đen pliầm giá của con người. Tội mua bán người lã một trong những tội xâm phạm tinh mạng, sức khóe, nhân phẩm, danh dự con người trong thời gian gần đây đă và đang Là một vần nạn nhúc nhối cùa xà hội. diễn biến hét sức phức tạp và có xu hướng gia tăng ờ quy mô toàn cầu.

Cỏ thê thay, ớ nước Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay ta trong những năm gằn đày tinh hĩnh mua bân người xây ra ngây câng nghiêm trọng và phức tạp. có chiều hướng gia tâng và đang ở trong tinh trạng báo động. Theo thong kê b«áo cáo của Chinh Phũ giai đoạn tữ năm 2004-2009 cã nước xây ra 1.586 vụ. 2.888 đồi tượng, lừa bán 4.008 nạn nhân. Những đĩa phương xây ra nhiều lã: Hã Giang 134 vụ; Lào Cai 105 vụ; Lạng Sơn Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay 95 vụ; Quang Ninh 73 vụ. Hã NỘI 66 vụ; Nghệ An 66 vụ; Lai Châu 56 vụ; Bắc Giang 44 vụ. bèn cạnh đó còn chưa tinh đen ở Việt Nam. hiện nay có đen hơn 21.000 phụ nữ. trê em nằm trong tinh trạng vang mặt. nghi ngờ bl buôn bán ra nước ngoái.1

Vì vậy trong những năm qua Đàng và nhà nước ta có nhiều chu trương, biện pháp tích cực kiên quyết đấu tranh phòng Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay chống tói phạm này vã đà đạt được những kết qua nhất đinh. Tuy nhiên, hoat động cùa bọn tội phạm mua bán người vẫn diễn biển rat phức tạp với những thủ đoạn và phương thức hoạt động ngây càng tmh vi. xão quyệt hơn. Không nhùng vậy tội mua bán người hiện nay còn lã loại tội pliạm mang tình chất xuyên quốc gia. không chì xây ra ớ một nước riêng le mà nó xây ra ờ nhiều nước, hèn quan đến nhiều hệ thống pháp Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay luật khác nhau. Do đó cần có sự phối hợp chật chè giữa các nước đế phòng chóng loại tội phạm này. Chinh vì lè đõ đà đặt ra tliáuh thức lớn đoi VỚI các nhà lâm luật, đòi hỏi các nhà lãm luật phải sáng suốt, phải có tầm nhìn đẻ tránh những trường hợp lừa dối. lãn tránh hay hợp thức hóa pháp luật đê thực hiện hành VI mua bán người.

Tiước nhừng yêu cầu cấp thiết đó. tội mua bân người đâ ra Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay đời. nõ được quy định ớ điều 119 Bộ luật lìỉnlì sự năm 1999. sứa đồi. bỗ sung năm 2009 Đè hiểu rò hơn thế não lã hành VI mua bân người vã diêm qua thực trạng của nó trong nhùng năm gan đày ra sao. đong thời đi tim ra nguyên nhãn tại sao tội phạm này ngày một gia tăng trong xà hội nước ta hiện nay. đe từ đó có thê đưa ra những giãi pháp nhẩm hạn che đáng kể sự gia tảng cùa loại tội Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay phạm này. Vi vậy người viết đ<ì chọn đề tài "Tinh hình

uậii yịỊạ tot nghiệp- DÀ tài: Tinh hìũh mua bán người ờ Mệt 5am hiện nay

mua báu người ớ Việt Nam hiện nay” đẻ lâm đe tài nghiên cứu cho luận vãn tot nghiệp cùa mình.

 • 2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu nham lãm sảng tỏ cơ sở lý luận, những quy đinh của pháp luật hiện hãnh về tội mua bán người, thực trạng cùa tội Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay phạm nãy trong thời gian qua. Đòng thời tim ra nguyên nhãn vì sao tệ nạn nãy ngây câng gia tăng trong xà hội hiện nay đẻ từ đó đề xuất những giái pháp cùa ban thân người viết trong còng cuộc phòng chống tội phạm này.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu

TỘI mua bán người được quy định tại điêu 119 thuộc chương XII của Bộ luật hình sự năm 1999. sửa đòi. bồ sung năm 2009. Trong phạm vi nghiên cứu cùa minh người viết chi giới Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay thiệu tồng quan về tội mua bán người, điềm qua sơ lược về tinh hình mua bán người ớ Việt Nam hiện nay cùng như đưa ra một số hậu quá nhất đinh mà hành VI mua bán người đà đẻ lại. Bẽn cạnh đó người Viet tập tiling phân tích một số nguyên nhãn nhất định dấn đen hãnh vi mua bán người xây ra. dãy lã một trong những nguyên nhân cơ bân nhất, hay có thè gọi Là nguyên nhàn trực tiếp dần đền hành vi mua bán Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay người, đồng thời người viết cùng đề xuất ra một số giãi plìáp nhằm hoàn thiện hơn nữa những quy định của pháp luật về tội mua bán người cùng như trong việc phòng và chống loại tội phạm nãy trong giai đoạn hiện nay.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Trong phan nghiên cứu này người viết sứ dung một số phương pháp nghiên cứu sau:

 • –  Phương pháp phân tích luật viết đẽ tim hiên nhùng quy đinh của pháp luật.

 • –  Phương pháp chủng 11111111. so Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay sánh, đoi chiếu, vận dụng cá quy định của pháp luật.

 • –  Phương pháp tỏng hợp. thong kê. sir dụng trang web đẽ tim tái liệu.

 • 5.  Bổ cuc cùa đề tài

Bên cạnh lời nói đau. kết luận, danh mục tài liêu tham khảo, nội dung đề tài gồm có:

Chưong I: Tìm hiếu chung về tội mua bán người và thực trạng cùa nạn mua bán người ờ Việt Nam hiện nay

Chưoiìg II: Nguyên nhàn vã diều Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay kiện dan đến tinh trạng mua bân người ờ Việt Nam hiện nay

Chương III: Nhùng giãi pháp nhảm làm hạn che tinh tiling mua bán người ở Việt Nam hiện nay.

GVHD: Nguyễn Chí Hiểu

3

SVTH: Phan Thị câm Tú

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập phương pháp luận xây dựng trang web
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư tân quang phát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vai trò của cộng đồng đối với việc giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay
Luận văn tốt nghiệp tình hình mua bán người ở việt nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart