Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

49.000

Category:

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf

fff

1

LỜI MỜ ĐẦU


 • 1. Lý do chọn để tài

Một nền kinh tế muốn phát triển cần có các yếu tố: vốn, khoa học – công nghệ, tài nguyên và nguồn nhân lực; muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cằn dựa vào ba yếu tố cơ bán là: công nghệ mới. cơ sở vật chất hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng.

Sự phát triền kinh tế – xà hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhung quan trọng nhất là con người. Các yếu Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf tố vật chất như máy móc thiết bịcông nghệ, tài chinh… sỗ trờ nên vô nghĩanếu không có con người. Do vậy, nguồn nhân lực luôn chiếm vị tri tiling tâm và không thề thay thế trong phát triền kinh tế – xà hội cũa đất nước, nhất lã trong thời đại 4.0 hiện nay.

“Việc thu hút nguồn nhân lực phù hợp vào làm việc tại các công ty lả vẩn đề hết sức quan trọng, đặc biệt lã bài toán lãm thế Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf nào đế thu hút được nguồn nhãn lực đủ về số lượng và chất lượng.Một trong nhưng giãi pháp hữu hiệu là công ty phái nàng cao tuyển dụng nguồn nhân lực đế tim dược nhũng ứng viên đáp ứng được yêu cầu công việc và phù họp với sự thay đối nhanh chóng trong thời dại này.

Trong thời gian làm việc tại cóng ty NashTech – cóng ty đứng thứ 4 trong lình vực gia công phần mềm tại Việt Nam – tác giã nhận thấy công ty không Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf ngừng mở rộng quy mô và luôn phái dổi mới cách quán lý đề nàng cao chất lượng dự án. Vi thể, công ty dà quan tàm đến tuyển dụng nguồn nhân lực, nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế làm cho hiệu quà tuyên dụng chưa đạt được như mong đợi, chăng hạn như số lượng nhân viên được tuyển dụng hàng năm tương đối lớn nhưng quy trình tuyển dụng nguồn nhàn lực và cách thức tuyền dụng nguồn nhân lực còn một số điểm chưa hợp Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf lý và khoa học.”

Nhận thức được tằm quan trọng cùa tuyên dụng nguồn nhân lực tại công ty. tác gia đà chọn vân đê “Tuyên dụng nguồn nhân lực tại Công ty NashTech” lãm đề tài nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp cao học cuaminh.

 • 2. Tông quan nghiên cứu

“Thời gian gằn đây có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về tuyến dụng nguồn

nhân lực thuộc các khu vực, đơn vị ờ tất cà các loại hình kinh doanh khác Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf nhau. Điều này chứng tó tuyến dụng nguồn nhân lực đang ngày câng được quan lâm, trờ thành đề tài nóng hỏi không chi trên các diễn đàn quân trị nguồn nhân lực và các tạp chi có tiếng mà còn dược các tác giã đưa vào còng truth nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp quốc gia hay trong cá bâi luận án tiếnsĩ.Cụ thể:”

Bài viết “Vai trò cùa công tác tuyển dụng nhân lực trong tồ chúc”cùa tác giã Nguyền Chơn Trung Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf trường Đại học Đã Nằng được đãng trên tạp chi khoa học trường Đại học Đà Năng số 7, tháng 8 năm 2011, tác già dà khăng định công lác luyến dụng nhân lực là một công tác quan trọng hàng đầu trong quán trị nhân lực, là điều kiện tiên quyết giúp bộ máy của tồ chức hoạt động. “Điểm nói bật cùa bài x iết là tác giã đà phân tích rất cụ thê vai trò cùa cóng tác tuyến dụng nhân lực trong tô chức, lừ Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf đó thấy được lầm quan trọng cùa còng tác tuyền dụng và cần thiết phai xây dựng một quy trình tuyến dụng bãi bàn. phù hợp cho mồi doanh nghiệp. Bài viết của                tác                  giã

nghiên          cứu

côngtáctuyểndụngcủatổchứcnóichung,khôngphânloạitừngloạihinh doanh nghiệp khác nhau có những cách thức tuyền dụng khác nhaunên việc ứng dụng vào các doanh nghiệp cụ thê chưa thực sự hiệu quà.”

Một nghiên cứu khác liên quan đến công tác tuyên dụng của các tác giã Lê Thị Lan, Lê Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf Quang Hiếu, Nguyền Thị Huyền được đăng trên lạp chí Kinh tế &phát triển, số 182 (II) tháng 8 năm 2012, trang 86-90 với nội dung: “Gzi/zpháp thu hút lao động đáp ứng nhu cầu phát triển cùa khu kinh tế Nghi Sơn đến nãnt 2020 ". “Các tác giá nhận dinh chính sách thu hút lao động cúa khu kinh tế đầy tiềm năng này vần chưa thực sự hấp dần, những lao động cần thu hút vần chưa Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf liếp cận một cách đẩy đũ được xới thông tin và chinh sách về lao động cũa khu kinh tế; cuộc sống của người lao động đang làm việc tại khu kinh tế còn nhiều khó khản. Bãi viết khẳng định khâu thòng báo tuyền dụng trong còng tác tuyển dụng là hết sức quan trọng, cần đa dạng hóa các nguồn tuyến dụng để mọi người dân được tiếp cận với thông tinchung.

quan trọng hảng đầu trong quan trị nhân lực, là điều kiện tiên quyết giúp Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf bộ máy cua tố chúc hoạt động. Điềm nồi bật lả các tác giã đà phân tích rất cụ thế vai trò cùa hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực trong tố chức, từ đó thấy được tầm quan trọng cúa còng tác tuyển dụng và cằn thiết phái xây dựng một quy trình tuyền dụng bãi bán, phủ hợp cho mỏi doanh nghiệp. Có nhữngnghiên cứu khác nhận định chính sách thu hút lao động cua Việt Nam nói chung vẫn chưa thực sự hấp dản, những lao động Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf cần thu hút vẫn chưa tiếp cận một cách đầy đù được với thông tin và chính sách về lao động; Các bài viết khăng định khâu thông báo tuyển dụng trong công tác tuyền dụng là hết sửc quan trọng, cần đa dạng hóa các nguồn tuyến dụng để mọi người được tiếp cận với thông tinchung.

Mồi bãi luận văn cũa các tác giã đều có nhùng cách x iết khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích góp phần nâng cao hiệu quà tuyền dụng trong các tố Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf chức nói chung. Mồi bài viết có phạm vi nghiên cứu về nội dung khác nhau, tuy nhiên khá ít bãi viết não quan tâm đến các x ắn đề sau khi tuyên dụng nguồn nhân lực. đặc biệt là xới công ty công nghệ thòng tin cúa nước ngoài. Không chi thế, các bài luận văn phân tích dựa trên lình hình công ty và tình hình thị trường ớ thời điếm đó. đến nay có thê có một số diêm thay đôi và không còn phù hợp Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf .

Trong bài luận xán này, theo tác giã. quy trình tuyến dụng nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ớ tuyền mộ, tuyền chọn mã phái bố tri. sứ dụng nguồn nhân lực được tuyến mới một cách hợp lý và hiệu quá.” Vì vậy. tác giá chọn vấn đề “Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty NashTech” đề nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp cao học cúa minh.

 • 3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục riêu chung

Trên cơ Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf sở nhùng lý luận về tuyên dụng nguồn nhân lực. luận văn tập trung làm rôthực trạng tuyến dụng nguồn nhân lực lại Công ty NashTech và đề xuất giãi pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng nguồn nhàn lực tại công ty.

Mục tiêu cụ thê

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bán về tuyển dụng nguồn nhân lực.

 • –  Phântích.đánhgiáthựctrạngtuyếndụng n guồnnhânlựccuaCôngtyNashTech, chi ra ưu điếm và hạn chế cua hoạt động tuyến dụng, tim ra một số nguyên nhân Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf cua nhũng hạn chế nãy.

 • –  Đề xuất một số giãi pháp nhàm hoãn thiện hoạt động tuyền dụng nguồn nhân lực cùa Công ty NashTech trong thòi gian tới.

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Dổi tượng nghiên cứu: Tuyên dụng nguồn nhân lực tại Công ty NashTech

Phạm vi nghiên cứu:

 •  Không gian: Luận văn nghiên cứu về quy trinh tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty NashTech – Địa chi: Xuân Thủy, cầu Giấy. Hà Nội

 • –  Thời Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf gian: số liệu được thu thập tông hợp từ đầu năm 2015 đến hết năm 2018

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

  • 5.1. Nguồn số liệu

Luận văn sứ dụng các nguồn sổ liệu sau:

 • –  “Số liệu thử cấp: Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh. Tài liệu Đại hội cô đỏng thường niên. Báo cáo tỏng kết tình hình sử dụng nguồn nhân lực của công ty NashTech tại cả Hà Nội và Hồ Chi Minh từ năm 2015 đến 2018; các tài liệu, Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf báo cáo cúa nhóm Tuyền dụng nói riêng và cúa phòng Hãnh chinh – Nhân sự nói chung; các bài báo, sách có nội dung liên quan đến tuyển dụng nguồn nhân lực.

 • –  Số liệu sơ cấp: Ý kiến cùa quăn lý các phòng ban. dự án và nhân viên cùa các phòng ban. thu thập thòng qua phóng vấn và kháo sát băng bàng hói.”

 • 5.2. Phương pháp thu thập thông tin

Tác giã sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin là kháo Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf sát thông qua bâng hôi và phóng vấn.

Kháo sát thông qua báng hỏi:

 •  Đối tượng khào sát: Quán lý các phòng ban. dự án và nhân viên hiện đang làm việc tại các bộ phận cùa công ty NashTech tại Hà Nội

 • – Mục đích khào sát: Thu thập kiến cua dối lượng được kháo sát nhận xét

về quy trình tuyển dụng của công ty, những ý kiến góp đế cái thiện quy trình này.

 • – Địa điềm khao sát: Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf Công ty NashTech chi nhánh Hà Nội

 • –  Số lượng phiếu kháo sát:

+ Số phiếu phát ra: 400 phiếu

+ Số phiếu thu về và sư dụng đế phàn tích: 320 phiếu

Bang 0.1: Đặc diêm cùa mẫu khảo sát

<<<123>>>

Đặc điểm

Sổ lưọng

%

Giói tinh

Nam

218

68,13

Nừ

102

31.87

Trinhđộ văn hóa

Đại học

269

84.06

Thạc sỳ

44

13,75

Tiến sỳ

7

2.19

Nhóm tuồi

Dưới 25

32

10

Từ 25 đến 35

146

45.63

Từ 35 đến 45

118

36.87

Trên 45

24

7,5

Bộ phận làm việc

Ban lành đạo

5

0.63

Giám sát chất lượng

14

Luận V™ T,„x–

Quan lý dự án

264

12,49

Các bộ phận khác trong dự án

37

82,5

Tông cộng

320

100

Phòng vấn

 • –  Đối tượng phong vấn: Quán lý và nhân viên cua phông Hành chinh – Nhân sự công ty NashTech

 • –  Mục đích phóng vấn: Thu thập ý kiến của đối tượng được phóng vấn về các yếu tố ánh hướng đến tuyển dụng nguồn nhân lực. Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf mức độ phủ họp cua từng vị tri làmviệc.

 • – Địa điềm phóng vấn: Còng ty NashTech chi nhánh Hà Nội

 • –  Số lượng người tham gia phong vấn: 15 người

 • 5.3. Phương pháp xừ lý dữ liệu

 • –  “Phương pháp thống kê: Tồng hợp số liệu cũa Công ty có ỉiênquan đến tuyền dụng nguồn nhàn lực vã số liệu thu thập được lừ kháo sát qua báng hòi.

 • –  Phương pháp tồng hợp: phân tích các báo cáo liên quan đến tinh hình hoạt động cùa Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf Công ty và các giãi pháp tuyển dụng đà được thựchiện.

 • –  Phương pháp so sánh: sử dụng so sánh đề đối chiếu giừa các kỳ và năm hoạt dộng cùa Cồngty, cũng như so sánh các thông tin từ thị trường với còng ty”

 • 6. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu. kết luận, danh mục tham kháo, luận văn bao gom 3 phần chính:

Chương 1: Cơ sớ lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf Chương 2: Thực trạng tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty NashTech

Chương 3: Một số giãi pháp nhẩm hoãn thiện tuyến dụng nguồn nhân lực cúa Còng ty NashTech.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf
Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Nashtech.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart