Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

53.000

Category:

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

fff

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

fff

4Ị


Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN ——«é>«éS——


LÊ THỊ THI Ỳ LINH


TƯYÉN DỤNG NGUỒN NHÂN Lực TẠT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẤN XĂNG DÀƯ PETROLĨMEX


CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN Lực MÂ NGÀNH: 8340410


LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤC


NGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC


HÀ NỘI – 2020


ft


c.

C L

m nF


LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf. Tôi cam kết bủng danh dự cá nhân rủng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày20thãng()8 nãm 2020

Học viên

Lê Thị Thuỳ Linh

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cam ơn các thầy cò trong Ban Giám hiệu. Viện Sau Đại học trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà động viên và tạo mọi điều kiện đê em hoàn thiện bãi nghiên cứu. Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

Hơn hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thị Bích Ngọc – người đã hướng dẫn chi bãơ tận tinh, động viên em trong suốt quá trinh nghiên cứu đề hoàn thành Luận vãn này.

Em xin chân thành cám ơn Lành đạo. chuyên x iên Ngàn hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đà hồ trợ cung cấp tài liệu, số liệu đê em có cơ sở thực tiền bỏ sung cho bâi nghiên cứu.

Dù đà cố gắng Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf hoàn thành nội dung nghiên cứu bằng tất cã năng lực và sự nhiệt tình cua bân thân, luận văn này không thề tránh khơi những thiếu sót. em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quỷ báu của các thầy, cô và đồng nghiệp đê em hoàn thiện hơn nữa bài luận văn cúa minh.

Một lằn nừa em xin chân thành câm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CHỮ MÉT TẤT

DANH Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

Xăng Dầu Petrolimex.pdf MỤC BẢNG

DANH -MỤC HÌNH, so ĐÒ TÓM TÁT LUẶN VÃN

MỎ ĐÀU

CHƯƠNG 1

Cơ SỞ LÝ LUẶN VÈ TUYẾN DỤNG NGUÒN NHÂN Lực TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf Khái niệm và vai trò cùa tuyên dụng nguồn nhân lực trong doanh

nghiệp

 • 1.3. Các nhân tố ãnh hường đến tuyên dụng Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf nguồn nhân lực trong doanh

nghiệp

 • 1.3.1 ………………………………………………………………………………………….. Các

tố bên trong doanh nghiệp

 • 1.3.2 ………………………………………………………………………………………….. Các

tố bên ngoài doanh nghiệp

 • 1.4. Kinh nghiệm tuyên dụng của một số ngân hàng và bài học đối với

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petroliniex

CHƯƠNG 2

THựC TRẠNG TUYẺN DỤNG NGUÒN NHÂN Lực TẠI Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỞ PHẤN XĂNG DẢU PETROLIMEX

 • 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cỏ phần Xăng dầu Petrolimex36

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Xăng dầu

Petrolimex

 • 2.1.4.  Đặc điểm nguồn nhàn lực tại Ngàn hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex…. 42

 • 2.2. Phân tích thực trạng tuyên dụng nguồn nhân lực tại Ngân Luận Văn Tuyển Dụng

Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 • 2.2.3. Đánh giá kết quá tuyển dụng nguồn nhân lực cua Ngân hàng TMCP Xàng

dầu Petrolimex giai đoạn 2017 – 2019

 • 2.3. Phân tích các nhân tố ành hướng đến tuyển dụng nguồn nhân lực tại

Ngân hàng TMCP Xảng dầu Petrolimex

 • 2.4. Đánh giá chung về tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP

Xảng dầu Petrolỉmex Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương

Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf

CHƯƠNG 3

MỌT SỎ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYẺN DỤNG NGUỜN NHẰN Lực

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf
Luận Văn Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart