Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

52.000

Category:

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

fff

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

fff

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

fff

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

fff

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

fff

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

fff


BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRITỜNG ĐẠI HỌC KíNH TẾ QUỐC DÂN

ỨNG DỤNG PHƯƠNC THỨC BÁN HÀNG QƯA

£'(NH THỊ HIỀN HẠNH

MẠNG

ở CÔNG TY KINH DOANH MẤY TÍNH

17 VIỆ f N M

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI-2005

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ QUỐC DẪN

OLVII THỊ HIỂN HẠNH Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

ỨNG DỤNG

PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG (ỈUA MẠNG ở CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TẠI VIỆT NAM

LUÂN VĂN THẠC si QUÁN TRỊ KINH DOANH

ĐẠ1 HỌC KTỌD

TRUNG 17*5.

THÒNG TIN THỨ VIỆN I

CHUYÊN NGHÀNH:     QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHAN Tố UYÊN

HÀ NÕT – 2005

MỤC LỤC

PHÀN MÕ ĐÀU                                   1

CHUONG 1:      Những lý luận CO’ ban vềphưong thức Luận văn ứng dụng phương

thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam bán hàng 10

ÍỊUU mạng ớ các công ty kình doanh máy tính

LI. TÁM QUAN TRỌNG CÙA VIỆC ỪNG DỤNG PHI ONG THÚC 10 BÁN HÀNG QUA MẠNG o CÁC ( ÔNG TY MÁY TÍNH

 • 1.1.1. Dặc diêm hoạt dộng kinh doanh máy tính và sự can thiết 10 khách quan cua việc ứng dụng phương thức bán hàng

qua mạng ờ các công ty kinh doanh máy tính

 • 1.1.2. Khái niệm, đặc diêm phương thức bán hàng qua mạng ở 13 các công ly kinh doanh mây lính Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

 • 1.1.3. So sánh giừa phương thức bân hàng truyền thòng với 18 phương thức bán hàng qua mạng

 • 1.1.4. Lợi ích cua việc ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ớ các công ty kinh doanh máy tính

 • 1.2. NỌI DUNG Pin ONG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ó ( Ác 24 CÕNG TY KINH DOANH MÁY TỈNH

 • 1.2.5. Thực hiện dơn dặt Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua

mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam hàng trong thương mại

 • 1.3. NHÂN TÓ ANH HƯỚNG DÉN VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG 31 THỨC BÁN HÀNG QU A MẠNG o CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH

 • 1.3.6 Bao vệ người tiêu dùng ‘ Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng

qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam

 • 1.4. TÌNH HÌNH PHÁT TRIÉN VÀ KINH NGHIỆM ÚNG DỤNG 35 PHUONG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG TẠI MỌI so CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TRÊN THỂ GIÓI

 • 1.4.1. Khái quát tình hình phát trièn bán hàng qua mạng ở một 35 số nước phát trièn

 • 1.4.2. Giới thiệu một sò doanh nghiệp thành công trong ứng 38 dụng phương thức bán hàng qua mạng

 • 1.4.3. Giới thiệu một số doanh nghiệp thành công trong ứng 39 dụng phương Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam thức bán hàng qua mạng

CHUƠNG II Thực trụng ứng dụngphưưng thức bán 44 hùng qua mạng ớ các cõng ty kinh doanh mảy tính tụi Việt nam

 • 2.1 TÔNG QUAN VÉ CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH 44 TẠI VIẸT NAM

 • 2.2 THỰC TRẠNG DIÈU KIẸN ÚNG DỤNG PHƯƠNG THÚC BÁN 45 HÀNG QUA MẠNG o CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TẠI VIỆT NAM

 • 2.2.3      Bao mật, an toàn Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam 52

 • 2.3 TÌNH HÌNH ỪNG DỤNG PHUONG THÚC BÁN HÀNG QUA 59 MẠNG TẠI CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH VIỆT NAM THÔI GIAN QUA

 • 2.3.1 Khái quát chung linh hình ứng dụng phương thức ban 59 hàng qua

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam mạng cúa các doanh nghiệp kinh doanh máy

tính ơ Việt Nam hiện nay

 • 2.3.2 Sicu thị Blucsky: (‘ông ty kinh doanh máy tính dâu liên 67 tại Việt Nam ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng

 • 2.3.3 WWW. n h at h ai. com. V n bước khới đầu thành công cua 74 phương thức bãn hàng qua mạng

 • 2.4 KÉT LUẠN QUA NGHIÊN cửu ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ỬNG 78 DỤNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG o CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TẠI Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam VIỆT NAM

CHƯƠNG UI Một sổ giải pháp tăng cường ứng dụng phưong 83 thức hán hàng qua mạng ở các câng ty kinh doanh máy tinh tại Việt nam

 • 3.1 XI HƯỚNG PHÁT TRIÉN THỊ TRƯỜNG MÁY TÍNH 83 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÁC CÓNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TẠI VIỆT NAM

 • 3.1.1 Xu hưởng phát triển thị trường máy tính tại Việt Nam 83

 • 3.1.2 Phương hường phát triên cho các công ty kinh doanh 86 máy tính tại Việt Nam

 • 3.2 MỌT SỚ GIAI PHÁP CHI YẾƯ TĂNG CƯỜNG ƯNG Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam 91 DỤNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QƯA MẠNG Ở CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TẠI VIỆT NAM

 • 3.2.1 Giai pháp nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp vỏ 91 thương mại điện tư và ửng dụng phương thức bán hàng qua mạng

 • 3.2.2 Giai pháp nàng cao trình dộ nguỏn nhân lực cho phương 93 thức bán hàng qua mạng

 • 3.2.3 Giai pháp lãng cường cơ sớ vặt chât kỹ thuật cho việc 94 ứng dụng phương thức bân hàng qua mạng

 • 3.2.4 Xây dựng chiến lược và kế hơạch ứng dụng phương Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam 95 thức bân hang qua mạng

 • 3.2.5 Xây dựng vã hoãn thiện cãc website và dăng kỹ tên 103 miên

3.3 GIAI PHÁP TẠO LẠP MÔI TRƯỜNG DIÈƯ KIẸN 107 THUẬN LỌI CHO ỦNG DỤNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ó CÁC CÔNG TY KINH DOANH MÁY TÍNH TẠI VIỆT NAM

 • 3.3.1 Giai pháp tăng cuờng cơ sơ hạ tầng kỳ thuật thông tin 107

 • 3.3.2 Giai pháp tạo lập cơ sơ hạ tầng pháp lý và the chế chính 112 sách

 • 3.3.3 Giai pháp phát tricn hơn nừa sàn giao Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam dịch thương mại 115 diện tư cho các công ty kinh doanh máy tính tại Việt Nam

KẾT LUẬN

118


120


124


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TÀI LIẸƯ THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam
Luận văn ứng dụng phương thức bán hàng qua mạng ở công ty kinh doanh máy tính tại việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart